Etyczne standardy w obsłudze klienta

Pracownicy oddziałów Banku zobowiązani są do przestrzegania standardów etycznej sprzedaży zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Księdze Standardów Obsługi Klienta. Standardy te zawierają elementy, które gwarantują dobór produktu do indywidualnych potrzeb Klienta a także pozwalają na potwierdzenie, że zasady działania każdego oferowanego produktu są dla Klienta zrozumiałe, zanim dojdzie do podpisania umowy.

Każdy nowy Pracownik Banku Millennium swoje szkolenie wstępne rozpoczyna od poznania i przećwiczenia zapisów zawartych w Księdze Standardów Obsługi Klienta oraz w Kodeksie Etycznym.

Dodatkowo zgodność ze standardami i zakres informacji udzielany Klientom przez Pracowników, jest regularnie kontrolowany podczas oceny jakości procesu sprzedaży za pomocą badania Tajemniczy Klient (Mystery Shopper), któremu podlegają ze stałą częstotliwością wszystkie placówki Banku.

Standardy sprzedaży produktów i usług

W 2016 roku wszyscy Pracownicy Banku odbyli także szkolenie e-learningowe przypominające wagę, znaczenie i szczegółowe zapisy Kodeksu Etycznego.

W przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego, Klient ma prawo wystąpić do Banku z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego warunki umowy pierwotnej lub w sytuacji pełnej wymagalności zobowiązania, z wnioskiem o zawarcie umowy ugody na spłatę wymagalnego zobowiązania.

W przypadku zaakceptowania przez obydwie strony warunków spłaty istnieje możliwość zmian obejmujących:

  •  zmiany w harmonogramie spłat miesięcznych obejmujące : zmiany wysokości raty i/ lub daty płatności oraz kolejności zarachowania spłat przez Bank ( np. w pierwszej kolejności  na kapitał przeterminowany),
  • wydłużenie okresu kredytowania,
  • obniżenie oprocentowania,
  •  czasowe wstrzymanie spłat miesięcznych ( w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do kredytów hipotecznych).

W roku 2016 roku z wymienionych udogodnień skorzystało 7% Klientów mających znaczące opóźnienie w spłacie.

Pomoc w spłacie zadłużenia

Rozwiązania dla Klientów z kredytem CHF

W Banku Millennium 99% kredytów hipotecznych w CHF jest regularnie spłacana przez Klientów Banku (w okresie do 30 dni).

Pomimo tego, w 2016 roku Bank Millennium kontynuował wprowadzanie ułatwień dla kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny w walucie CHF, w szczególności zastosował ujemną stopę LIBOR, obniżył spread do 3% przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, a także udostępniał Klientom przewalutowanie kredytu z CHF na PLN po kursie równym kursowi średniemu NBP, wraz z jednoczesnym obniżeniem dotychczasowej marży kredytu.

Dodatkowo Bank udostępnił dla Klientów posiadających kredyty w walucie z LTV (relacji wysokości kredytu do wartości nieruchomości) powyżej 100%, nowe rozwiązanie pozwalające na zmianę zabezpieczenia kredytu na nowo nabywaną nieruchomość za pomocą tzw. rachunku kaucji.

Kredytobiorcy pozostający w trudnej sytuacji materialnej i spełniający określone kryteria (np. utrata pracy, sytuacja gdy miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy) mogą ponadto korzystać ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców utworzonego przez 11 banków, w tym Bank Millennium. Łączna kwota środków w momencie utworzenia Funduszu wynosiła 600 milionów zł. [GRI G4 FS15]

Poprzednia strona Przejrzysta informacja o produktach i usługach
Następna strona Edukacja klientów