Dialog z Interesariuszami

Firma prowadzi dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem.

Firma prowadzi dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, którego celem jest poznanie opinii i oczekiwań na temat współpracy z Bankiem. Wyrażone przez nich oczekiwania uwzględniane są przy wprowadzaniu innowacji i usprawnień zarówno w produktach i usługach jak i działalności Banku. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są z wymienionych poniżej źródeł:

Interesariusz Kanały komunikacji Częstotliwość prowadzenia dialogu Zgłoszone tematy Działania Banku Szczegóły
Inwestorzy i analitycy rynku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Raz na rok Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, etyczna i odpowiedzialna społecznie działalność. Stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego, zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa i etyki działania, szybka wymiana informacji przez wiele kanałów komunikacji z Akcjonariuszami. Inwestorzy
Roadshows i konferencje Kilka razy do roku
Spotkania Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Kontakty poprzez internet, e-mail, telefon Na bieżąco
Klienci Oddziały, bankowość internetowa i mobilna, strona www, portale społecznościowe, infolinia, reklamacje Na bieżąco Wysoka jakość oferowanych produktów i usług, etyczny marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo powierzonych środków, łatwość korzystania z produktów i komunikacji z Bankiem, udogodnienia w dostępie do usług Banku. Prowadzenie projektów poprawy jakości, wprowadzanie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby Klientów, stosowanie zasad etycznej sprzedaży i marketingu, zapewnienie bezpieczeństwa środków Klientów, ułatwień w dostępie do usług. Klienci
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Co miesiąc/ kwartał/ rok oraz ad-hoc
Grupy fokusowe Kilka razy w roku
Pracownicy Intranet, forum społecznościowe,czaty Na bieżąco Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, uczciwe wynagradzanie i nagradzanie, odpowiadanie na zgłaszane przez Pracowników wnioski. Regularne monitorowanie celów zawartych w polityce kadrowej, badanie potrzeb, motywacji i satysfakcji Pracowników, zapewnienie Pracownikom możliwości wyrażania opinii poprzez różne narzędzia komunikacji. Pracownicy
Spotkanie firmowe z udziałem Zarządu Raz do roku
Ocena Pracownika Raz na pół roku
Badania satysfakcji i motywacji Raz do roku
Dostawcy Okresowe spotkania Kilkaset w roku Uczciwe zasady wyboru i współpracy z Dostawcami. Stosowanie obiektywnych procedur wyboru Dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy; wybór dostawców z uwzględnieniem kryteriów etycznych. Dostawcy
Telefon,e-mail Na bieżąco
Negocjacje i realizacja umów  Na bieżąco
Otoczenie społeczne Oferty dotyczące współpracy Kilkaset w roku Wspieranie projektów społecznych przez firmę i jej Pracowników. Merytoryczne i finansowe wspieranie projektów społecznych; zachęcanie Pracowników do udziału w akcjach społecznych i wolontariacie. Społeczeństwo   
Spotkania ze studentami Kilkadziesiąt w roku
Wolontariat pracowniczy Kilkadziesiąt w roku
Środowisko Rankingi środowiskowe Kilkadziesiąt w roku Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna Klientów i Pracowników. Monitorowanie i redukowanie wpływu na środowisko, programy edukacji ekologicznej. Środowisko
Sprawozdania środowiskowe do organów administracji państwowej. Kilkanaście w ciągu roku

[GRI 102-43] [GRI 102-44]

 

Poprzednia strona Identyfikacja Interesariuszy Banku
Następna strona Wewnętrzne regulacje – wprowadzenie