Indeks treści GRI G4

[GRI 102-55]


RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY ZGODNIE ZE STANDARDAMI RAPORTOWANIA GRI (OPCJA „CORE”) ORAZ Z WYKORZYSTAMIEM SUPLEMENTU SEKTOROWEGO DLA USŁUG FINANSOWYCH[GRI 102-54]

 

Standard GRI Tytuł Standardu GRI Numer wskaźnika Tytuł wskaźnika
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-1 Nazwa organizacji
Podstawowe informacje   
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi
Produkty i usługi Banku
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
Grupa Banku Millennium
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-4 Lokalizacja biur organizacji
Grupa Banku Millennium
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-5 Forma własnosci i struktura prawna
Grupa Banku Millennium
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-6 Obsługiwane rynki
Skala działalności
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-7 Skala działalności
Skala działalności
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-8 Informacje o Pracownikach
Zatrudnienie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-9 Łańcuch dostaw
Partnerzy biznesowi
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
Grupa Banku Millennium
Partnerzy biznesowi
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-11 Zasada lub podejście dotyczace ostrozności
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem   
Zarządzanie ryzykiem
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-12 Zewnętrzne inicjatywy
Standardy stosowane przez Bank 
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-13 Członkostwo w organizacjach
Członkostwo w organizacjach 
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
List prezesa zarządu Banku Millennium
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwosci
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-16 Wartosci,zasady,standardy i normy zachowania
Standardy stosowane przez Bank
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-17 Mechanizmy dotyczące zasiegania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki
Standardy stosowane przez Bank
Polityka zapewnienia zgodności (compliance)
Przeciwdziałanie nadużyciom
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-18 Struktura zarządzania
Władze Banku
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-25 Konflikt interesów
Władze Banku
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-26 Rola najwyższego kierownictwa w ustalaniu celów, wartości i strategii
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-31 Przegląd tematów, srodowiskowych i społecznych
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-40 Lista grup interesariuszy
Identyfikacja Interesariuszy Banku
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-41 Układy zbiorowe pracy
Możliwość zrzeszania się
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-42 Identyfikacja i selekcja interesariuszy
Identyfikacja Interesariuszy Banku
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy
Dialog z Interesariuszami
Badanie potrzeb Klientów
Komunikacja wewnętrzna
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-44 Kluczowe kwestie i problemy zgłoszone przez interesariuszy
Dialog z Interesariuszami
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
Podstawowe informacje
Grupa Banku Millennium
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-47 Lista istotnych tematów raportowania
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-49 Zmiany w raportowaniu
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-50 Okres raportowania
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-51 Data ostatniego raportu
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-52 Cykl raportowania
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-53 Osoba do kontaktu
O raporcie
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI
Indeks treści GRI G4
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-55 Indeks treści GRI
Indeks treści GRI G4
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-56 Zewnętrzna weryfikacja
O raporcie
GRI 103 Podejście do zarządzania 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
O raporcie
GRI 103 Podejście do zarządzania 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe
Wyniki ekonomiczne
Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem
Polityka zapewnienia zgodności (compliance)
Przeciwdziałanie nadużyciom
Rzetelna komunikacja marketingowa
Przejrzysta informacja o produktach i usługach
Ochrona prywatności klienta
Klienci korporacyjni
Partnerzy biznesowi
Polityka kadrowa
Przeciwdziałanie dyskryminacji 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wpływ banku na środowisko
GRI 103 Podejście do zarządzania 103-3 Ocena podejścia do zarządzania
Przeciwdziałanie nadużyciom
Rzetelna komunikacja marketingowa
Polityka kadrowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wpływ banku na środowisko
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 201-1 Bezpośrednia wartosć ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana
Skala działalności
Wyniki ekonomiczne
GRI 202 Obecność na rynku 202-2 Proporcje wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności
Zatrudnienie   
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi
Klienci korporacyjni  
GRI 204 Praktyki zakupowe 204-1 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców
Partnerzy biznesowi 
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 205-1 Jednostki bizesowe ocenianew związku z ryzykiem korupcji
Przeciwdziałanie nadużyciom
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych
Standardy stosowane przez Bank
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
Przeciwdziałanie nadużyciom
GRI 301 Materiały 301-1 Zużywane materiały według wagi i objetości
Zarządzanie zużywanymi zasobami 
GRI 302 Energia 302-1 Zużycie energii w organizacji
Zarządzanie zużywanymi zasobami 
GRI 302 Energia 302-4 Ograniczenia zużycia energii
Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań
GRI 303 Woda 303-1 Pobór wody według źródła
Zarządzanie zużywanymi zasobami 
GRI 306 Ścieki i odpady 306-2 Odpady według metody zagospodaarowania
Zarządzanie zużywanymi zasobami 
GRI 307 Zgodność dotycząca środowiska 307-1 Niezgodnosci z prawem i regulacjami srodowiskowymi
Wpływ banku na środowisko
GRI 401 Zatrudnienie 401-1 Nowozatrudnieni i fluktuacja
Zatrudnienie
GRI 401 Zatrudnienie 401-2 Świadczenia oferowane Pracownikom
Świadczenia socjalne
GRI 401 Zatrudnienie 401-3 Urlop rodzicielski
Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 403-2 Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecnosci w pracy i liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
GRI 404 Szkolenia i edukacja 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na Pracownika
Szkolenia dla Pracowników
GRI 404 Szkolenia i edukacja 404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych
Szkolenia dla Pracowników
GRI 404 Szkolenia i edukacja 404-3 Odetek Pracowników otrzymujących regularną ocenę pracy i rozwoju kariery
System oceny Pracowników
GRI 405 Różnorodność i równość szans 405-1 Różnorodność wśród zarządu i Pracowników
Władze Banku
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Zatrudnienie
GRI 405 Różnorodność i równość szans 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte akcje
Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 412 Prawa człowieka-ewaluacja 412-2 Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczacych praw człowieka
Standardy stosowane przez Bank
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 417-1 Wymagania dotyczące oznakowania i informacji dotyczących produktów i usług
Przejrzysta informacja o produktach i usługach
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej
Rzetelna komunikacja marketingowa
GRI 418 Prywatność Klienta 418-1 Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności Klienta i utraty jego danych
Zarządzanie reklamacjami
GRI 419 Zgodność dotycząca kwestii społeczno-ekonomicznych 419-1 Brak zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi obszaru społecznego i ekonomicznego
Polityka zapewnienia zgodności (compliance)

 

Ujawnienia dotyczące konkretnych standardów związane z aspektami sektorowymi
Podejście do zarządzania (DMA) i wskaźniki Pominięcia Zewnętrzna weryfikacja Opis
Aspekt sektorowy: portfel produktów
G4-DMA brak
Klienci korporacyjni
G4-FS1 brak Polityki z elementami środowiskowymi i społecznymi odnoszące się do linii biznesowych.
Klienci korporacyjni
Partnerzy biznesowi
G4- FS5 brak Interakcje z klientami/inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych I społecznych.
Partnerzy biznesowi
G4- FS7 brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści społecznych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
Klienci korporacyjni
G4- FS8 brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści środowiskowych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
Klienci korporacyjni
Aspekt sektorowy: audyt
G4-DMA brak
Przeciwdziałanie nadużyciom
Innowacyjne rozwiązania dla klientów
G4-FS9 brak Zakres i częstość audytów oceniających wdrożenie polityk środowiskowych i społecznych oraz procedury oceny ryzyka.
Przeciwdziałanie nadużyciom
Aspekt sektorowy: społeczności lokalne
G4-DMA brak
Innowacyjne rozwiązania dla Klientów
Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych
G4-FS13 brak Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie.
Innowacyjne rozwiązania dla Klientów
Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych
G4-FS14 brak Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym.
Innowacyjne rozwiązania dla Klientów
Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych
G4-FS15 brak Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych.
Rzetelna komunikacja marketingowa
Przejrzysta informacja o produktach i usługach
Etyczne standardy w obsłudze Klienta
G4-FS16 brak Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców.
Programy edukacyjne dla Klientów
Programy Fundacji Banku Millennium
Następna strona Strona główna