Zarządzanie ryzykiem

Misją zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje ryzyka były zarządzane, monitorowane i kontrolowane odpowiednio do przyjętego profilu ryzyka (apetytu na ryzyko) oraz charakteru i skali działania Grupy. Cele tej misji osiągane są poprzez realizację następujących działań:

  • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, polityki kredytowej, procesów i procedur określających zasady akceptacji dopuszczalnego poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka,
  • Wdrażanie, w coraz większym zakresie, narzędzi informatycznych służących identyfikacji, kontroli i pomiarowi ryzyka,
  • Zwiększanie wśród Pracowników świadomości odpowiedzialności za właściwe zarządzanie ryzykiem,

Na poziomie strategicznym za określanie ogólnej polityki ryzyka, w tym zatwierdzanie strategii i polityki zarządzania ryzykiem, odpowiedzialne są Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Millennium.

Organy te są również odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnych środków do realizacji tej polityki.

 

Zarząd Banku deleguje zarządzanie różnymi obszarami ryzyka bankowego oraz ich bieżącą kontrolę na poziomie operacyjnym na utworzone komitety: Komitet Ryzyka, Komitet Kapitału, Aktywów i Pasywów, Komitet Kredytowy, Komitet Należności Zagrożonych oraz Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego i Komitet Walidacji. W skład najważniejszego organu kolegialnego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie ryzykiem – Komitetu Ryzyka – wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Banku.

Zarząd Banku odpowiedzialny jest za efektywność systemu zarządzania ryzykiem i okresowo (kwartalnie) przedkłada Radzie Nadzorczej informacje o rodzajach i poziomach różnych rodzajów ryzyka występującego w prowadzonej działalności. Bieżące zarządzanie ryzykiem zostało podzielone pomiędzy wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, tzn. departamenty (biura); w ramach tego podziału występuje dalsza specjalizacja (w ramach wydziałów, zespołów) uwzględniająca różne rodzaje ryzyka lub etapy procesu. [GRI 102-11]

Poprzednia strona Przeciwdziałanie nadużyciom
Następna strona Ocena produktu przed wprowadzeniem go do oferty