Polityka zapewnienia zgodności (compliance)

Monitorując spełnianie regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, Bank Millennium za szczególnie istotne uważa:

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • zapewnienie zgodności wewnętrznych aktów normatywnych Banku Millennium z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z rekomendacjami wydawanymi przez organy nadzorcze,
  • zarządzanie konfliktami interesów,
  • przestrzeganie zasad etycznych,
  • ograniczanie transakcji osobistych i ochrona informacji poufnych związanych z Bankiem Millennium, instrumentami finansowymi wydanymi przez Bank, jak również informacji związanych ze sprzedażą/zakupem takich instrumentów,
  • monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie produktów inwestycyjnych objętych dyrektywą Unijną MiFID.

Raport oceny adekwatności i skuteczności systemu nadzoru zgodności z prawem jest prezentowany co kwartał Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz corocznie Radzie Nadzorczej. [GRI 102-17] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

W 2016 nie nałożono na Bank kar finansowych za brak zgodności z prawem i regulacjami.
[GRI 419-1]

Poprzednia strona Wewnętrzne regulacje – wprowadzenie
Następna strona Przeciwdziałanie nadużyciom