Standardy stosowane przez Bank

Misja, wizja i wartości

Założenia misji, wizji i wartości Banku zostały uwzględnione w jego strategii rozwoju na lata 2015-2017 oraz są podstawą działań realizowanych na rzecz Interesariuszy. Priorytetem Banku jest prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony oparty o zaufanie i poszanowanie zasad etycznych oraz otwartość i dialog ze wszystkimi grupami Interesariuszy.

Standardy etyczne

Wewnętrzne kodeksy zachowań to wytyczne określające standardy profesjonalnego i etycznego zachowania. Każdy Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i Księgi Standardów w codziennej pracy. [GRI 102-16] 

Kodeks Etyczny Banku Millennium +

Opisuje wartości oraz ogólne zasady, którymi mają kierować się Pracownicy oraz kontrahenci we współpracy z Bankiem. Dokument zawiera wymogi obowiązujące w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym (m.in. Klientami, Dostawcami, rynkiem), a także zasady odnoszące się do przestrzegania praw człowieka oraz prowadzenia biznesu w sposób przejrzysty i uczciwy (m.in. etyczny lobbing, zakaz korupcji, zasady reprezentowania Banku w kontaktach z instytucjami publicznymi i partiami politycznymi). Kodeks opisuje również procedurę zgłaszania przypadków zachowań nieetycznych poprzez system Whistleblowing.  [GRI 102-17]

Każdy z Pracowników zobowiązany jest, poprzez ukończenie obowiązkowego szkolenia e-lerningowego, do zapoznania się z treścią Kodeksu, potwierdzenia jego znajomości oraz stosowania zasad zawartych w Kodeksie w codziennej pracy.

Pracownicy przeszkoleni z Kodeksu Etycznego
2016 2015* 2014
Kadra menedżerska 734 (92%) 16 (2%) 733 (86%)
Pozostali Pracownicy 4073 (78%) 349 (7%) 5134 (96%)

*w 2015 roku przeszkoleni zostali tylko nowi Pracownicy

[GRI 205-2] [GRI 412-2]

Kodeks Etyczny jest również udostępniany dostawcom Banku. Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku.

Księgi Standardów dla Pracowników Grupy Banku Millennium +

Zbiory najlepszych praktyk, których przestrzeganie pozwala zapewnić wysoką jakość obsługi Klientów i etyczną sprzedaż oraz ułatwić współpracę pomiędzy Pracownikami.

Polityka Zgodności +

Prawa, zasady i standardy dotyczące zapewnienia zgodności dotyczą kwestii takich jak: przestrzeganie odpowiednich standardów postępowania rynkowego, zarządzanie konfliktami interesu, uczciwe traktowanie Klientów oraz zapewnianie im właściwych porad. Więcej na ten temat.

Zewnętrzne regulacje stosowane przez Bank

Bank prowadzi działalność na rynku regulowanym i przestrzega zasad prawnych i regulacji dotyczących banków. Z punktu widzenia tematyki tego raportu istotne jest wymienienie następujących regulacji: [GRI 102-12]  [GRI 102-16]

Kodeks Etyki Reklamy +

zdefiniowany przez Radę Etyki Reklamy, jest zbiorem zasad jakimi powinni kierować się reklamodawcy w Polsce. Pracownicy Banku Millennium podejmując decyzje w zakresie reklamy są formalnie zobowiązani do stosowania zapisów Kodeksu.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 +

zasady ładu korporacyjnego, które wspierają efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. W 2016 roku Bank przestrzegał zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie. Jedynym wyjątkiem był  brak  komunikacji dwustronnej w czasie rzeczywistym podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie Banku realizacja tej reguły niosła za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia. Więcej na ten temat

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej +

wydane przez Związek Banków Polskich odnoszą się do zasad postępowania banków wobec klientów oraz innych banków, zasad postępowania pracownika banku oraz zasad reklamy, przetwarzania danych osobowych i postępowania ze skargami i reklamacjami klientów.

Dyrektywa MIFID +

Bank stosuje wymogi dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), która ma na celu zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania banków oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych.

Poprzednia strona Władze Banku
Następna strona Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem