Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium zostały ujęte w strategii rozwoju na lata 2015-2017 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w strategii Banku Millennium na lata 2015-2017

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2011 roku Bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank został także wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI – przyznawanym firmom wdrażającym działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zdobył wyróżnienie w „Odpowiadam Polsce – Ranking Firm Odpowiedzialnych Społecznie” przygotowanym przez Gazetę Bankową i portal wGospodarce.pl. Sześć działań CSR realizowanych w Banku znalazło się również w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nadzór, identyfikacja i zarządzanie kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi.

Bank Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w oparciu o przygotowane przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku plany realizowane w okresie rocznym i średnioterminowym (zwykle trzyletnim). Realizacja tych planów jest przedmiotem okresowych przeglądów i ocen. Dokonywane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd. Na podstawie bieżących ocen punktów krytycznych i ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację założonych celów, dokonywana jest korekta celów czy służących do ich realizacji polityk.

Decyzje te odnotowywane są w protokołach sporządzanych podczas posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. Mogą być one także przedmiotem niezależnego badania wykonywanego przez audyt wewnętrzny. Globalnej oceny działania Banku, w tym zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.
[GRI 102-31] [GRI 102-26]

Zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem czynników środowiskowych i społecznych

Czynniki społeczne i środowiskowe brane są pod uwagę przy analizie ryzyka operacyjnego ujętego w następujących kategoriach:

 • Ryzyko ludzkie – wynikające ze świadomych działań lub powstrzymywania się od podejmowania działań przez Pracownika lub ryzyko wynikające z relacji pomiędzy Bankiem i jego Pracownikami;
 • Ryzyko procesowe –związane z realizacją i prowadzeniem transakcji, oraz różne aspekty prowadzenia biznesu, włącznie z produktami i usługami;
 • Ryzyko zewnętrzne –powstałe na skutek uszkodzenia własności fizycznej lub straty aktywów z przyczyn naturalnych lub nienaturalnych, włącznie z ryzykiem, jakie stanowią działania stron trzecich, takie jak popełnienie oszustwa, lub w przypadku regulatorów, wprowadzenie w życie zmiany, która zmieniłaby zdolność organizacji do kontynuowania działalności na pewnych rynkach;
 • Ryzyko organizacyjne –wynikające z takich zagadnień jak zarządzanie projektem, niezgodność z wymaganiami regulacyjnymi, kulturą korporacyjną oraz ryzyko wynikające z komunikacji i niewłaściwych praktyk rynkowych.

Dodatkowo, przy analizie ryzyka finansowania przedsiębiorstw, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla Klientów z poszczególnych kategorii branż, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny.

W Banku funkcjonuje procesowe podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Określone zostały poszczególne szczeble zarządzania tym rodzajem ryzyka oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności od poziomu podstawowego stanowiska pracy aż do Rady Nadzorczej włącznie.

Zarząd Banku projektuje i wprowadza system zarządzania ryzykiem, a także zapewnia jego działanie. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzonym system  oraz dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności minimum raz w roku.
[GRI 102-11][GRI 102-30] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Wpływ działalności Banku na zrównoważony rozwój i prawa Interesariuszy

Bank określił główne obszary swojego oddziaływania na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu Banku zostały skategoryzowane według stopnia ich istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania.

 

Klienci +

 • Wpływ na: 
  zapewnianie bezpieczeństwa powierzanych środków, etyczny marketing i sprzedaż, oferowanie wysokiej jakości produktów i obsługi, dostęp do usług dla osób zagrożonych wykluczeniem
 • Wyzwania:
  konieczność ciągłego monitorowania opinii Klientów i poprawności działania procesów w Banku oraz wprowadzanie usprawnień w odpowiedzi na potrzeby Klientów
 • Korzyści:
  zyskanie przewagi konkurencyjnej jako Bank z dobrą reputacją, oferujący wysoką jakość usług i dostępny dla szerokiego grona Klientów
 • Podejmowane działania:
  wprowadzanie regulacji zapewniających bezpieczeństwo produktu i ochronę środków Klienta; stałe prowadzenie dialogu z Klientem odpowiadanie na jego oczekiwania; zobligowanie Pracowników do przestrzegania zasad etycznego marketingu i sprzedaży; zapewnienie dostępu do usług osobom wykluczonym

Pracownicy +

 • Wpływ na: 
  prawo Pracownika do uczciwego wynagradzania, nagradzania, stabilności zatrudnienia i rozwoju oraz możliwości wyrażania opinii
 • Wyzwania:
  wypracowanie rozwiązań uwzględniających zarówno oczekiwania Pracowników jak i możliwości ekonomiczne firmy
 • Korzyści:
  zyskanie zaangażowanych i lojalnych Pracowników oraz reputacji dobrego pracodawcy
 • Podejmowane działania:
  preferowanie zatrudniania na czas nieokreślony, sprofilowane szkolenia, komunikacja z Pracownikami, programy well being (dotyczące równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, zdrowego tryb życia)

Inwestorzy i analitycy rynku +

 • Wpływ na: 
  przejrzystą politykę informacyjną umożliwiającą podejmowanie decyzji inwestorskich
 • Wyzwania:
  stworzenie nowoczesnych platform umożliwiających szybką wymianę informacji pomiędzy firmą i inwestorami
 • Korzyści:
  wzrost zaufania do firmy, a przez to wzrost wartości marki
 • Podejmowane działania:
  stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego, przejrzyste raportowanie i polityka informacyjna

Dostawcy +

 • Wpływ na: 
  monitorowane łańcucha dostaw i zobowiązanie Dostawców do przestrzegania standardów etycznych i środowiskowych
 • Wyzwania:
  monitorowanie przestrzegania zasad etycznych i środowiskowych w całym łańcuchu dostaw
 • Korzyści:
  zmniejszenie ryzyka współpracy z dostawcami nie przestrzegającymi zasad etycznych lub środowiskowych
 • Podejmowane działania:
  stosowanie klauzul etycznych i środowiskowych w wybranych umowach z Dostawcami, zobligowanie Dostawców do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Banku Millennium

Społeczeństwo +

 • Wpływ na: 
  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizowanie programów społecznych i edukacyjnych oraz zapewnianiu dostępu do produktów i usług osobom niepełnosprawnym
 • Wyzwania:
  zwiększenie skali oddziaływania na rozwiązywanie problemów społecznych
 • Korzyści:
  wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych (np. wykluczenia osób niepełnosprawnych czy starszych, niski poziom wiedzy finansowej w społeczeństwie)
 • Podejmowane działania:
  wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych, programy edukacyjne przeciwdziałające problemowi wykluczenia finansowego

Środowisko +

 • Wpływ na: 
  monitorowanie wpływu na środowisko i zrównoważone gospodarowanie zasobami, prośrodowiskowe produkty, edukacja ekologiczna klientów i pracowników
 • Wyzwania:
  wdrożenie polityki środowiskowej oraz kompleksowego narzędzia do raportowania i monitorowania danych środowiskowych
 • Korzyści:
  optymalizacja procesów w firmie i związane z tym oszczędności np. energii, paliw, wody; Zmniejszenie opłat za zanieczyszczanie środowiska
 • Podejmowane działania:
  monitorowanie zużycia zasobów i wprowadzanie działań redukcyjnych, wprowadzanie proekologicznych produktów edukacja ekologiczna klientów i pracowników

[GRI 102-15]

Poprzednia strona Standardy stosowane przez Bank
Następna strona Identyfikacja Interesariuszy Banku