Wyniki ekonomiczne

Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze średnioterminową strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w Kodeksie Etycznym.

Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze średnioterminową strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w Kodeksie Etycznym. [GRI 103-2]

Wybrane wyniki ekonomiczne Grupy Banku Millennium (w mln zł)

 

2016 2015 2014 2013 2012
Przychody operacyjne 2 628 2 239,2 2 308,4 2 080,1 2 008,2
Koszty operacyjne* 1 499,3 1550,3 1 469,7 1 397,4 1 414,4
Koszty osobowe 558,8 547 547 547 558,3
Podatek dochodowy 252 141 187,5 144,8 123,8
Kredyty i pożyczki dla Klientów (brutto) 47 020 46 369,4 44 142,7 41 765,7 40 232,2
Środki Klientów 63 092 59 894 54 353 51 872 46 792
Udział w rynku kredytów** 4,49% 4,7% 4,7% 4,8% 6,4%
Udział w rynku depozytów** 5,05% 5,2% 5,1% 5,3% 5,3%
Współczynnik wypłacalności 17,4% 16,7% 15,2% 14,5% 14,5%
Zysk netto 701,3 546,5 650,9 535,8 472,2
Podział zysku
Dywidenda 0*** 0 0 50% 0
Kapitał rezerwowy 100%*** 100% 100% 50% 100%

*Koszty operacyjne – koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych, amortyzację oraz pozostałe koszty operacyjne

**udział w polskim rynku bankowym

***Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zaliczenia 100% zysku za rok 2016 do kapitału własnego

 

Szczegółowe informacje i dane finansowe dotyczące działalności Grupy Banku Millennium znajdują się w dziale Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe[GRI 201-1]

Poprzednia strona Produkty i usługi Banku
Następna strona Władze Banku