Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest kadencyjnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Banku, którego kadencja wynosi 3 lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Do jej kompetencji należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, wybranych przez WZA, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim.

W dniu 31 marca 2016 r. WZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej, sprawującym swoje funkcje w 2015 r. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. był następujący:

1. Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej +

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH)
w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielemi współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Bogusław Kott jest również członkiem Rady Nadzorczej Yareal Polska Sp. z o.o.

2. Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej +

Pan Manuel da Silva Amado jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarzadzania Firmami ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarzadzania w INSEAD (Francja).

Od roku 1980 pracował w firmach doradczych (KPMG) i finansowych, w tym w latach 2006 – 2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santander Totta (Portugalia). Od roku 2012 Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 20 kwietnia 2012 r.

3. Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej (członek niezależny) +

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH)
w Warszawie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Unii Europejskiej Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH.

W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 – 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 – 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 -1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 – 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998 – 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej przy NBP, a w latach 2001 – 2004 członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004 – 2009 oraz obecnie (wybrany w 2014 r.) poseł do Parlamentu Europejskiego.  Poseł na Sejm RP VII kadencji – pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym pięciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 27 maja 2004 r.

4. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Rady Nadzorczej +

Pani Julianna Boniuk-Gorzelańczyk jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Przez wiele lat była zatrudniona w przemyśle przechodząc różne szczeble kariery zawodowej.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 17 lipca 1989 r. nadzorowała, od momentu powstania Banku, obszary: finansów i sprawozdawczości, kontroli księgowej oraz podatków, a następnie: operacji, informatyki, informacji zarządczej oraz ostatnio również: administracji i infrastruktury, bezpieczeństwa i ciągłości działania, prawny, powierniczy oraz zarządzania ryzkiem nadużyć. Zasiadała również w radach nadzorczych spółek zależnych.

W 1991 r. uczestniczyła w praktyce bankowej w Standard Merchant Bank w Johannesburgu.
W 1993 r. uzyskała certyfikat Austriackiego Kolegium Bankowego a w 2003 r. uczestniczyła
w seminarium Grupy BCP w INSEAD w Fontainebleau we Francji.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 21 maja 2015 r.

5. Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej +

Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança jest absolwentem Wydziału Zarzadzania i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz MBA INSEAD.

Od roku 1989 pracował w bankach w Portugalii, Brazylii, Wielkiej Brytanii. W latach 2008 – 2012 Dyrektor odpowiedzialny za finanse, księgowość i kontrolę, obszar marketingu i produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negocios (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 20 kwietnia 2012 r.

6. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) +

Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek ukończyła studia ekonomiczne w SGH w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Public Relations, także w SGH.

Swoją karierę zawodową związała z obszarem nowych technologii, a także marketingiem i sprzedażą w korporacjach międzynarodowych. Jej kilkunastoletnie doświadczenie marketingowe obejmuje szereg branż: produkty szybkozbywalne (Johnson&Johnson), telekomunikacja (Deutsche Telekom), wydawnictwo (Gruner&Jahr) oraz branża rozrywkowa (Disney).

W roku 2008 podjęła pracę w Google jako Dyrektor Sprzedaży, a od 2013 r.  nadzoruje obszar strategii i biznesu spółki, jako Country Director. Głównym obszarem jej odpowiedzialności jest zarządzania biznesem reklamowym Google w Polsce w zakresie wszelkich produktów i kanałów oraz bezpośrednie prowadzenie relacji z kluczowymi klientami i partnerami.

Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek jest członkiem Komitetu Doradczego „Leadership Academy for Poland”. Aktywnie wspiera kobiety w nowych technologiach, jako mentorka i coach dla przyszłych liderek biznesu.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 21 maja 2015 r.

7. Anna Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) +

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.

Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager, do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska.
W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G
– Europa Środkowowschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS. W latach 2015 – 2016 pełniła również funkcję Członka Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women’s International Networking Leadership Forum (2004 – 2012), Rada Doradców, Organization of Women in International Trade, Rada Dyrektorów (2005 – 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes Wykonawczy, a w roku 2009, jako Prezes, w organizacji Geneva Women in International Trade (2005 – 2010).

Obecnie jest Członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce, Członkiem – Patronem Polsko – Kanadyjskiej Izby Gospodarczej oraz Doradcą i Mentorem w Global Shapers – Mentor4Starters program.

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (nagroda w uznaniu za działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 21 maja 2015 r.

8. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) +

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji SGH oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto jest słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 – 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od dnia 11 kwietnia 2013 r.

9. David H. Klingensmith - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) +

Pan David H. Klingensmith ukończył z wyróżnieniem studia z dziedziny ekonomii i historii na Tulane University New Orleans. Kontynuował edukację w John Hopkins University School of Advanced International Studies w Waszyngtonie.

W latach 1976-1978 zajmował stanowisko ekonomisty międzynarodowego w Biurze Międzynarodowych Banków Rozwojowych przy Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych. W roku 1979 podjął pracę w Chase Manhattan Bank, w którym do roku 1990 zajmował różne stanowiska w szeregu krajów, w tym: w Stanach Zjednoczonych, Kolumbii, Pakistanie i Hong Kongu. W okresie 1991-1995 pracował w Asian Development Bank jako Starszy Dyrektor ds. Inwestycji w Departamencie Sektora Prywatnego w Manili, a następnie Kierujący Grupą Ryzyka i Portfela Kredytowego. Od roku 1996 do 2013 zajmował kolejne kluczowe stanowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w obszarze kredytowym i zarządzania ryzykiem, ostatecznie jako Dyrektor Zarządzający Ryzykiem.

W latach 2013 – 2015 został wybrany jako niezależny członek Rady Romgaz (Rumunia), którą to funkcję pełnił. W tym samym czasie, od roku 2013, był niezależnym konsultantem specjalizującym się w bankowości, ładzie korporacyjnym, ocenie inwestycji oraz szkoleniu w zakresie ryzyka. W tym zakresie współpracował między innymi z KfW (Niemieckim Bankiem Rozwoju) oraz Fundacją Billa i Melindy Gates. Obecnie zajmuje następujące stanowiska: Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu Financial Sector Fund of Africinvest (Tunis) (od roku 2014) oraz Starszy Doradca ds. Zarządzania Ryzykiem w Nestor Advisors (Londyn) (od 2015 r.)

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 21 maja 2015 r.

10. Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej +

Pan Andrzej Koźmiński ukończył studia ekonomiczne w SGPiS (obecnie SGH) w 1963 r., a w 1964 r. studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A., kierownik Centrum Interdyscyplinarnego ALK, kierownik Katedry Zarządzania do 2014 r. W latach 1981 – 1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991 – 1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990 – 1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982 – 1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie”, opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach, w tym 50 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Honorowy Wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 r. członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Od 2012 r. Przewodniczący Rady Naukowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji OPI przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2009 r. członek Rady Arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członek Rady Programowej w Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, od 2014 r. Przewodniczący Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki MNiSW. W maju 2015 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 1 sierpnia 2000 r.

11. Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej +

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył studia na Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) uzyskując Licencjat z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył także Program dla wyższej kadry kierowniczej (PADE) – AESE oraz Zawansowany program zarządzania – INSEAD.

Od 1987 r. do 1990 r. pełnił funkcje handlowe i finansowe w MŚP w sektorze przemysłowym.
W okresie 1990 – 1995 był zatrudniony przez Banco Português de Atlântico, na stanowiskach w obszarze handlowym i obszarze przedsiębiorstw, kierując koordynacją Biura Badań Ekonomicznych i Finansowych.

Od 1990 r. pracuje w Grupie BCP, realizując szereg funkcji w Portugalii i Hiszpanii. W latach 2007 – 2009 był Kierującym Biurem Rady Dyrektorów BCP. Od 2009 r. do 2012 r. zajmował stanowisko Członka Rady Dyrektorów BCP oraz Członka Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP. W okresie od 2012 r. do 2016 r. Pan Miguel Maya pełnił funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A. W roku 2016, po połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku czego powstał Banco Millennium Atlantico, S.A., Pan Miguel Maya został wybrany Wiceprezesem Rady Dyrektorów nowej spółki, którą to funkcję nadal sprawuje. Ponadto, pełni również następujące funkcje: Wiceprezes Zarządu i Członek Rady Dyrektorów BCP, Przewodniczący Rady Dyrektorów Interfundos – Gestao de Fundos de Investimento Imobiliario, S.A., Kierujący BCP Africa, SGPS, Lda.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 21 maja 2015 r.

12. Rui Manuel da Silva Teixeira – Członek Rady Nadzorczej +

Pan Rui Manuel da Silva Teixeira jest absolwentem Wydziału Inżynierii Politechniki w Porto.

Od roku 1987 pracował na stanowiskach menadżerskich w Banco Comercial Portugues (BCP).
W latach 2003 – 2006 Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska), a w latach 2009 – 2010 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska). W latach 2011 – 2012 Członek Zarządu Banco Comercial Portugues. Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues, Portugalia.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 20 kwietnia 2012 r.

Komitet Audytu +

Będący stałym elementem Rady Nadzorczej, Komitet Audytu istnieje w Banku od 2000 r. Jego zadaniem jest monitorowanie systemów i procesów sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku.
W szczególności Komitet Audytu odpowiada za wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej kontroli nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Banku.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), w składKomitetu Audytu wchodzą co najmniej trzej członkowie, w tym przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) oraz w trybie nadzwyczajnym i jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej albo członka Zarządu. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: (I) stałe monitorowanie działalności biegłego rewidenta Banku oraz wydawanie opinii w przedmiocie niezależności biegłego rewidenta i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem, (II) stałe monitorowanie systemów i procesów sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku oraz (III) ocena i monitorowanie procedur wewnętrznych w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednich systemów kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili następujący członkowie Rady:

 1. Grzegorz Jędrys – Przewodniczący (niezależny).
 2. Dariusz Rosati (niezależny).
 3. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk.
 4. Miguel de Campos Pereira de Bragança.
 5. David H. Klingensmith(niezależny).
 6. Bogusław Kott.

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Komitet Personalny +

Komitet Personalny, jako stały komitet Rady Nadzorczej, istnieje w Banku od 2000 r. Do zadań Komitetu Personalnego należy w szczególności: (I) ocena kandydatów na członków Zarządu, (II) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu, (III) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia członków Zarządu, (IV) ustalanie warunków ustania zatrudnienia członków Zarządu oraz (V) realizacja zadań w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. skład Komitetu Personalnego był następujący:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący.
 2. Nuno Manuel da Silva Amado.
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança.
 4. Bogusław Kott.

 

Komitet Strategiczny +

Komitet Strategiczny, jako stały komitet Rady Nadzorczej, istnieje w Banku od 2013 r. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w szczególności: (I) badanie trendów makroekonomicznych, (II) badanie nowych trendów i rozwiązań w sektorze bankowym, (III) analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku
i wzorców referencyjnych, (IV) analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. skład Komitetu Strategicznego był następujący:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący.
 2. Nuno Manuel da Silva Amado.
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança.
 4. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek.
 5. Anna Jakubowski.
 6. Andrzej Koźmiński.
 7. Miguel Maya Dias Pinheiro.
 8. Dariusz Rosati.

Komitet do spraw Ryzyka +

Komitet do spraw Ryzyka jako stały komitet Rady Nadzorczej został powołany w dniu 4 grudnia 2015 r. Kompetencje Komitetu do spraw Ryzyka obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. skład Komitetu do spraw Ryzyka był następujący:

 1. Dariusz Rosati – Przewodniczący.
 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança.
 3. David H. Klingensmith.
 4. Bogusław Kott.
 5. Miguel Maya Dias Pinheiro.

Zgodnie z przyjętą przez WZA „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez WZA przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2016 roku (w tys. zł):

Imię i nazwisko Wynagrodzenia za 2016  Korzyści Razem (tys zł)
Bogusław Kott (*) 320,0 21,6 341,6
Andrzej Koźmiński 160,0 0,0 160,0
Dariusz Rosati 195,0 0,0 195,0
Grzegorz Jędrys 170,0 0,0 170,0
Nuno Manuel Da Silva Amado 145,0 0,0 145,0
Miguel De Campos Pereira De Braganca 190,0 0,0 190,0
Rui Manuel Da Silva Teixeira 120,0 0,0 120,0
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk (**) 145,0 0,0 145,0
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek 130,0 0,0 130,0
Anna Jakubowski 130,0 0,0 130,0
David H. Klingensmith 165,0 0,0 165,0
Miguel Maya Dias Pinheiro 150,0 0,0 150,0
Razem: 2 020,0 21,6 2 041,6

(*) dodatkowo za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, wypłacono nagrodę roczną za lata 2012 i 2013 w formie gotówki i akcji fantomowych wysokości 324,3 tys. zł.

(**) po odejściu z funkcji Członka Zarządu wypłacono również odszkodowanie za zakaz konkurencji w wysokości 1 016,5 tys. zł oraz nagrodę roczną za lata 2012, 2013, 2014 w formie gotówki i akcji fantomowych w wysokości 282 tys. zł.

W 2016 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń ani żadnych świadczeń dodatkowych od spółek zależnych Banku.

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu
31 grudnia 2016 r.):

Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji 31.12.2016 r. Liczba akcji 31.12.2015 r.
Bogusław Kott Przewodniczący Rady Nadzorczej 4 465 791 4 465 791
Nuno Manuel da Silva Amado Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 0 0
Dariusz Rosati Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej 0 0
Julianna Boniuk – Gorzelańczyk Członek Rady Nadzorczej 492 248 492 248
Miguel de Campos Pereira de Braganca Członek Rady Nadzorczej 0 0
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek Członek Rady Nadzorczej 0
Anna Jakubowski Członek Rady Nadzorczej 0
Grzegorz Jędrys Członek Rady Nadzorczej 0 0
David H. Klingensmith Członek Rady Nadzorczej 0
Andrzej Koźmiński Członek Rady Nadzorczej 0 0
Miguel Maya Dias Pinheiro Członek Rady Nadzorczej 0
Rui Manuel da Silva Teixeira Członek Rady Nadzorczej 0 0