Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2016 roku

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem reguł adresowanych do organów statutowych spółek oraz ich członków, jak również określających relacje z udziałowcami i inwestorami. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego zwiększa transparentność działania spółki i wzmacnia ochronę praw udziałowców, również w kwestiach nie uregulowanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W Banku Millennium obowiązuje zbiór norm składających się na Zasady Ładu Korporacyjnego. Jego źródłem są m.in. dwie regulacje odnoszące się do obszaru polskich instytucji finansowych oraz spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwszą z nich jest dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalone przez Radę GPW, drugą zaś „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 są dokumentem obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Jego pełny tekst udostępniony jest na stronie internetowej GPW pod adresem https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw oraz na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Podstawową zasadą Dobrych Praktyk jest formuła „stosuj lub wyjaśnij” („comply or explain”), która oznacza zobowiązanie spółki do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia w formie raportu tego faktu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW.

 

W 2016 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk, z wyjątkiem jednej zasady, określonej w Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku WZA, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZA oraz wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku WZA. W ocenie Banku realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą wartość dla akcjonariuszy, niż realizacja zapisanej w części IV, Rekomendacji IV.R.2, pkt 2 Dobrych Praktyk.

 

Jednocześnie Bank, podobnie jak to czynił od 2008 r., zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych Praktyk. Zarazem Bank nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA w przyszłości, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych. Kierując się regułą przejrzystości swoich działań w układaniu relacji korporacyjnych i inwestorskich oraz najwyższą jakością komunikacji z akcjonariuszami, w pozostałym zakresie, Bank przestrzegał w 2016 r. zasad Dobrych Praktyk. Potwierdzeniem stosowania zawartych w Dobrych Praktykach rekomendacji jest opublikowany na stronie internetowej Banku dokument „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Od początku 2015 r. Bank, jako instytucja finansowa, podlega także wymienionym na wstępie Zasadom Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, które dostępne są na stronie internetowej KNF pod adresem: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały o stosowaniu tych Zasad, z wyjątkiem określonych w:

  1. § 8 ust. 4 – zasady nakazującej zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu organu stanowiącego,
  2. § 16 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 – zasad dotyczących odbywania posiedzeń organów Banku (Zarządu i Rady Nadzorczej) w języku polskim.

W nawiązaniu do braku możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu WZA, stanowisko Zarządu Banku i Rady Nadzorczej stanowi powtórzenie oświadczenia wyrażonego wobec zasady istniejącej w Dobrych Praktykach – o którym mowa powyżej.

W odniesieniu do zasad odbywania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w języku polskim, Bank stoi na stanowisku, że znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu Banku umożliwia całkowite wzajemne zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń. Ponadto stosowana w praktyce zasada prowadzenia obrad Rady Nadzorczej Banku zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, również zapewnia wzajemne zrozumienie i właściwy poziom komunikacji.

WZA w podjętej uchwale w dniu 21 maja 2015 r., wyraziło pozytywną opinię wobec stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad. Jednocześnie WZA, w przedmiotowej uchwale, w odniesieniu do zasad skierowanych do akcjonariuszy stwierdziło, iż stoi na stanowisku, że ich wykonywanie powinno mieścić się w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś ilekroć Zarząd lub Rada Nadzorcza Banku, działając w ramach swych kompetencji, wystąpią w kwestiach objętych tymi zasadami, wnosząc o rozważenie określonych kwestii przez WZA, to wówczas zostaną one rozpatrzone z uwzględnieniem okoliczności takiego wystąpienia. WZA ponadto, w uchwale podjętej dnia 31 marca 2016 r., zaakceptowało ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Dobrych Praktyk, dokonane przez Radę Nadzorczą w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym Bank po raz dziewiąty z rzędu został zaliczony w poczet spółek RESPECT Index– pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych.

 

W toku rewizji dokonanej w grudniu 2016 r. Indeks objął tylko 25 spółek spośród wszystkich notowanych na GPW. Przedsiębiorstwa objęte Indeksem działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Poprzednia strona Informacje uzupełniające
Następna strona Akcjonariat i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy