Akcjonariat i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał zakładowy Banku składał się z 1 213 116 777 akcji (o wartości nominalnej 1 zł każda). Poniżej przedstawiona jest informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku. Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na GPW, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu, posiadającego mniej niż 5% udziału w kapitale zakładowym. Według dostępnych informacji na dzień 31 grudnia 2016 r. Bank posiadał trzech akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na WZA.

Banco Comercial Portugues S.A., największy prywatny bank portugalski – posiada jako strategiczny inwestor 50,10% wszystkich akcji Banku. Znaczącymi akcjonariuszami Banku są również: największy polski fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ING OFE), który na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadał 9,94% akcji Banku oraz AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający 5,45% akcji Banku.

Pozostałe akcje, czyli 34,51% kapitału akcyjnego, są szeroko rozproszone wśród akcjonariatu polskiego
i zagranicznego, zarówno instytucjonalnego jak i indywidualnego.

1 213 116 777 akcji Trzech akcjonariuszy, ponad 5% głosów na WZA
Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2016 r.
Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,1 607 771 505 50,1
Nationale-Nederlanden OFE (d. ING OFE) 120 634 080 9,94 120 634 080 9,94
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 66 136 567 5,45 66 136 567 5,45

 

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2015 r.
Akcjonariusz  Ilość akcji  % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,1 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden OFE (d. ING OFE) 115 615 810 9,53 115 615 810 9,53
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 78 310 605 6,46 78 310 605 6,46

 

Dane zawarte w tabelach ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym BCP, są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZA Banku zwołanych odpowiednio na dzień 31 marca 2016 r. oraz 21 maja 2015 r.

Liczba akcji będących w posiadaniu Nationale-Nederlanden OFE i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie Rocznej struktury aktywów Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r., ogłoszonej na stronie internetowej www.nn.pl. Natomiast dane dotyczące AVIVA OFE – na podstawie Rocznej struktury aktywów Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2016 r., ogłoszonej na stronie internetowej www.aviva.pl. Dla dokonania wymienionych kalkulacji założono średnią cenę akcji Banku w tych dniach w wysokości 5,6468 zł dla 2015 r. oraz 5,1481 zł dla 2016 r.

BCP, jako akcjonariusz większościowy, wykonuje prawa akcjonariusza określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz w Statucie Banku. BCP posiada kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na WZA może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych, takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego Banku, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH wymagają zwykłej albo kwalifikowanej większości głosów na WZA. BCP posiada również wystarczającą liczbę głosów dla powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje członków Zarządu. W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Banku.

Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że akcje imienne założycielskie w aktualnej liczbie 61.800 sztuk, są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie stanowiły łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na WZA według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę ich uprzywilejowania. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku oraz żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Banku.

Akcje Banku notowane są na GPW od 13 sierpnia 1992 r. jako pierwsze wśród wszystkich banków. Obecnie w obrocie giełdowym notowanych jest 1 213 008 737 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016 (symbol GPW: MIL; Reuters: MILP.WA; Bloomberg: MIL PW).

Dodatkowo, w posiadaniu akcjonariuszy jest 108.040 akcji imiennych, z czego 61.800 akcji to akcje założycielskie uprzywilejowane (prawo do dwóch głosów na WZA).  Łączna liczba akcji Banku Millennium wynosi więc 1.213.116.777 sztuk, natomiast łączna liczba głosów na WZA wynosi 1.213.178.577.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Najwyższym organem władzy Banku jest WZA, które działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, obejmującymi w szczególności KSH oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Wewnętrzne przepisy określające zasady funkcjonowania WZA, ujęte w postaci Statutu oraz Regulaminu, dostępne są na stronach internetowych Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Dokumenty te określają w szczególności sposób działania WZA i jego uprawnienia, a także wskazują konkretne uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad Zgromadzenia.

Do kompetencji WZA należy między innymi zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.

Poprzednia strona Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2016 roku
Następna strona Rada Nadzorcza