Kapitał wewnętrzny

Grupa i Bank obliczają i stale utrzymują kwotę kapitału wewnętrznego, odpowiedniego do zabezpieczenia rodzaju i skali ryzyka, zgodnie z art. 73 Dyrektywy 2013/36/UE.

Grupa i Bank realizują proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (tzw. ICAAP), bazując na modelach kapitału wewnętrznego (ekonomicznego).

Grupa i Bank definiują kapitał ekonomiczny jako kwotę kapitału, niezbędną do pokrycia wszystkich przyszłych nieoczekiwanych strat ekonomicznych, mogących wystąpić w ciągu określonego czasu w przyszłości i oszacowanych z określonym prawdopodobieństwem, bez narażenia interesów deponentów/wierzycieli Grupy. Obliczenia kapitału wewnętrznego obejmują wszystkie istotne rodzaje ryzyka, na które Grupa jest narażona oraz bazują na zestawie parametrów zbudowanych w oparciu o specyfikę i realia rynku polskiego. Modele kwantyfikują wartość strat oczekiwanych i nieoczekiwanych z tytułu określonych jako istotne rodzajów ryzyka, przy założonym poziomie ufności oraz horyzoncie czasowym 1 roku.

Kapitał wewnętrzny jest obliczany i utrzymywany na wszystkie rodzaje ryzyka uznane za istotne w prowadzonej działalności oraz na rodzaje ryzyka, na które utrzymywane są wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z CRR.

Metody szacowania kapitału wewnętrznego na rodzaje ryzyka +

Rodzaj ryzyka Metoda szacowania
kapitału wewnętrznego
Ryzyko kredytowe i ryzyko kredytowe kontrahenta VaR na ryzyko kredytowe – zmodyfikowany model Credit Risk +
Ryzyko rynkowe – portfel handlowy Zmodyfikowany model VaR
Ryzyko rynkowe – stopy procentowej w portfelu bankowym Zmodyfikowany model VaR
Ryzyko udziałów kapitałowych w portfelu bankowym Wymogi w zakresie funduszy własnych na ekspozycje kapitałowe
Ryzyko korekty wyceny kredytowej Wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko korekty wyceny kredytowej
Dodatkowy kapitał wewnętrzny wynikający z decyzji właściwego organu o utrzymywaniu funduszy własnych na pokrycie ryzyka ekspozycji detalicznych denominowanych w walutach obcych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych Zmodyfikowana metodyka obliczania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie ryzyka ekspozycji detalicznych denominowanych w walutach obcych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych
Ryzyko operacyjne Zmodyfikowana metoda standardowa

Grupa i Bank prezentują konserwatywne podejście do korelacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka (fakt, iż różne rodzaje ryzyka nie materializują się jednocześnie w straty), wyliczając efekt dywersyfikacji na całym rozkładzie strat.

Zgodnie z zaleceniami nadzoru bankowego, poszczególne rodzaje ryzyka oraz efekt dywersyfikacji poddawane są testom warunków skrajnych. Łączny zdywersyfikowany kapitał wewnętrzny poddawany jest ocenie ekonomicznej adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie z tzw. „zdolnością do pokrywania ryzyka” (dostępnymi zasobami finansowymi). Grupa konserwatywnie przyjmuje, iż dostępne zasoby finansowe są tożsame z regulacyjnymi funduszami własnymi, stanowiącymi podstawę wyliczenia współczynnika wypłacalności.

Proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitału wewnętrznego według podejścia Grupy jest procesem ściśle powiązanym z istniejącymi i funkcjonującymi procesami zarządzania ryzykiem, kapitałem i biznesem. Składa się on z następujących etapów: +

  • Klasyfikacja i ocena istotności rodzajów ryzyka, pod kątem sposobu ich uwzględnienia w procesie zarządzania ryzykiem i procesie ICAAP,
  • Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka,
  • Agregacja kapitału wewnętrznego na zabezpieczenie istotnego ryzyka w działalności, z uwzględnieniem efektu korelacji między rodzajami ryzyka,
  • Ocena adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie ekonomicznego ryzyka (kapitał wewnętrzny), ze zdolnością do pokrywania ryzyka,
  • Alokacja kapitału wewnętrznego na linie biznesowe/obszary działalności,
  • Wykorzystanie alokowanego kapitału wewnętrznego do pomiaru efektywności opartego na ryzyku, ustalenia limitów na ryzyko, realokacji kapitału uwzględniającej zwrot uwzględniający ryzyko,
  • Kontroli i monitoringu poziomu ryzyka, dostępnych zasobów finansowych, limitów i celów kapitałowych.

Ocena adekwatności kapitałowej przeprowadzona na koniec 2016 roku wskazuje na wysoki poziom tejże adekwatności, wyrażający się poprzez znaczną nadwyżkę posiadanych zasobów kapitałowych (utożsamianych z regulacyjnymi funduszami własnymi) w stosunku do ekonomicznego ryzyka (wartość kapitału wewnętrznego), a także ryzyka wyliczonego w oparciu o przepisy nadzorcze (wartość minimalnych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka). Kapitał wewnętrzny na koniec 2016 roku jest niższy od wymogów kapitałowych w I Filarze, zarówno w metodzie standardowej, jak i IRB (z uwzględnieniem dodatkowego wymogu wynikającego z tymczasowego ograniczenia nadzorczego) dla ryzyka kredytowego.

Bank i Grupa spełniają ustawowe wymagania dotyczące poziomu zarówno funduszy własnych, jak i kapitału wewnętrznego określone w art. 128 ustawy Prawo bankowe, jak i w CRR.

Poprzednia strona Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka
Następna strona Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe