Wstęp

Zgodnie z wymogami określonymi w Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („CRR”), niniejszy materiał („Ujawnienia”) przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczącym kompleksowego obrazu profilu ryzyka Grupy Kapitałowej („Grupa”) Banku Millennium S.A. („Bank”), według stanu na 31 grudnia 2016 r.

W oparciu o art. 432.1 CRR, Grupa pominęła w ujawnieniach informacje uznane za nieistotne. Informacje nieistotne to w opinii Grupy informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

W oparciu o art. 432.2, Grupa może pominąć w Ujawnieniach informacje uznane za zastrzeżone lub poufne. Informacje uznaje się za zastrzeżone, jeżeli w opinii Grupy ich podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby jej pozycję konkurencyjną. Informacje uznaje się za poufne, jeśli Grupa zobowiązała się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności.

 

Należy zaznaczyć, że niniejszy materiał nie obejmuje całego zakresu ujawnianych informacji, określonego w Części Ósmej CRR. Informacje nie zawarte w niniejszych Ujawnieniach zostały przedstawione w następujących dokumentach:

 • Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 • Raport Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  zwanych dalej „Roczne Raporty Finansowe”
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych
  31 grudnia 2016 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych
  31 grudnia 2016 r.,
  zwanych dalej: „Sprawozdania Zarządu”.

 

Ujawnienie informacji wymaganych częścią ósmą CRR w innych dokumentach wynika z art. 434.2 CRR.

Prezentowane informacje zostały przygotowane w oparciu o najwyższy krajowy szczebel konsolidacji (Grupa Banku Millennium SA). W niektórych przypadkach dane zostały przedstawione także dla Banku Millennium SA.

Aktualizacja dokumentu zatwierdzona przez Zarząd Banku dnia 22.03.2017 r. dotyczy zmian w punkcie 2, Tabeli nr 3 i w punkcie 4 i wynika z pisma Komisji Nadzoru Finansowego zawierającego między innymi wytyczne co do sposobu wyznaczania minimalnej rekomendowanej przez KNF wielkości łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie jednostkowym i na poziomie skonsolidowanym.

Poprzednia strona Audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz polityka zapewnienia zgodności
Następna strona Adekwatność kapitałowa