Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka

Grupa stosuje metody standardowe dla wyliczania wymogów kapitałowych na różne podrodzaje ryzyka rynkowego. W Grupie wystąpiły wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko specyficzne instrumentów dłużnych oraz ryzyko ogólne stopy procentowej. Ekspozycja na ryzyko rynkowe nie była istotna. Wymogi kapitałowe z tego tytułu stanowiły ok. 1% sumy wymogów kapitałowych (bez ograniczenia nadzorczego) na 31.12.2016 r.

Ekspozycja ważona ryzykiem oraz wymogi kapitałowe na ryzyko rynkowe (tys. zł) +

RWA Wymogi
kapitałowe
1 Ryzyko stopy procentowej (ogólne i szczególne) 292 788 23 423
2  Ryzyko kapitałowe (ogólne i szczególne) 0 0
3  Ryzyko wymiany walutowej 0 0
4  Ryzyko towarów 0 0
Opcje 0 0
5 Metoda uproszczona 0 0
6  Metoda Delta-plus 0 0
7 Metoda scenariuszy 0 0
8 Sekurytyzacja (ryzyko szczególne) 0 0
9 Razem 292 788 23 423

 

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia/dostawy oraz limitu dużych ekspozycji przekraczających limity nie występowały na 31.12.2016 r.

Ekspozycja na ryzyko rynkowe +

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym +

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 42.890 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej przedstawia poniższa tabela. (Art. 447)

 

Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (tys. zł.)
Klasyfikacja
bilansowa
Metoda
wyceny
Wartość
bilansowa
Efekt wyceny
ujęty w kapitale
z aktualizacji
wyceny
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Modele wyceny dla akcji i udziałów niekwotowanych na aktywnym rynku 42 611 1 603
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Wartość godziwa wyliczana na bazie kwotowań aktywnego rynku 279 270

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2016 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco: +

  1. Visa Europe Ltd.; wartość bilansowa 24.445 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe nie kwotowane na aktywnym rynku, wiąże się z prowadzoną działalnością bankową; Bank Millennium, będąc członkiem Visa Europe Ltd, znalazł się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 pomiędzy Visa Inc. oraz Visa Europe Ltd. W efekcie, Bank w wyniku konwersji, w roku 2016 otrzymał 59,2 miliona Euro w gotówce, 21 493 akcji uprzywilejowanych i jest uprawniony do otrzymania płatności odroczonej w kwocie około 5 milionów Euro pomniejszonej o ewentualne korekty.

 

  1. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 17.232 tys. zł. – celem zaangażowania kapitałowego (nie kwotowanego na aktywnym rynku) jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku,

 

  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 400 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe (nie kwotowane na aktywnym rynku) wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

 

  1. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 313 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe (nie kwotowane na aktywnym rynku) wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

 

  1. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 279 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe kwotowane na aktywnym rynku, wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

W analizowanym okresie (rok 2016) Grupa: +

– nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani metod wyceny dla akcji i udziałów,

– nie zrealizowała transakcji sprzedaży akcji i udziałów sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, jednakże w wyniku rozliczenia transakcji opisanej powyżej w punkcie 1) Grupa osiągnęła przychody brutto w wysokości 305.641 tys. zł (rozliczenie przedmiotowej transakcji zostało szerzej opisana w Rocznym Raporcie Finansowym Grupy sporządzonym za rok 2016)

– w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2016 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji (w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem podatku odroczonego) z portfela dostępne do sprzedaży ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny w wysokości 1.517 tys. zł.

Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym +

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (8.4). (Art. 448)

Poprzednia strona Ryzyko operacyjne
Następna strona Dźwignia finansowa