Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe

W celu kalkulacji ekspozycji ważonych ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, Grupa i Bank stosują metodę standardową i metodę wewnętrznych ratingów dla portfeli określonych w punkcie 6, zgodnie z zezwoleniem właściwych organów opisanym w punkcie 11.1.

 

Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne nie występują (Roczny Raport Finansowy, Informacje uzupełniające). (Art. 449)

Poniższa tabela prezentuje kwoty aktywów ważonych ryzykiem i wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego (bez ryzyka kredytowego kontrahenta).

Aktywa ważone ryzykiem i wymogi kapitałowe – ryzyko kredytowe (tys. PLN) +

RWA 2016 Wymogi
w zakresie
funduszy
własnych
2016
1 Rządy lub banki centralne 0 0
2 Instytucje 0 0
3 Przedsiębiorstwa 0 0
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne 0
5 w tym: SME 0 0
6 Detal 7 236 430 578 914
7 w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach 6 287 171 502 974
8 * SME 11 867 949
9 * Nie-SME 6 275 304 502 024
10 w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne 949 259 75 941
11 w tym: Pozostały detal 0 0
12 * SME 0 0
13 * Nie-SME 0 0
14 Ekspozycje kapitałowe 0 0
15 Metoda IRB łącznie 7 236 430 578 914
16 Rządy lub banki centralne 6 0
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 74 731 5 978
18 Podmioty sektora publicznego 12 700 1 016
19 Wielostronne banki rozwoju 0 0
20 Organizacje międzynarodowe 0 0
21 Instytucje 436 676 34 934
22 Przedsiębiorstwa 10 284 611 822 769
23 w tym: SME 5 416 372 433 310
24 Detal 4 434 959 354 797
25 w tym: SME 1 018 829 81 506
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 1 385 111
27 w tym: SME 1 385 111
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 361 093 108 887
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 45 4
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadającyh krótkoterminową ocenę kredytową 0 0
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiebiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0
33 Ekspozycje kapitałowe 43 154 3 453
34 Inne ekspozycje 742 572 92 903
35 Metoda standardowa łącznie i inne pozycje (Tabela nr 7 = linie 2+27+28) 17 391 930 1 424 853
36 Razem ryzyko kredytowe I inne pozycje (Tabela nr 7 = linie 2+4+27+28) 24 628 361 2 003 767

Ekspozycja (EAD) dla klas aktywów objętych metodą standardową z podziałem na wagi ryzyka – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

  Klasy ekspozycji Waga ryzyka
0% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% Inne Razem
1 Rządy lub banki centralne 18 439 332 29 0 0 0 0 0 0 0 0 18 439 361
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 0 373 653 0 0 0 0 0 0 0 0 373 653
3 Podmioty sektora publicznego 10 172 8 0 24 474 0 0 461 0 0 0 35 115
4 Wielostronne banki rozwoju 79 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 246
5 Organizacje międzynarodowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Instytucje 5 799 1 307 364 0 357 396 0 0 0 0 0 0 1 670 559
7 Przedsiębiorstwa 55 426 209 015 180 243 280 773 0 4 416 10 740 210 0 0 0 11 470 083
8 Detal 6 973 28 525 28 407 38 783 0 5 918 149 279 266 0 0 0 6 300 104
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 0 1 024 0 2 743 0 0 241 0 0 0 4 008
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 26 188 0 0 0 0 0 666 079 437 840 0 0 1 130 107
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiebiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ekspozycje kapitałowe 0 0 0 0 0 0 43 154 0 0 0 43 154
16 Inne ekspozycje 675 749 99 571 0 0 0 0 463 435 0 279 137 0 1 517 892
17 Razem 19 298 884 2 019 190 208 650 704 169 0 5 922 565 12 192 846 437 885 279 137 0 41 063 326 
Poprzednia strona Kapitał wewnętrzny
Następna strona Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta