Korzystanie z ratingów zewnętrznych

Przy wyliczaniu wymogów z tytułu funduszy własnych dla podmiotów nie będących instytucjami finansowymi i podmiotami rządowymi, Grupa nie korzysta z ocen ratingowych nadanych przez dopuszczone zewnętrzne agencje oceny ryzyka kredytowego (ECAI). Jest to uzasadnione nieistotną ilością kredytobiorców i kontrahentów, posiadających rating nadany przez ECAI. (Art. 444)

Jednolita skala ratingowa Banku a ratingi zewnętrznych agencji ratingowych
Klasy ratingowe w MS Fitch Moody’s S&P
1 AAA Aaa AAA
1 AA+ Aa1 AA+
2 AA Aa2 AA
2 AA- Aa3 AA-
3 A+ A1 A+
3 A A2 A
4 A- A3 A-
5 BBB+ Baa1 BBB+
6 BBB Baa2 BBB
7 BBB- Baa3 BBB-
8 BB+ Ba1 BB+
9 BB Ba2 BB
10 BB- Ba3 BB-
11 B+ B1 B+
12 B lub niższy B2 lub niższy B lub niższy
Poprzednia strona Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (Odpisy z tytułu utraty wartości)
Następna strona Aktywa obciążone