Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (Odpisy z tytułu utraty wartości)

Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w części 3 „Ryzyko kredytowe”, w rozdziale 8 poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:

  • Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
  • Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
  • Analizy kolektywnej portfela kredytowego (Art. 442.a-b)

Ekspozycje według stanu na koniec 2016 r. oraz średnia wartość 2016 r. – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

Wartość netto
ekspozycji na
koniec okresu
Średnia wartość
ekspozycji
w okresie
1 Rządy lub banki centralne 0 0
2 Instytucje 0 0
3 Przedsiębiorstwa 0 0
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne 0 0
5 w tym: SME 0 0
6 Detal 30 770 420 30 575 330
7 w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach 27 836 378 27 729 745
8 * SME 20 602 5 627
9 * Nie-SME 27 815 776 27 724 118
10 w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne 2 934 042 2 845 585
11 w tym: Pozostały detal 0 0
12 * SME 0 0
13 * Nie-SME 0 0
14 Ekspozycje kapitałowe 0 0
15 Metoda IRB łącznie 30 770 420 30 575 330
16 Rządy lub banki centralne 18 439 361 16 591 112
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 373 653 424 813
18 Podmioty sektora publicznego 35 115 47 103
19 Wielostronne banki rozwoju 79 246 59 996
20 Organizacje międzynarodowe 0 0
21 Instytucje 1 670 559 2 147 263
22 Przedsiębiorstwa 11 470 083 11 427 228
23 w tym: SME 6 441 870 6 726 445
24 Detal 6 300 104 6 122 750
25 w tym: SME 1 744 972 1 662 329
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 4 008 4 870
27 w tym: SME 4 008 4 870
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 130 107 821 629
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 45 1 077
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadającyh krótkoterminową ocenę kredytową 0 0
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiebiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0
33 Ekspozycje kapitałowe 43 154 136 161
34 Inne ekspozycje 1 517 892 1 436 848
35 Metoda standardowa łącznie 41 063 326 39 220 849
36 Razem 71 833 747 69 796 179

Ekspozycje w podziale na istotne obszary geograficzne – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

Unia Europejska
(UE)
Polska Inne kraje
UE
Inne obszary
geograficzne
Razem
1 Rządy lub banki centralne 0 0 0 0 0
2 Instytucje 0 0 0 0 0
3 Przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0
4 Detal 30 590 009 30 461 664 128 344 180 411 30 770 420
5 Ekspozycje kapitałowe 0 0 0 0 0
6 Metoda IRB łącznie 30 590 009 30 461 664 128 344 180 411 30 770 420
7 Rządy lub banki centralne 18 439 361 18 236 928 202 432 0 18 439 361
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 373 653 373 653 0 0 373 653
9 Podmioty sektora publicznego 35 115 35 115 0 0 35 115
10 Wielostronne banki rozwoju 79 246 0 79 246 0 79 246
11 Organizacje międzynarodowe 0 0 0 0 0
12 Instytucje 799 029 148 941 650 088 871 531 1 670 559
13 Przedsiębiorstwa 11 470 083 11 469 773 309 0 11 470 083
14 Detal 6 216 949 6 207 557 9 393 83 154 6 300 104
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 4 008 4 008 0 0 4 008
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 119 346 1 117 245 2 101 10 760 1 130 107
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 45 45 0 0 45
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0 0 0 0
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0 0 0 0 0
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiebiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0 0 0 0
21 Ekspozycje kapitałowe 43 154 43 154 0 0 43 154
22 Inne ekspozycje 1 517 892 1 517 892 0 0 1 517 892
23 Metoda standardowa łącznie 40 097 882 39 154 312 943 570 965 445 41 063 326
24 Razem 70 687 890 69 615 977 1 071 914 1 145 856 71 833 747

Podział należności kredytowych i zaangażowania pozabilansowego według istotnych branż – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

 Sektor Zaangażowanie
bilansowe
Zaangażowanie
pozabilansowe
Łączne
zaangażowanie
A Rolnictwo 103 555 22 093 125 648
B Górnictwo 118 451 11 573 130 024
C Przetwórstwo przemysłowe 3 967 205 1 944 230 5 911 435
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę 111 944 48 606 160 550
E Dostawy wody, ścieki i odpady 99 006 31 580 130 586
F Budownictwo 914 176 713 737 1 627 913
G Handel i naprawy 3 706 759 1 915 277 5 622 036
H Transport i gosp. magazynowa 2 293 059 137 980 2 431 039
I Hotele i restauracje 157 047 8 869 165 916
J Informacja i komunikacja 408 886 122 720 531 606
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 144 745 115 805 260 550
L Obsługa nieruchomości 715 728 90 750 806 478
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 337 875 144 482 482 357
O Administracja publiczna 308 447 80 810 389 257
P Edukacja 31 780 29 732 61 512
Q Opieka zdrowotna 161 927 62 784 224 711
R Kultura, rekreacja i rozrywka 23 402 3 056 26 458
N+S Usługi pozostałe 696 747 150 367 847 114
Razem 14 300 739 5 634 451 19 935 190

 

Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 15b), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 18e). (Art. 442.f)

Ekspozycje o utraconej wartości, ekspozycje przeterminowane, odpisy z tytułu aktualizacji wartości, kwoty spisane z ewidencji bilansowej związane z odpisami z tytułu aktualizacji wartości – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN) +

 Sektor Zaangażowanie
bilansowe
z utratą wartości
Zaangażowanie
bilansowe przeterminowane
> 4 dni
Korekty
z tytułu
ogólnego
ryzyka
kredytowego (IBNR)
Korekty
z tytułu
szczególnego
ryzyka
kredytowego
(impaired)
Kwoty
spisane
z ewidencji
bilansowej
w 2016 r.
A Rolnictwo 16 413 18 053 452 12 779 227
B Górnictwo 2 211 5 036 728 1 005 527
C Przetwórstwo przemysłowe 179 440 206 198 26 961 95 870 12 361
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę 707 1 008 500 428 97
E Dostawy wody, ścieki i odpady 2 757 4 261 412 2 070 202
F Budownictwo 165 546 168 128 5 083 116 551 23 604
G Handel i naprawy 170 916 270 536 19 111 92 898 9 418
H Transport i gosp. magazynowa 52 286 189 231 10 394 28 951 6 592
I Hotele i restauracje 35 898 15 025 815 13 596 121
J Informacja i komunikacja 12 477 13 986 1 902 9 057 115
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6 722 7 989 792 4 268 410
L Obsługa nieruchomości 67 670 88 187 4 285 13 751 104
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 37 077 17 054 1 447 31 337 570
O Administracja publiczna 0 0 12 0 0
P Edukacja 2 033 4 912 527 1 236 59
Q Opieka zdrowotna 2 444 3 872 865 1 600 25
R Kultura, rekreacja i rozrywka 2 511 3 282 192 1 747 80
N+S Usługi pozostałe 43 743 59 209 2 373 18 329 6 647
Razem 800 851 1 075 967 76 851 445 473 61 159

Jednocześnie w rozdziale VII.3 „Ryzyko kredytowe” Sprawozdania Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.

 

Grupa nie prezentuje informacji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, z podziałem na ważne obszary geograficzne, z racji nieistotnego zaangażowania wobec kontrahentów zlokalizowanych w państwach innych niż Polska. (Art. 442.h)

Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (18.g) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)

Poprzednia strona Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta
Następna strona Korzystanie z ratingów zewnętrznych