Aktywa obciążone

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów obciążonych Grupy. Dla celów niniejszych Ujawnień, dany składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla potrzeb finansowania). Dodatkowo aby składnik aktywów został uznany za obciążony, musi istnieć możliwość przypisania go do konkretnej transakcji (w efekcie, na przykład papiery wartościowe stanowiące pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego, mimo że nie mogą być swobodnie wycofane, nie są traktowane jako aktywa zabezpieczone, gdyż nie można ich powiązać żadną transakcją). (Art. 443)

Według stanu na 31 grudnia 2016 Grupa zabezpieczała aktywami zobowiązania z następujących tytułów:

  • kredyt lombardowy,
  • umowa pożyczki,
  • transakcje na instrumentach pochodnych.
Aktywa Grupy Wartość
bilansowa
aktywów
obciążonych
Wartość
godziwa
obciążonych
papierów
wartościowych
Wartość
bilansowa
aktywów
nieobciążonych
Wartość
godziwa
nieobciążonych
papierów
wartościowych
Aktywa razem 1 831 039 0 66 961 747
Kredyty na żądanie 0 0 1 360 883
Instrumenty kapitałowe 0 0 43 199 43 199
Dłużne papiery wartościowe 759 837 759 837 16 646 897 16 646 897
Pozostałe kredyty i pożyczki 1 071 202 0 47 112 708
Inne aktywa 0 0 1 798 060

 

 

Poprzednia strona Korzystanie z ratingów zewnętrznych
Następna strona Ryzyko operacyjne