Regulacyjne bufory kapitałowe

Bank, podobnie jak inne banki działające w Polsce, jest zobowiązany do utrzymywania od początku 2016 r. bufora zabezpieczającego w wysokości 1,25 p.p.

Bank otrzymał w październiku 2016 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

W październiku i grudniu 2016 r. Bank i Grupa otrzymały od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 3,09 p.p. (Bank) i 3,05 p.p. (Grupa), który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 2,32 p.p. dla Banku i 2,29 p.p. dla Grupy) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 1,73 p.p. dla Banku i 1,71 p.p. dla Grupy)[3].

Bank i Grupa nie są przedmiotem dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2013/36/UE. (CRR art. 438.b)

W następstwie powyższych decyzji i zaleceń jak i pozostałych wymogów określonych przez Rozporządzenie CRR i rekomendacje KNF dla polskich banków (przyjmując jako podstawę minimalne oczekiwane przez KNF poziomy bazowe: łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 12% i współczynnika Tier 1 na poziomie 9%), Grupa powinna utrzymywać według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. następujące poziomy minimalne współczynników kapitałowych:

  • Współczynnik kapitału Tier 1 (T1) = 9+1,25+0,25+2,29 = 12,79% (wielkość dla Banku to 12,82%)
  • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) = 12+0,25+1,25+3,05 =16,55 % (dla Banku 16,59%).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że powyżej przedstawione oczekiwane przez KNF wartości współczynników kapitałowych są znacznie wyższe niż wymagane prawem wspólnotowym (Rozporządzenie CRR).

Bank i Grupa nie są zobowiązane do utrzymywania wymogów w zakresie bufora ryzyka systemowego i bufora antycyklicznego (Art. 440 CRR).

[3] Zalecenie to zastępuje poprzednie zalecenie utrzymania funduszy własnych Banku na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,83 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,87 p.p.).
Poprzednia strona Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem
Następna strona Zakres stosowania CRR i fundusze własne