Polityka w zakresie wynagrodzeń

Procesy decyzyjne w zakresie polityki wynagrodzeń

W roku 2012 Bank wdrożył „Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A.” opracowaną na podstawie założeń dotyczących wynagradzania pracowników w Grupie Banku Millennium – z uwzględnieniem stosowanego systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz wymogów Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 – przez powołany w tym celu zespół projektowy złożony z ekspertów z zakresu HR, prawa bankowego i prawa pracy, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności.  Metoda analizy zakresów odpowiedzialności za decyzje obarczone ryzykiem, przyjęte założenia wynagradzania oraz zasady i kryteria oceny były przedstawiane, specjalnie w tym celu powołanemu, Komitetowi Sterującemu. Weryfikacji Komitetu podlegała wyłoniona lista stanowisk i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji istotnie wpływających na profil ryzyka banku. Przy ustalaniu „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze” nie korzystano z usług konsultantów zewnętrznych.

W roku 2013 treść Polityki została uszczegółowiona dokumentami opisującymi zasady wdrożenia Polityki odrębnie dla Członków Zarządu Banku i pozostałych pracowników Grupy podejmujących ryzyko („Risk Takers”) oraz zweryfikowana biorąc pod uwagę Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36 UE. Uaktualnienia były przygotowywane wewnętrznie przez zespół projektowy złożony z ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz prawa – pod kierunkiem dyrektora Departamentu HR.

W roku 2015 Polityka uzupełniona została min. o zasady przyznawania stałych składników wynagrodzeń oraz wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacje ujęte m.in. w Zasadach Ładu Korporacyjnego obowiązujących w instytucjach nadzorowanych. Równocześnie uległa zmianie nazwa na „Politykę wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A.”.

 

W 2016 w treści Polityki uszczegółowiony został tryb przeprowadzania corocznego procesu identyfikacji osób zajmujących stanowiska kierownicze i wpływających na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium. Zmiany zatwierdziła Rada Nadzorcza Banku Millennium, dnia 22 lipca 2016 roku. Proces identyfikacji pracowników na potrzeby programu premiowego 2017 został przeprowadzony już według tych zasad. Ponadto w 2016 roku opracowano odrębną „Politykę wynagrodzeń w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” wprowadzoną w życie 29 listopada 2016 roku. Dokument odnosi się do wymogów rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Wspomniana Polityka wynagrodzeń jest spójna w swoich założeniach z Polityką wynagrodzeń Grupy Banku Millennium, której, od 2012, podlegają Członkowie Zarządu TFI Millennium. Pozostałych osób objętych polityką wynagrodzeń nie obowiązywała w 2016 zasada odroczenia części wynagrodzenia zmiennego ani konieczność zamiany jego części na jednostki uczestnictwa zarządzanych funduszy, wskazana we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Wynika to z faktu, że Millennium TFI na koniec 2016 roku nie spełniało kryteriów tzw. znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Skład, zakres zadań i tryb pracy Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej w 2016 roku

W 2016 nadzór nad wynagrodzeniami osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium pełni Komitet Personalny Rady Nadzorczej, w składzie:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący,
 2. Nuno Manuel da Silva Amado,
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança,
 4. Bogusław Kott.

Komitet jest odpowiedzialny m.in. za określanie warunków zatrudnienia, określanie kryteriów ocen oraz dokonywanie oceny pracy Członków Zarządu Banku. Ponadto Komitet Personalny Rady Nadzorczej, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i rodzaj przyznawanych składników osobom zajmującym stanowiska kierownicze, w tym osobom związanym z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Komitet Personalny Rady Nadzorczej spotykał się w 2016 roku trzykrotnie. W trakcie posiedzeń dokonano ponownej oceny poszczególnych Członków Zarządu Banku i ustalono zasady wypłaty Członkom Zarządu Banku części zatrzymanej premii za lata 2012, 2013 i 2014 oraz dokonano oceny wyników pracy poszczególnych członków Zarządu Banku w 2015 roku i przyznano poszczególnym Członkom Zarządu Banku za ten okres premię na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A. Ponadto, Komitet Personalny Rady Nadzorczej dokonał oceny i rekomendował wybór kandydata na członka Zarządu Banku, jak również dokonał oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Banku, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza raz do roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu (WZA) raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium. WZA ocenia czy zatwierdzona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu Banku, a także ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Informacje na temat systemu wynagrodzeń, w tym na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień:

Wynagrodzenia osób podejmujących decyzje wpływających na profil ryzyka kształtowane są w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej,
 • zakresu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami
 • na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku pracy w instytucjach finansowych.

Pula premiowa a wyniki

Zmienne składniki wynagrodzeń – roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika ROE;
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wyniki Banku przed przyznaniem puli premiowej na wynagrodzenia zmienne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze są analizowane w perspektywie trzyletniej.

Poziom puli premiowej jest skorelowany z osiągnięciem wyniku na działalności bankowej, zysku netto, wskaźnika koszty/dochody, ROE. Wskaźniki adekwatności kapitałowej w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF. Wskaźniki ryzyka odnoszące się do płynności Banku w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF.

Pula premiowa może być zwiększana wraz z poprawą wskaźników. Pula premiowa przeznaczona na wypłaty premii Członków Zarządu nie może przekraczać wartości 100% łącznych rocznych wynagrodzeń zasadniczych oraz 2% Skonsolidowanego Zysku Netto Grupy Millennium. Wynagrodzenie zmienne osoby objętej Polityką nie może przekraczać 100% jej łącznego rocznego wynagrodzenia stałego.

Polityka odraczania płatności

Członkowie Zarządu Banku Millennium +

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie i w instrumencie finansowym, którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium.

Pozostałe osoby +

Pozostałym osobom objętym Polityką premia wypłacana jest w 50% w formie gotówkowej w roku następującym po danym roku obrotowym. Pozostałe 50%, jest wypłacane w instrumencie finansowym odnoszącym się do wartości akcji Banku Millennium – w równych rocznych ratach przez 3 lata.

Kryteria nabywania uprawnień +

Premia, w części odroczonej, podlega ponownej ocenie w kolejnych latach i może być na podstawie decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej zmniejszona lub zatrzymana w zależności od sytuacji finansowej Banku wynikającej z działań podjętych w ocenianym okresie.

Warunkiem wypłaty jest niewystąpienie poniższych zdarzeń:

 • istotna korekta wyników w odniesieniu do ocenianego okresu,
 • niski poziom wyników Banku zagrażający bazie kapitałowej,
 • materializacja ryzyka decyzji podjętych w ocenianym okresie wpływająca negatywnie na profil ryzyka banku.

Kryteria oceny wyników na poziomie Banku, jednostek organizacyjnych i indywidualnym będące podstawą do ustalenia i wypłaty indywidualnego zmiennego wynagrodzenia

Członkowie Zarządu Banku +

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

 • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
 • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Pozostałe osoby +

Komitet Personalny Zarządu Banku Millennium dokonuje oceny pracy w danym okresie rozliczeniowym kierując się kryteriami ilościowymi dla danego obszaru odpowiedzialności (wyniki działalności bankowej linii biznesowych) oraz uznaniowej oceny indywidualnej jakości pracy z szczególnym uwzględnieniem jakości decyzji wpływających na profil ryzyka banku w perspektywie minimum trzyletniej. Każdej osobie zidentyfikowanej jako podejmująca ryzyko przypisano w systemie ocen okresowych wskaźnik związany z jej zakresem odpowiedzialności dotyczący wpływu na profil ryzyka Grupy Banku Millennium.

Na podstawie całościowej ewaluacji wyników za oceniany okres ustalana jest wartość rocznej premii uznaniowej.

Informacje ilościowe dotyczące wynagrodzeń

Zbiorcza informacja ilościowa dotycząca wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, mających istotny wpływ na profil ryzyka, w rozumieniu artykułu 450 CRR.

Zagregowane informacje ilościowe dotyczące łącznego wynagrodzenia za 2016 r., z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa oraz z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Linie biznesowe Łączne wynagrodzenie
Zarząd
Banku
Risk Takers
(bez Członków
Zarządu)
Łącznie
Bankowość Detaliczna 0 1 077 1 077
Bankowość Przedsiębiorstw 0 4 743 4 743
Ogólne Zarządzanie Bankiem 10 687 6 848 17 534
Łącznie 10 687 12 668 23 355
Wysokość wynagrodzeń za 2016 rok, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy; wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Zarząd Banku Osoby zajmujące
stanowiska
kierownicze –
bezpośrednio
podlegli
Członkom
Zarządu Banku
Pozostałe osoby
zajmujące
stanowiska
kierownicze
Liczba osób 7 26 6
Wynagrodzenie stałe 10 687 9 230 1 598
Wynagrodzenie zmienne (*) 0 1 555 285
Gotówka łącznie 0 778 143
Gotówka wypłacona 0 778 143
Gotówka odroczona 0 0 0
Instrument finansowy łącznie (*) 0 778 143
Instrument finansowy przyznany 0 0 0
Instrument finansowy odroczony 0 0 0
Instrument finansowy wypłacony 0 778 143

(*) Na dzień publikacji wynagrodzenie zmienne Członkom Zarządu Banku za 2016 rok nie zostało jeszcze przyznane.

Wysokość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą za 2016 rok z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu pełniących swoje funkcje w 2016 roku, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Członkowie
Zarządu
Osoby zajmujące
stanowiska
kierownicze –
bezpośrednio podlegli
Członkom Zarządu
Pozostałe osoby
zajmujące stanowiska
kierownicze
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą
– część już przyznana
0 0 0
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą
– część jeszcze nie przyznana
0 778 143
Wynagrodzenie zmienne odroczone razem 0 778 143
Wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w 2016 roku, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki dla osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)
 

 

 

Członkowie
Zarządu Banku
Osoby zajmujące
stanowiska
kierownicze –
bezpośrednio
podlegli Członkom Zarządu Banku
Pozostałe osoby
zajmujące
stanowiska kierownicze
Liczba osób 8 28 6
Zatrudnieni na koniec 2016 roku 5 21 5
Byli pracownicy 3 7 1
Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą wypłacone w danym roku obrotowym podlegające zmniejszeniu w ramach korekty związanej z wynikami dotyczącymi poprzednich lat obrotowych (**) 2 965 754 83
Zatrudnieni na koniec 2016 roku 1 982 528 75
Byli pracownicy 983 226 8

(**) Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą za lata 2012, 2013, 2014, 2015

Płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w 2016 r. oraz liczba beneficjentów takich płatności wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)
Członkowie Zarządu Osoby zajmujące
stanowiska
kierownicze –
bezpośrednio podlegli
Członkom Zarządu
Pozostałe osoby
zajmujące stanowiska
kierownicze
Wypłaty związane z podjęciem i z zakończeniem zatrudnienia 1 677 90 0
Najwyższa taka płatność 1 017 90 0
Liczba osób otrzymujących takie płatności 2 1 0

 

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.

1 osoba – wynagrodzenie w przedziale 1-1,5 mln EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu zamieszczone zostały w rozdziale VIII.3 Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium SA za 2016 rok.

Poprzednia strona Kontrola i przegląd systemów ratingowych
Następna strona Oświadczenie zarządu