Oświadczenie zarządu

Niniejszym Zarząd Banku Millennium SA oświadcza, że ustalenia opisane w Ujawnieniach są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Grupy i Banku Millennium SA.

 

PODPISY:
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
02.03.2017 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu ……………………….
02.03.2017 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu ………………………
02.03.2017 Wojciech Haase Członek Zarządu ………………………
02.03.2017 Andrzej Gliński Członek Zarządu ………………………
02.03.2017 Maria Jose Campos Członek Zarządu ………………………
02.03.2017 Wojciech Rybak Członek Zarządu ………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1 FUNDUSZE WŁASNE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI UE NR 1423/2013 Z DNIA 20.12.2013 R. +

ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Główne cechy instrumentów kapitałowych
Nr wiersza Opis
1 Emitent
2 Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku niepublicznym)
3 Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument
Ujmowanie w kapitale regulacyjnym
4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR
5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym
6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub (sub-)skonsolidowanym/na poziomie jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym
7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określane przez każdy system prawny)
8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w min, według stanu na ostatni dzień sprawozdawczy)
9 Wartość nominalna instrumentu
9a Cena emisyjna
9b Cena wykupu
10 Klasyfikacja księgowa
11 Pierwotna data emisji
12 Wieczyste czy terminowe
13 Pierwotny termin zapadalności
14 Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy nadzoru
15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu
16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy
Kupony / dywidendy
17 Stała lub zmienna dywidenda / stały lub zmienny kupon
18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik
19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy
20a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu)
20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty)
21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu
22 Nieskumulowane czy skumulowane
23 Zamienne czy niezamienne
24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę
25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo
26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji
27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna
28 Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany
29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany
30 Odpisy obniżające wartość
31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość
32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo
33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo
34 W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość
35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu)
36 Niezgodne cechy przejściowe
37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy

 

A B1 B2 C D1 D2 D3
1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A.
2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016
3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie
4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I
6 Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany
7 akcje imienne założycielskie akcje imienne zwykłe akcje imienne zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe
8 427 400 600 000 600 000 18 772 600 6 800 008 10 445 464 4 006 000
9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9a 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
11 30.06.1989 13.06.1990 13.12.1990 17.05.1991 31.12.1991 31.01.1992 10.03.1992
12 Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty
13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna
18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
19 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
20a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
20b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
30 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
31 WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe
32 Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy
33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA
35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
E F G H I J K L
1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A.
2 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016
3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie
4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I
6 Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany Poziom jednostkowy/ Poziom skonsolido-wany
7 akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe
8 24 000 000 37 490 884 32 000 000 28 328 516 65 000 000 196 120 000 424 590 872 363 935 033
9 1 1 1 1 1 1 1 1
9a 1 1,43 2,38 2,75 3,4 1 1,8 2,9
9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
11 28.05.1993 10.12.1993 30.05.1994 24.10.1994 12.08.1997 12.09.1997 31.12.2001 26.02.2010
12 Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty
13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna
18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
19 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
20a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
20b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
30 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
31 WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe
32 Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy Pełny lub częściowy
33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA
35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Fundusze własne w okresie przejściowym (tys. zł)
(A) KWOTA W DNIU UJAWNIENIA (B) REGULATION (EU) NO 575/2013 ARTICLE REFERENCE (C) KWOTY UJĘTE PRZED PRZYJĘCIEM ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013 LUB KWOTA REZYDUALNA OKREŚLONA W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 575/2013
Kapitał podstawowy Tler 1: instrumenty 1 kapitały rezerwowe
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 2 360 619 26 (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3)
Zyski zatrzymane 3 835 395 26 (1) (c)
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości) -184 962 26 (1)
Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902 26 (1) (f)
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend 430 949 26 (2)
Kapitał podstawowy Tier l przed korektami regulacyjnymi 6 670 903
Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) -15 951 34, 105
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej] (kwota ujemna) -62 314 36 (1) (b), 37, 472 (4)
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 146 305 33 (a)
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty -379 424 36 (1) (d), 40, 159, 472 (6)
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468; -2 719
w tym: …filtr dla niezrealizowanej straty z tytułu papierów dłużnych 467
w tym: …filtr dla niezrealizowanej straty 2 467
w tym: …filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów dłużnych -2 200 468
w tym: …filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów udziałowych -519 468
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l -314 103
Kapitał podstawowy Tier 1 6 356 800
Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty
Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi
Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne
Kapitał dodatkowy Tier 1
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 + kapitał dodatkowy Tier 1) 6 356 800
Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II 128 720 486 (4)
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 128 720
Kapitał Tier II: korekty regulacyjne
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2-1 3 -94 856 472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a)
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II -94 856
Kapitał Tier II 33 864
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier 1 + kapitał Tier II) 6 390 662
Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2-13 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l itd.) 472, 472 (5), 472 (8) (b), 472 (10) (b), 472 (11) (b)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego Itd.) 475, 475 (2) (b), 475 (2) (c), 475 (4) (b)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2-13) 477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 477 (4) (b)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II, pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego, pośrednie udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.)
Aktywa ważone ryzykiem razem 36 730 604
Współczynniki i bufory kapitałowe
Kapitał podstawowy Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 17,31% 92 (2) (a), 465
Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 17,31% 92 (2) (b), 465
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 17,40% 92 (2) (c)
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i anty cyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) CRD 128, 129, 13-
w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego
w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym CRD 131
Kapitał podstawowy Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) CRD 128

 

Opis podstawowych składników funduszy własnych

Uszczegółowienie pozycji z Tabeli nr 5 (w tys. złotych)

1.1.1.1.1   Opłacone instrumenty kapitałowe      1 213 117 
Pozycja ta jest równa kapitałowi zakładowemu spółki, który składa się z następujących składników (Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł):
   Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj
uprzywilejowania
Liczba
akcji
 Wartość
serii / emisji
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
 A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850  106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
 B1 imienne zwykłe 150 000  150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
 B2 imienne zwykłe 150 000  150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
 C na okaziciela zwykłe 4 693 150  4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
 D1 na okaziciela zwykłe 1 700 002  1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
 D2 na okaziciela zwykłe 2 611 366  2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
 D3 na okaziciela zwykłe 1 001 500  1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
 E na okaziciela zwykłe 6 000 000  6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
 F na okaziciela zwykłe 9 372 721  9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
 G na okaziciela zwykłe 8 000 000  8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
 H na okaziciela zwykłe 7 082 129  7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
 Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 zł  122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994
 Split akcji w stosunku 1:4  122 603 154 05.12.1994
 I na okaziciela zwykłe  65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
 J na okaziciela zwykłe  196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
 K na okaziciela zwykłe  424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
 L na okaziciela zwykłe  363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
 Liczba akcji razem  1 213 116 777
 Kapitał akcyjny razem  1 213 116 777
1.1.1.1.3   Ażio      1 147 502 
Ażio jest to kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
Tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty z nią związane.
1.1.1.2.2.1   Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej      701 252 
Pozycja ta równa jest skonsolidowanemu wynikowi netto za rok 2016.
1.1.1.2.2.2   (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego      -270 303 
Jest to kwota wyniku netto, która nie może być zaliczona do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych.
Na pozostałą kwotę (430 949 tys zł) Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie jej do kapitału podstawowego Tier I.
Kwota ta stanowi zysk netto Grupy za 6 miesięcy 2016r.
1.1.1.3   Skumulowane inne całkowite dochody      -184 962 
Pozycja ta składa się z kapitału z aktualizacji wyceny powstałego w rezultacie rozpoznania:

–       efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego.
Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Kwota -38 312 tyś zł,

–       efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego.
W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat. Kwota -146 305 tyś zł,

–       zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego.
W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty wynikające z dyskontowania przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat. Kwota -345 tyś zł.

1.1.1.4   Kapitał rezerwowy      3 835 395 
Kapitał ten powstał w wyniku corocznych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków.
Uchwały te zdecydowały na pozostawieniu części zysków wypracowanych w Banku i spółkach Grupy.
Zgodnie ze statutem, o użyciu kapitału rezerwowego decyduje WZA i może on być przeznaczony w szczególności na pokrycie ewentualnych przyszłych strat lub wypłatę dywidendy.
1.1.1.5   Fundusze ogólne ryzyka bankowego      228 902 
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku stworzony był z zysku po opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami.
1.1.1.9.2   Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne      146 305 
Jest to kwota, która ze znakiem ujemnym jest składową pozycji 1.1.1.3 i zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank nie włącza jej do funduszy własnych.
1.1.1.9.5   Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny      -15 951 
Korekta ta dotyczy:

– dłużnych papierów wartościowych (portfel do obrotu): -314 tyś zł

– dłużnych papierów wartościowych (portfel dostępne do sprzedaży): -13 972 tyś zł

– akcji (portfel dostępne do sprzedaży): -15 tyś zł

– wartości bilansowej instrumentów pochodnych (portfel do obrotu): -482 tyś zł

– wartości bilansowej instrumentów pochodnych (zabezpieczające): -1 168 tyś zł

1.1.1.11.1   (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych      -62 314 
Kwota ta składa się głównie z wartości oprogramowania zakupionego przez Bank i spółki Grupy.
1.1.1.13   (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB      -474 280 
Odliczenia na podstawie art. 36 CRR, dotyczą portfeli kredytów detalicznych mieszkaniowych zabezpieczonych na nieruchomościach (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), dla których Grupa posiada zezwolenie na stosowanie metody IRB.
Sposób ujmowania kwot oczekiwanych strat jest zgodny z art. 128 i 159 CRR.
1.1.1.26   Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I      92 137 
Korekty te składają się z następujących kwot:

–       przeniesienia 20% pozycji 1.1.1.13 do pozycji 1.2.10 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenia nr 575/2013.
Kwota korekty +94 856 tyś zł,

–       skorygowaniu efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazanego w pozycji 1.1.1.3 o 40% niezrealizowanych zysków zgodnie z artykułem 468 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty -2 719 tyś zł,

1.2.1.1   Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane      128 720 
Bank (i Grupa) zalicza do funduszy uzupełniających zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych o terminach wymagalności w grudniu 2017 r.
Kwota nominalna zobowiązania to 150 000 000 euro.
Po zastosowania dziennej amortyzacji kwota zaliczona do Tier II wynosi 29 096 tyś euro czyli 128 720 tyś zł.
1.2.10   Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II      -94 856 
Korekta z tytułu przeniesienia 20% pozycji 1.1.1.13 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenia nr 575/2013.

ZAŁĄCZNIK NR 2 RAPORT A ROZPORZĄDZENIE CRR +

ARTYKUŁ CRR (Część 8) Tekst CRR Punkt w Raporcie /

Innym dokumencie

435.1.a 1. Instytucje ujawniają swoje cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla każdej kategorii ryzyka, w tym rodzaje ryzyka, o których mowa w niniejszym tytule. Ujawnione informacje dotyczą:
a) strategii i procesów zarządzania tymi rodzajami ryzyka;
3
8 Roczny Raport
VII Sprawozdanie Zarządu
435.1.b b) struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; 8 Roczny Raport
VII Sprawozdanie Zarządu
435.1.c c) zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; 8 Roczny Raport
VII Sprawozdanie Zarządu
435.1.d d) strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko; 8 Roczny Raport
VII Sprawozdanie Zarządu
435.1.e e) zatwierdzonego przez organ zarządzający oświadczenia na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii instytucji; 13
435.1.f f) zatwierdzonego przez organ zarządzający zwięzłego oświadczenia na temat ryzyka, w którym pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka instytucji związany ze strategią działalności. Przedmiotowe oświadczenie zawiera kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem przez instytucję, w tym interakcji między profilem ryzyka instytucji a tolerancją na ryzyko określoną przez organ zarządzający. 8 Roczny Raport
VII Sprawozdanie Zarządu
435.2.a 2. W odniesieniu do zasad zarządzania instytucje ujawniają następujące informacje wraz z regularnymi, przynajmniej corocznymi aktualizacjami:a) liczbę stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego; 3
435.2.b b) politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej; 12
435.2.c c) strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane; 12
435.2.d d) utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby posiedzeń komitetu, które się odbyły; 3
435.2.e e) opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego. 3
436.a-b Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące zakresu stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE:
a) nazwę instytucji, do której mają zastosowanie wymogi niniejszego rozporządzenia;
b) zarys różnic w zakresie konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych wraz z krótkim opisem odnośnych podmiotów i wyjaśnieniem, czy:(i) są one w pełni skonsolidowane;
(ii) są skonsolidowane metodą proporcjonalną;
(iii) pomniejszają fundusze własne;
(iv) nie są skonsolidowane
5
436.c c) wszelkie istniejące obecnie lub przewidywane istotne przeszkody praktyczne lub prawne dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne; 5
436.d d) kwotę łączną, o którą rzeczywiste fundusze własne są mniejsze od wymaganego minimum we wszystkich jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją, oraz nazwę lub nazwy takich jednostek zależnych; 5
436.e e) w stosownych przypadkach okoliczności stosowania przepisów określonych w art. 7 i 9. 5
437.1.a 1. W odniesieniu do funduszy własnych instytucja ujawnia następujące informacje:
a) pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych Tier I, pozycji Tier II, jak również filtrów i odliczeń stosowanych na mocy przepisów art. 32- 35, 36, 56, 66 oraz 79 w odniesieniu do funduszy własnych instytucji oraz bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym instytucji;
5
Załącznik 1
437.1.b b) opis głównych cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I i instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II emitowanych przez instytucję; 5
Załącznik 1
437.1.c c) pełne warunki dotyczące wszystkich instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II; 5
Załącznik 1
437.1.d d) oddzielne informacje na temat charakteru i kwot następujących pozycji:
(i) każdego filtru ostrożnościowego stosowanego zgodnie z art. 32-35;
(ii) każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 36, 56 oraz 66;
(iii) pozycji nieodliczonych zgodnie z art. 47, 48, 56, 66 oraz 79;
5
Załącznik 1
437.1.e e) opis wszystkich ograniczeń zastosowanych do obliczania funduszy własnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz instrumentów, filtrów ostrożnościowych i odliczeń, do których te ograniczenia mają zastosowanie; 5
437.1.f f) w przypadku, gdy instytucje ujawniają współczynniki kapitałowe obliczone z wykorzystaniem elementów funduszy własnych ustalonych na podstawie innej niż podstawa określona w niniejszym rozporządzeniu – kompleksowe wyjaśnienie podstawy służącej do obliczania tych współczynników kapitałowych. n.d.
438.a Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące przestrzegania przez instytucję wymogów określonych w art. 92 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 73 dyrektywy 2013/36/UE:a) skrótowy opis metody stosowanej przez instytucję do oceny adekwatności jej kapitału wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań; 6.2
438.b b) na wniosek odpowiedniego właściwego organu – rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE; 4
438.c c) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112; 6.1
438.d d) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 3 – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 147. W przypadku kategorii ekspozycji detalicznych wymóg ten stosuje się do każdej kategorii ekspozycji, którym odpowiadają różne rodzaje korelacji wymienione w art. 154 ust. 1-4. W przypadku kategorii ekspozycji kapitałowych wymóg ten ma zastosowanie się do:
(i) każdej metody ustanowionej w art. 155;
(ii) ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w niepublicznych instrumentach kapitałowych w wystarczająco zróżnicowanych portfelach oraz innych ekspozycji;
(iii) ekspozycji podlegających nadzorczemu okresowi przejściowemu pod względem wymogów w zakresie funduszy własnych;(iv) ekspozycji podlegających przepisom przewidującym zasadę praw nabytych pod względem wymogów w zakresie funduszy własnych;
6.1
438.e e) wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c); 6.1
438.f f) wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł III rozdziały 2, 3 i 4 oraz ujawnione oddzielnie. 6.1
439.a Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące ich ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, o którym mowa w części trzeciej, tytuł II, rozdział 6:a) omówienie metod stosowanych do przypisywania kapitału wewnętrznego i limitów kredytowych do ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta; 7.2
439.b b) omówienie strategii ustanawiania zabezpieczenia i ustalania rezerw kredytowych; 7.2
439.c c) omówienie zasad dotyczących ekspozycji na ryzyko niekorzystnej korelacji; 7.2
439.d d) omówienie wpływu wartości zabezpieczenia, jakie musiałaby zapewnić instytucja przy obniżeniu oceny jej wiarygodności kredytowej; 7.2
439.e e) dodatnią godziwą wartość brutto umów, korzyści wynikające z kompensowania, skompensowaną bieżącą ekspozycję kredytową, ustanowione zabezpieczenie oraz wartość netto ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych. Wartość netto ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych stanowi ekspozycję kredytową z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych po uwzględnieniu korzyści z obowiązujących prawnie umów o kompensowaniu zobowiązań i umów o zabezpieczenie; 7.2
439.f f) środki służące obliczaniu wartości ekspozycji według metod określonych części trzeciej, tytuł II, rozdział 6,sekcje 3-6, w zależności od tego, która z metod ma w danym przypadku zastosowanie; 7.2
439.g g) wartość referencyjną kredytowych instrumentów pochodnych pełniących funkcję zabezpieczenia oraz rozkład bieżącej ekspozycji kredytowej według typów ekspozycji kredytowej; 7.2
439.h h) kwoty referencyjne kredytowych transakcji pochodnych, podzielonych na takie, które służą celom związanym z własnym portfelem kredytowym instytucji, oraz takie, które wykorzystuje się przy działalności pośredniczącej, w tym rozkład stosowanych kredytowych produktów pochodnych, w dalszym podziale według ochrony nabytej i sprzedanej w ramach każdej grupy produktów; 7.2
439.i i) oszacowanie współczynnika α pod warunkiem uzyskania przez instytucję stosownej zezwolenia właściwych organów. 7.2
440 1. Instytucja ujawnia następujące informacje dotyczące przestrzegania przez nią wymogu w zakresie bufora antycyklicznego, o którym mowa w tytule VII rozdział 4 dyrektywy 2013/36/UE: 4
441 1. Instytucje określone jako globalne instytucje o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE rokrocznie ujawniają wartości wskaźników stosowanych do określenia wyniku instytucji zgodnie z metodą określania, o której mowa w tym artykule. n.d.
442.a Instytucje ujawniają następujące informacje dotyczące ekspozycji instytucji na ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia:
a) stosowane w rachunkowości definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości;
7.3
8 Roczny Raport
442.b b) opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego; 7.3
8 Roczny Raport
442.c c) całkowitą kwotę ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnią kwotę ekspozycji w danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji; 7.3
442.d d) rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach; 7.3
442.e e) rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach; 7.3
442.f f) zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach; 15.b Roczny Raport
18.e Roczny Raport
442.g g) w podziale na istotne branże lub typy kontrahenta – kwotę:
(i) ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione oddzielnie;
(ii) korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego;(ii) korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego;
(iii) narzutów związanych z korektami z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego w danym okresie sprawozdawczym;
7.3
VII.3 Raport Zarządu
442.h h) kwotę ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, podane oddzielnie, z podziałem na ważne obszary geograficzne, w tym w miarę możliwości kwoty korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem geograficznym; 7.3
442.i i) uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej wartości, przedstawione oddzielnie. Informacje te obejmują:
(i) opis rodzaju korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe;
(ii) salda początkowe;
(iii) kwoty wpisane w ciężar korekt o ryzyko kredytowe w danym okresie sprawozdawczym;
(iv) kwoty odpisane lub rozwiązane z tytułu szacowanych możliwych strat na ekspozycjach w danym okresie sprawozdawczym, wszystkie inne korekty, w tym korekty wynikające z różnic kursowych, połączeń przedsiębiorstw, przejęć i zbyć jednostek zależnych oraz transfery między korektami o ryzyko kredytowe;
(v) salda końcowe.
7.3
443 Aktywa obciążone 7.5
444.a W odniesieniu do instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112 ujawnia się następujące informacje:a) nazwy wyznaczonych ECAI i agencji kredytów eksportowych oraz przyczyny ewentualnych zmian; 7.4
444.b b) kategorie ekspozycji, do których stosuje się poszczególne ECAI lub agencje kredytów eksportowych; 7.4
444.c c) opis procesu stosowanego do przenoszenia oceny kredytowej emitenta i oceny kredytowej emisji do pozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym; 7.4
444.d d) przyporządkowanie ratingu zewnętrznego każdej z wyznaczonych ECAI lub agencji kredytów eksportowych do stopni jakości kredytowej określonych w części trzeciej tytuł II rozdział 2, uwzględniając fakt, iż ujawnienie tych informacji nie jest konieczne, jeśli instytucja stosuje standardowy system przyporządkowywania ocen, opublikowany przez EUNB; 7.4
444.e e) wartości ekspozycji oraz wartości ekspozycji po ograniczeniu ryzyka kredytowego związane z każdym stopniem jakości kredytowej określonym w części trzeciej tytuł II rozdział 2, a także kwoty pomniejszające fundusze własne. 7.4
445 Instytucje obliczające swoje wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z przepisami art. 92 ust. 3 lit. b) i c) ujawniają te wymogi oddzielnie dla każdego rodzaju ryzyka, o którym mowa w tych przepisach. Ponadto ujawniają one oddzielnie wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu szczególnego ryzyka stopy procentowej związanego z pozycjami sekurytyzacyjnymi. 9
8.4 Roczny Raport
446 Instytucje ujawniają metody oceny wymogów w zakresie funduszy własnych dla ryzyka operacyjnego, do których kwalifikuje się dana instytucja; opis metod określonych w art. 312 ust. 2, jeśli są stosowane przez instytucję, w tym omówienie ważnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uwzględnionych w metodzie pomiaru tej instytucji, zaś w przypadku częściowego stosowania – zakres i zasięg poszczególnych zastosowanych metod. 8
447.a W odniesieniu do ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym instytucje ujawniają następujące informacje:
a) zróżnicowanie między ekspozycjami pod względem ich celów, w tym w zakresie zysków kapitałowych oraz celów strategicznych, a także przegląd stosowanych technik rachunkowości oraz metod wyceny, w tym zasadnicze założenia i praktyki mające wpływ na wycenę oraz wszystkie znaczące zmiany tych praktyk;
9
447.b b) wartość księgową, wartość godziwą oraz – w przypadku ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego – porównanie z ceną rynkową, jeśli zasadniczo różni się ona od wartości godziwej; 9
447.c c) rodzaje, charakter oraz kwoty ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji; 9
447.d d) zrealizowane zyski lub straty z tytułu sprzedaży i likwidacji w danym okresie w ujęciu skumulowanym; oraz 9
447.e e) całkowitą wartość niezrealizowanych zysków lub strat, łączne niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny oraz wszelkie takie kwoty ujęte w funduszach własnych podstawowych lub dodatkowych. 9
448.a W przypadku ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym instytucje ujawniają następujące informacje:
a) charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej;
9
8.4 Raport Roczny
448.b b) wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego wskaźnika używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez kierownictwo instytucji, z podziałem na poszczególne waluty. 9
8.4 Raport Roczny
449 Instytucje obliczające kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 5 lub wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 337 lub 338 ujawniają w stosownych przypadkach następujące informacje oddzielnie dla portfela handlowego i niehandlowego: 7.1
450.a 1. W odniesieniu do polityki i praktyk instytucji w zakresie wynagrodzeń dla kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, instytucje ujawniają co najmniej następujące informacje:a) informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, a także liczbę posiedzeń organizowanych w danym roku obrachunkowym przez organ zarządzający pełniący nadzór nad wynagrodzeniami, w tym – w stosownych przypadkach – informacje na temat składu i zakresu zadań komisji ds. wynagrodzeń, konsultanta zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, oraz roli odpowiednich zainteresowanych stron; 12
450.b b) informacje na temat powiązania między wynagrodzeniem a wynikami; 12
450.c c) najważniejsze informacje na temat cech charakterystycznych systemu wynagrodzeń, w tym informacje na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień; 12
450.d d) stosunek stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy36/2013; 12
450.e e) informacje na temat kryteriów dotyczących osiąganych wyników, stanowiących podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje lub zmiennych elementów wynagrodzenia; 12
450.f f) główne parametry oraz uzasadnienie wszelkiego rodzaju systemu elementów zmiennych i wszelkich innych świadczeń niepieniężnych; 12
450.g g) zagregowane informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia, z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa; 12
450.h h) zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, zawierające następujące dane:
(i) wysokość wynagrodzeń za dany rok obrachunkowy z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących;
(ii) wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy;
(iii) wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące;
(iv) wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w danym roku obrachunkowym, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki;
(v) płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w danym roku obrachunkowym oraz liczba beneficjentów takich płatności;
(vi) kwoty płatności związanych z odprawą dokonane w danym roku obrachunkowym, liczba beneficjentów takich płatności oraz wysokość najwyższej takiej płatności na rzecz jednej osoby;
12
450.i i) liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR – w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR; 12
451.a 1. Instytucje ujawniają następujące informacje na temat swojego wskaźnika dźwigni obliczonego zgodnie z art. 429, oraz zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej:a) wskaźnik dźwigni oraz sposób, w jaki instytucja zastosowała art. 499 ust. 2 i 3; 10
451.b b) podział miary ekspozycji całkowitej, jak również uzgodnienie miary ekspozycji całkowitej ze stosownymi informacjami ujawnianymi w publikowanych sprawozdaniach finansowych; 10
451.c c) w stosownych przypadkach kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 ust. 11; 10
451.d d) opis procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej; 10
451.e e) opis czynników, które miały wpływ na wskaźnik dźwigni w okresie, którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni. 10
452.a Instytucje obliczające kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według metody IRB ujawniają następujące informacje:a) zezwolenie właściwego organu na stosowanie tej metody lub zmianę metody już stosowanej; 11.1
452.b b) wyjaśnienie i przegląd:
(i) struktury systemów ratingu wewnętrznego oraz powiązań między ratingami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
(ii) stosowania oszacowań wewnętrznych do innych celów niż obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 3;
(iii) procesu zarządzania ograniczeniem ryzyka kredytowego oraz uznawania technik ograniczenia ryzyka kredytowego;
(iv) mechanizmów kontroli systemów ratingowych (w tym opis stopnia ich niezależności i zakresów odpowiedzialności) oraz przeglądu systemów ratingowych;
11.2
11.3
11.4
452.c c) opis procesu ratingów wewnętrznych dostarczany oddzielnie dla następujących kategorii ekspozycji:
(i) rządy centralne i banki centralne;
(ii) instytucje;
(iii) przedsiębiorstwa, w tym MŚP, kredytowanie specjalistyczne i nabyte należności korporacyjne;
(iv) ekspozycje detaliczne dla każdej kategorii ekspozycji, którym odpowiadają różne rodzaje korelacji wymienione w art. 154 ust. 1-4;
(v) papiery kapitałowe;
11.2
452.d d) wartości ekspozycji w odniesieniu do każdej kategorii ekspozycji określonych w art. 147. Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych, instytucji i przedsiębiorstw w przypadkach, w których do obliczenia kwot ekspozycji ważonych ryzykiem instytucje stosują własne oszacowania wartości LGD lub współczynniki konwersji, ujawnia się oddzielnie od ekspozycji, w odniesieniu do których instytucje nie stosują takich oszacowań; 11.2
452.e e) w celu umożliwienia miarodajnego zróżnicowania ryzyka kredytowego w odniesieniu do każdej kategorii ekspozycji (rządy centralne i banki centralne, instytucje, przedsiębiorstwa i papiery kapitałowe) oraz w odniesieniu do wystarczającej liczby klas jakości dłużników (w tym dłużników, którzy nie wykonali zobowiązania) instytucje ujawniają następujące informacje:
(i) ekspozycję całkowitą, w tym w odniesieniu do kategorii ekspozycji wobec rządów centralnych i banków centralnych, instytucji i przedsiębiorstw – sumę niespłaconych kredytów i wartości ekspozycji dla niewykorzystanych zobowiązań; w odniesieniu do papierów kapitałowych – pozostającą kwotę należną;
(ii) średnią wagę ryzyka ekspozycji ważonych ryzykiem;
(iii) w przypadku instytucji stosujących własne oszacowania współczynników konwersji do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem – kwotę niewykorzystanych zobowiązań i średnią wartość ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji;
11.2
452.f f) w przypadku kategorii ekspozycji detalicznych oraz każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv) – albo informacje określone w lit. e) (w stosownych przypadkach przedstawione w sposób zbiorczy), albo analizę ekspozycji (niespłacone kredyty i wartości ekspozycji z tytułu niewykorzystanych zobowiązań) w odniesieniu do wystarczającej liczby klas oczekiwanych strat, aby umożliwić miarodajne zróżnicowanie ryzyka kredytowego (w stosownych przypadkach przedstawione w sposób zbiorczy); 11.2
452.g g) rzeczywiste korekty o szczególne ryzyko kredytowe za poprzedni okres dla każdej kategorii ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych, dla każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv)) oraz różnicę w stosunku do wcześniejszych doświadczeń; 11.2
452.h h) opis czynników, które miały wpływ na poniesione straty w poprzednim okresie (na przykład, czy dana instytucja zaobserwowała wyższe niż średnie współczynniki niewykonania zobowiązań lub wyższe niż średnie wartości LGD i współczynników konwersji); 11.2
452.i i) oszacowania danej instytucji w zestawieniu z rzeczywistymi wynikami w dłuższej perspektywie czasowej. Informacje te obejmują co najmniej oszacowania strat w zestawieniu z rzeczywistymi stratami w każdej kategorii ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych – dla każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv)) w okresie, który jest wystarczający do miarodajnej oceny funkcjonowania procesów ratingu wewnętrznego dla każdej kategorii ekspozycji (w przypadku ekspozycji detalicznych – dla każdej z kategorii określonych w lit. c) ppkt (iv)). W stosownych przypadkach instytucje dokonują dalszego podziału powyższych informacji w celu przeprowadzenia analizy wartości PD oraz – w przypadku instytucji stosujących własne oszacowania wartości LGD lub współczynników konwersji – w celu analizy wyników oszacowania wartości LGD i współczynnika konwersji względem oszacowań przedstawionych w ujawnionych informacjach dotyczących ilościowej oceny ryzyka określonych w niniejszym artykule; 11.2
452.j j) w odniesieniu do wszystkich kategorii ekspozycji określonych w art. 147 i każdej kategorii ekspozycji, którym odpowiadają różne rodzaje korelacji wymienione w art. 154 ust. 1-4:
(i) w przypadku instytucji stosujących własne oszacowania wartości LGD do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem – średnie wartości LGD i PD ważone ekspozycją w ujęciu procentowym dla każdej właściwej lokalizacji geograficznej ekspozycji kredytowych;
(ii) w przypadku instytucji, które nie stosują własnych oszacowań wartości LGD – średnią wartość PD ważoną ekspozycją w ujęciu procentowym dla każdej właściwej lokalizacji geograficznej ekspozycji kredytowych.
n.d.
453.a Instytucje wykorzystujące techniki ograniczenia ryzyka kredytowego ujawniają następujące informacje:
a) zasady i procedury dotyczące kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz zakres, w jakim dana jednostka takie kompensowanie wykorzystuje;
11.4
453.b b) zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi; 11.4
453.c c) opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję; 11.4
453.d d) główne rodzaje gwarantów i kontrahentów kredytowych instrumentów pochodnych oraz ich wiarygodność kredytową; 11.4
453.e e) informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego; 11.4
453.f f) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według metody standardowej lub metody IRB, ale niedokonujących własnych oszacowań wartości LGD lub współczynników konwersji w odniesieniu do danej kategorii ekspozycji – całkowitą wartość ekspozycji podaną oddzielnie dla każdej kategorii ekspozycji (w stosownych przypadkach po skompensowaniu pozycji bilansowych lub pozabilansowych), która jest objęta – po zastosowaniu korekt z tytułu zmienności – uznanym zabezpieczeniem finansowym lub innym uznanym zabezpieczeniem; 11.4
453.g g) w przypadku instytucji obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według metody standardowej lub metody IRB – całkowitą wartość ekspozycji podaną oddzielnie dla każdej kategorii ekspozycji (w stosownych przypadkach po skompensowaniu pozycji bilansowych lub pozabilansowych), która jest objęta gwarancjami lub kredytowymi instrumentami pochodnymi. W przypadku kategorii ekspozycji kapitałowych wymóg ten stosuje się do każdej metody określonej w art. 155. 11.4
454 Instytucje, które do obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego stosują metody zaawansowanego pomiaru określone w art. 321-324, ujawniają opis zastosowania ubezpieczeń i innych mechanizmów transferu ryzyka w celu ograniczenia tego ryzyka. 11.4
455 Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego 11.4
Poprzednia strona Polityka w zakresie wynagrodzeń
Następna strona Podstawowe informacje