Dźwignia finansowa

Bank dokonał wyliczenia wskaźnika dźwigni na poziomie skonsolidowanym, według stanu na 31.12.2016 r. w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz  Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10.10.2014 r. w odniesieniu do wskaźnika dźwigni.

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2016 r. w Grupie wynosiła 8,97% przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 oraz 8,85% przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1.

 

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1.

Podział miary ekspozycji całkowitej i wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2016 r. (tys. zł i %) +

Wartość i podział ekspozycji całkowitej zgodnie używanej we wskaźniku dźwigni Wartość
Transakcje finansowania papierów wartościowych, ekspozycja zgodnie z art. 429 ust. 5 i art. 429 ust. 8 CRR 90 512
Instrumenty pochodne: aktualny koszt odtworzenia 248 138
Instrumenty pochodne: kwota narzutu obliczona metodą wyceny według wartości rynkowej 315 073
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 10% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 721 753
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 20% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 103 571
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 50% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 124 478
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 327 593
Inne aktywa 69 241 702
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja -406 240
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – definicja przejściowa -314 102
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier I 70 766 581
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I 70 858 718
Kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja 6 264 662
Kapitał Tier I – definicja przejściowa 6 356 800
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 8,85%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 8,97%

 

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

Wartość wskaźnika dźwigni w kwartałach 2016 r. (w %) +

Wskaźnik dźwigni 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 9,46% 9,28% 9,30% 8,85%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 9,44% 9,36% 9,39% 8,97%
Poprzednia strona Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka