Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem

Grupa opracowała kompleksowy dokument o charakterze wytycznych dotyczących polityki/strategii w zakresie zarządzania ryzykiem „Strategia ryzyka na lata 2017-2019” (wcześniej obowiązywała wersja na lata 2016-2018). Dokument ten jest opracowany w horyzoncie trzyletnim i podlega corocznemu przeglądowi i uaktualnieniu. Jest on zatwierdzany przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Strategia ryzyka jest nierozerwalnie związana z innymi dokumentami strategicznymi, takimi jak: Budżet, Plan Płynności, Plan Kapitałowy.

Strategia Ryzyka opiera się na zdefiniowanych przez Bank/Grupę trzech podstawowych pojęciach +

 • Profil ryzyka: obecny profil ryzyka wyrażony kwotą lub rodzajem ryzyka, na które Bank i Grupa są obecnie narażony. Bank i Grupa powinny również przewidywać, jak profil ryzyka może się zmieniać w przyszłości uwzględniając zarówno oczekiwane jak i skrajne scenariusze ekonomiczne, zgodnie z apetytem na ryzyko i tolerancją na ryzyko;
 • Apetyt na ryzyko: jaki poziom i jakiego rodzaju ryzyko Bank i Grupa są generalnie gotowe zaakceptować, by osiągnąć zakładane cele finansowe i strategiczne;
 • Tolerancja na ryzyko: maksymalny poziom lub rodzaj ryzyka, jakie Bank i Grupa są w stanie zaakceptować ponad jego apetyt na ryzyko.

Celem Strategii Ryzyka jest zdefiniowanie profilu ryzyka oraz utrzymanie profilu ryzyka dla wszystkich rodzajów ryzyka w ramach limitów ustalonych dla apetytu i tolerancji na ryzyko.

Miary poziomu apetytu na ryzyko i tolerancji na ryzyko uwzględniają zarówno obecny, jak i przewidywany docelowy profil ryzyka. Zostały one zidentyfikowane w poniższych kluczowych obszarach +

 • Wypłacalność (w tym jakość aktywów)
 • Płynność i finansowanie
 • Zmienność wyników finansowych i składowych biznesu
 • Działalność operacyjna i reputacja.

Bank i Grupa posiadają jasno określoną strategię ryzyka obejmującą kredyty detaliczne, korporacyjne, działalność rynkową i płynnościową oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kapitałem. Dla każdego ryzyka w szczególności i ogółem, Bank i Grupa jasno określają apetyt na ryzyko.

Apetyt na ryzyko Banku i Grupy jest definiowany głównie poprzez zasady i cele określone w Strategii Ryzyka i dodatkowo uzupełnione bardziej szczegółowo zasadami i jakościowymi wytycznymi przedstawionymi w następujących dokumentach +

 • Zasady zarządzania i planowania kapitałowego
 • Zasady i wytyczne kredytowe
 • Zasady zarzadzania ryzykiem koncentracji
 • Zasady i reguły zarządzania ryzykiem płynności
 • Zasady i reguły dotyczące zarządzania ryzykiem rynkowym na rynkach finansowych
 • Zasady i reguły dotyczące zarzadzania ryzykiem rynkowym w Księdze Bankowej
 • Polityka inwestycyjna
 • Zasady i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Polityka w zakresie testów warunków skrajnych.

W ramach tolerancji na ryzyko, Bank i Grupa określiły strefy tolerancji (zbudowane za zasadzie „świateł drogowych”). Strefy tolerancji zależą od zdefiniowanych poziomów mierników apetytu na ryzyko. Dla wszystkich stref tolerancji określono +

 • proces eskalacji podejmowanych działań (organy/jednostki organizacyjne odpowiedzialne za decyzje i wykonanie działań)
 • katalog decyzji / działań dotyczących kontroli i ograniczania ryzyka
 • procedury monitoringu apetytu na ryzyko.

W odniesieniu do poszczególnych ujawnianych informacji zgodnie z art. 435.1 CRR, następujące z nich +

 • struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie;
 • zakres i charakter systemów raportowania i pomiaru ryzyka;
 • strategia w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko, zostały omówione w rozdziałach dotyczących zarządzania ryzykiem w Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu.

 

Oświadczenia na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii zostały zawarte na końcu niniejszego dokumentu. (art. 435.1.e)

 

Omówienie ogólnego profilu ryzyka, wraz z kluczowymi wskaźnikami i danymi liczbowymi, zostało zawarte w Rocznym Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu, w rozdziałach poświęconych zarządzaniu ryzykiem. (art. 435.1.f)

 

Członkowie organu zarządzającego zajmują po jednym stanowisku dyrektorskim. (Art. 435.2.a)

 

Bank utworzył oddzielny komitet ds. ryzyka: Komitet Ryzyka Banku Millennium SA. W 2016 roku Komitet odbył 16 posiedzeń. (Art. 435.2.d)

 

W Banku i Grupie funkcjonuje zintegrowany system informacji zarządczej, umożliwiający generowanie raportów w zakresie identyfikacji, pomiaru i działań kontrolnych w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Bank i Grupa zdefiniowały politykę raportowania ekspozycji na ryzyko dla celów zarządczych, która określa ogólne zasady przygotowywania i dystrybucji informacji służącej zarządzaniu różnymi rodzajami ryzyka. Jednostką odpowiedzialną za sporządzanie raportów dotyczących ekspozycji na różne rodzaje ryzyka jest głównie Departament Ryzyka. Raporty swoją częstotliwością i zawartością informacyjną są dostosowane do szczebla kompetencji i odpowiedzialności odbiorców, jak również do zmian zachodzących w profilu ryzyka Banku i Grupy.

Informacje zawarte w sprawozdaniach wewnętrznych umożliwiają rzetelną ocenę ekspozycji na ryzyko oraz wspomagają proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku.

Raporty obejmują również informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko występujące w działalności spółek zależnych.

Raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko dla celów zarządczych kierowane są do +

 • Rady Nadzorczej (raporty zatwierdzane przez Zarząd Banku)
 • Zarządu Banku
 • Komitetów dedykowanych do celów zarządzania ryzykiem – Komitet Ryzyka, Komitet Kapitału Aktywów i Pasywów, Komitet Kredytowy, Komitet Należności Zagrożonych, Komitet Walidacyjny, Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego
 • Członków Zarządu Banku
 • Departamentu Ryzyka (wewnętrzne raporty)

 

Polityka raportowania ekspozycji na ryzyko definiuje dla każdego odbiorcy +

 • Zakres informacji (np. syntetyczna informacja o portfelu kredytowym, obejmująca najważniejsze parametry ryzyka, zmianę stanu odpisów aktualizujących w rachunku wyników, itd.),
 • Format przekazywanych informacji
 • Częstotliwość przekazywanych informacji. (Art. 435.2.e)
Poprzednia strona Adekwatność kapitałowa
Następna strona Regulacyjne bufory kapitałowe