Adekwatność kapitałowa

Adekwatność kapitałowa Grupy Banku Millennium oraz Banku Millennium SA w okresie ostatnich trzech lat przedstawia się jak niżej:

Adekwatność kapitałowa Grupy Banku Millennium (w mln zł, %)
Wskaźniki kapitałowe 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Fundusze własne 6 390,7 6 208,9 5 368,9
Wymogi w zakresie funduszy własnych 2 938,4 2 970,4 2 820,5
Aktywa ważone ryzykiem 36 730,6 37 129,6 35 257,0
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 17,40% 16,72% 15,23%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 17,31% 16,35% 14,53%
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 17,31% 16,35% 14,53%
Wskaźnik dźwigni finansowej 9,0% 9,1% 8,3%

 

Adekwatność kapitałowa Banku Millennium (w mln zł, %)
Wskaźniki kapitałowe 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Fundusze własne 6 252,4 6 081,3 4 988,4
Wymogi w zakresie funduszy własnych 2 895,9 2 940,5 2 770,8
Aktywa ważone ryzykiem 36 198,7 36 755,7 34 634,5
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 17,27% 16,55% 14,40%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 17,18% 16,17% 13,69%
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 17,18% 16,17% 13,69%
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,9% 9,2% 7,8%

Poziom adekwatności kapitałowej Banku i Grupy oceniany jest jako satysfakcjonujący. Wskaźniki kapitałowe znajdują się w długookresowym trendzie wzrostowym, a ich poziomy znacznie przekraczają minimalne wartości wynikające z regulacji prawnych (Rozporządzenie CRR) oraz te oczekiwane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Poziom współczynników CET1 i TCR w okresie ostatnich 3 lat przedstawiono na poniższych wykresach.

Grupa Banku Millennium
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

Bank Millennium SA
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
CET1 i TCR

Według stanu na koniec 2016 roku, Grupa i Bank powinny osiągnąć zgodnie z oczekiwaniami KNF następujące poziomy adekwatności kapitałowej[1]:

  • Współczynnik kapitału Tier 1 (T1)[2] = 12,79% (wielkość dla Banku to 12,82%)
  • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) = 16,55 % (dla Banku 16,59%).

 

Grupa oraz Bank spełniają z nadwyżką poziomy adekwatności kapitałowej wymagane zarówno przez Rozporządzenie CRR, jak i oczekiwane przez KNF. Nadwyżki te, skalkulowane jako różnica między wartościami wymaganymi/oczekiwanymi a zrealizowanymi na dzień 31.12.2016 r, przedstawione są w poniższej tabeli.

[1] Omówienie wymaganych i oczekiwanych poziomów adekwatności kapitałowej przedstawiono w rozdziale 4.
[2] Dla Banku i Grupy, współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) jest równy współczynnikowi kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1).

 

Nadwyżka / niedobór adekwatności kapitałowej Grupy i Banku (w p.p.)
Grupa Banku Millennium SA

Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej

CET1 T1 TCR
W stosunku do poziomów oczekiwanych przez KNF n.d. 4,52 0,85
W stosunku do poziomów wymaganych Rozporządzeniem CRR 10,10 9,02 6,35

Bank Millennium SA

Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej

CET1  T1  TCR 
W stosunku do poziomów oczekiwanych przez KNF n.d. 4,36 0,68
W stosunku do poziomów wymaganych Rozporządzeniem CRR 9,95 8,86 6,18
Następna strona Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem