Transakcje z grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (jednostka dominująca najwyższego szczebla), transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym(w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
AKTYWA        
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 2 615 28 705 0 10 699
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA        
Zobowiązania wobec banków 73 227 72 327 118 130 147 859
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 0 272
 
Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
  2015 2014 2015 2014
PRZYCHODY Z TYTUŁU:        
Odsetek 18 10 448 0 0
Prowizji 1 444 256 0 0
Pozostałe operacyjne netto 0 0 95 188
KOSZTY Z TYTUŁU:        
Odsetek 827 2 160 (201) 214
Prowizji 0 178 0 0
Instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej 125 195 0 3
Działania 154 155 1 638 3 718
 
Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania warunkowe 102 175 103 952 0 0
- udzielone 100 345 100 345 0 0
- otrzymane 1 830 3 607 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 0 0 0 0