Narzędzia strony

Segmenty Operacyjne

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, Klientów bankowości prywatnej, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, pozostałe kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych i bankowości prywatnej została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Bankowość Skarbcowa, ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) i Inne

Ten segment obejmuje transakcje Grupy z obszaru inwestycji w papiery wartościowe zawierane dla celów handlowych, finansowania i inwestycyjnych oraz transakcje na rynku międzybankowym, nieprzypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego zostało zaprezentowane tylko na poziomie Grupy.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

  • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
  • wynik z tytułu prowizji;
  • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
  • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
  • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
  • udział segmentu w kosztach amortyzacji. 

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

W wyniku przeglądu metodologii w roku 2015, Grupa dokonała zmian w sposobie alokacji kosztów operacyjnych pomiędzy segmentami operacyjnymi. W efekcie dokonano stosownej korekty wyników porównywalnych.

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2015 – 31.12.2015

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 069 760 261 357 34 130 1 365 247
Wynik z tytułu prowizji 448 547 139 435 8 191 596 173
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 64 145 63 394 91 968 219 507
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (16 820) (21 907) (125 026) (163 753)
Przychody operacyjne razem 1 565 632 442 279 9 263 2 017 174
Koszty osobowe (398 749) (121 690) (26 466) (546 905)
Koszty administracyjne (383 291) (80 620) (25 798) (489 709)
Amortyzacja (41 135) (7 993) (1 307) (50 435)
Koszty operacyjne razem (823 175) (210 303) (53 571) (1 087 049)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (197 982) (41 845) (1 406) (241 233)
Wynik operacyjny razem 544 475 190 131 (45 714) 688 892
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 (1 385) (1 385)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 544 475 190 131 (47 099) 687 507
Podatek dochodowy       (140 982)
Wynik finansowy po opodatkowaniu       546 525
 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2015

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 34 069 756 12 299 625 0 46 369 381
Zobowiązania wobec klientów 37 804 872 14 907 750 97 767 52 810 389
   

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2014 – 31.12.2014

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 138 492 320 952 (5 325) 1 454 119
Wynik z tytułu prowizji 475 865 132 318 3 490 611 673
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 94 195 55 656 53 283 203 134
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (13 335) (8 252) (31 784) (53 371)
Przychody operacyjne razem 1 695 216 500 674 19 665 2 215 555
Koszty osobowe (394 565) (126 872) (25 577) (547 014)
Koszty administracyjne (409 163) (72 889) (26 987) (509 039)
Amortyzacja (46 732) (7 432) (1 162) (55 326)
Koszty operacyjne razem (850 460) (207 193) (53 726) (1 111 379)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (126 033) (139 052) (386) (265 471)
Wynik operacyjny razem 718 723 154 429 (34 447) 838 705
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 (246) (246)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 718 723 154 429 (34 693) 838 459
Podatek dochodowy       (187 539)
Wynik finansowy po opodatkowaniu       650 920
   

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2014

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 32 214 664 11 928 035 0 44 142 699
Zobowiązania wobec klientów 31 583 420 15 871 556 136 268 47 591 244