Narzędzia strony

Informacje Ogólne o Emitencie i Grupie Kapitałowej Emitenta

Bank Millennium S.A. (Bank) jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów i centrów korporacyjnych, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Bank, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ma swoją siedzibę na ul. Stanisława Żaryna 2 a w Warszawie.

Bank jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 r. i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskim parkiecie.

Bank jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (Grupa), która zatrudnia ponad 5900 pracowników, a podstawowymi przedmiotami jej działalności są działalność bankowa, leasingowa, faktoringowa, maklerska, kapitałowa oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2015 r.:

Skład osobowy Rady Nadzorczej według stanu na 31 grudnia 2015 r. był następujący:

 • Bogusław Kott- Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Rady Nadzorczej,
 • Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej,
 • Agnieszka Hryniewicz-Bieniek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej,
 • David Harris Klingensmith – Członek Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej,
 • Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej,
 • Rui Manuel da Silva Teixeira – Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2015 r. był następujący:

 • Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu,
 • Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu,
 • Wojciech Haase – Członek Zarządu,
 • Andrzej Gliński – Członek Zarządu,
 • Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – Członek Zarządu,
 • Michał Gajewski – Członek Zarządu.   

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A.

Jednostką dominującą Grupy jest Bank Millennium S.A., natomiast jednostką dominującą najwyższego szczebla w stosunku do Banku Millennium S.A. jest Banco Comercial Portugues - spółka notowana na giełdzie w Lizbonie.

Spółki wchodzące w skład Grupy Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. wynajem i zarządzanie nieruchomościami Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
TBM Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A. w likwidacji wytwarzanie mebli Świebodzin 50 +1 akcja 50 +1 akcja metoda praw własności(*)
BG LEASING S.A. w upadłości usługi leasingowe Gdańsk 74 74 koszt historyczny(*)

(*) Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A. oraz BG Leasing S.A. z uwagi na nieistotność tych jednostek z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach.

W lutym 2015 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubuskich Fabryk Mebli S.A. w Świebodzinie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji.

W efekcie zakończenia transakcji sekurytyzacji i powiązanych z nią instrumentów finansowych, w II kwartale 2015 Grupa zaprzestała konsolidacji Spółki specjalnego przeznaczenia Orchis Sp. z o.o., która została utworzona na potrzeby obsługi transakcji sekurytyzacji przeprowadzonej przez Grupę w roku 2007. Zgodnie z zapisami MSSF 10 Spółka była objęta konsolidacją, pomimo iż Grupa nie posiadała zaangażowania kapitałowego.