Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.01.2014 -31.12.2014
Zysk (strata) po opodatkowaniu 546 525 650 920
Korekty razem: 3 866 699 (1 128 472)
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących 0 0
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych 1 385 246
Amortyzacja 50 435 55 326
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 14 312 41 956
Przychody z tytułu dywidend (2 271) (1 851)
Rezerwy (64 756) 31 958
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (45 203) (29 047)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 576 578 (420 230)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 21 379 (819 519)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (2 244 322) (2 382 222)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 155 642 86 419
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 456 727 514 572
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (546 232) (242 784)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 5 219 145 2 286 123
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (59 765) (55 036)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (34 034) (11 405)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 183 665 187 557
Podatek dochodowy zapłacony (224 026) (219 688)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 389 777 (164 949)
Pozostałe pozycje 18 263 14 102
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 413 224 (477 552)
             

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.01.2014 -31.12.2014
Wpływy z działalności inwestycyjnej 219 269 873 275 999 757
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 5 033 16 907
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 219 262 569 275 980 999
Pozostałe wpływy inwestycyjne 2 271 1 851
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (221 583 776) (277 548 778)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (57 439) (52 611)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (221 526 337) (277 496 167)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 313 903) (1 549 021)
 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.01.2014 -31.12.2014
Wpływy z działalności finansowej 1 069 986 1 842 407
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 108 488 211 328
Emisja dłużnych papierów wartościowych 961 498 1 631 079
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (1 716 616) (1 170 145)
Spłata kredytów długoterminowych (159 237) (290 200)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (1 532 681) (581 565)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 (266 886)
Pozostałe wydatki finansowe (24 698) (31 494)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (646 630) 672 262
     
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) 1 452 691 (1 354 311)
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 5 398 464 6 752 775
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 6 851 155 5 398 464

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie „Informacje uzupełniające”.