Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 650 920
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 161 159 25 250
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" (31 637) 69 491
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" 213 009 29
Rachunkowość zabezpieczeń (20 213) (44 270)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 769 (2 643)
Zyski (straty) aktuarialne 769 (2 643)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 161 928 22 607
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (30 621) (4 798)
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (146) 502
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 131 161 18 312
     
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 677 686 669 232
W tym przypadające na:      
Właścicieli jednostki dominującej 677 686 669 232
Udziały niekontrolujące 0 0