Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach zł)  Nota  01.01.2015 - 31.12.2015  01.01.2014 - 31.12.2014
Przychody z tytułu odsetek 1 2 313 205 2 583 219
Koszty z tytułu odsetek 2 (947 958) (1 129 100)
Wynik z tytułu odsetek   1 365 247 1 454 119
Przychody z tytułu opłat i prowizji   696 280 695 321
Koszty z tytułu opłat i prowizji   (100 107) (83 648)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 3 596 173 611 673
Przychody z tytułu dywidend 4 2 271 1 851
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 5 41 852 18 447
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 5 175 384 182 836
Pozostałe przychody operacyjne 6 58 274 39 440
Przychody operacyjne   2 239 201 2 308 366
Koszty działania 7 (1 036 614) (1 056 053)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 8 (239 833) (265 041)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 9 (1 400) (430)
Amortyzacja 10 (50 435) (55 326)
Pozostałe koszty operacyjne 11 (222 027) (92 811)
Koszty operacyjne   (1 550 309) (1 469 661)
Wynik na działalności operacyjnej   688 892 838 705
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych   (1 385) (246)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem   687 507 838 459
Podatek dochodowy 12 (140 982) (187 539)
Wynik finansowy po opodatkowaniu   546 525 650 920
W tym przypadający na:      
Właścicieli jednostki dominującej   546 525 650 920
Udziały niekontrolujące   0 0
Zysk na jedną akcję (zł) 13 0,45 0,54
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) 13 0,45 0,54