Narzędzia strony

Skonsolidowane Sprawozdanie

Wybrane Dane Finansowe

  w tys. PLN w tys. EUR
  okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 okres od 1.01.2014 do 31.12.2014
Przychody z tytułu odsetek 2 313 205 2 583 219 552 764 616 623
Przychody z tytułu opłat i prowizji 696 280 695 321 166 383 165 975
Przychody operacyjne 2 239 201 2 308 366 535 080 551 015
Wynik działalności operacyjnej 688 892 838 705 164 618 200 202
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 687 507 838 459 164 287 200 143
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 650 920 130 598 155 377
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 677 686 669 232 161 940 159 748
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 413 224 (477 552) 1 054 584 (113 993)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 313 903) (1 549 021) (552 930) (369 757)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (646 630) 672 262 (154 519) 160 471
Przepływy pieniężne netto, razem 1 452 691 (1 354 311) 347 135 (323 279)
Aktywa razem 66 235 256 60 740 482 15 542 709 14 250 635
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 443 921 2 037 269 338 829 477 974
Zobowiązania wobec klientów 52 810 389 47 591 244 12 392 441 11 165 625
Kapitał własny 6 443 165 5 765 479 1 511 948 1 352 669
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 284 669 284 616
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,31 4,75 1,25 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,31 4,75 1,25 1,12
Współczynnik wypłacalności 16,72% 15,23% 16,72% 15,23%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,45 0,54 0,11 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,45 0,54 0,11 0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,22 - 0,05

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO

Dla wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji bilansowych 4,2615 EUR/PLN kurs z dnia 31 grudnia 2015 r. (dla danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.: 4,2623 EUR/PLN),
  • dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. – 4,1848 EUR/PLN, kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.: 4,1893 EUR/PLN).

   

Wybrane Kwartalne Dane Finansowe

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.10.2015 -31.12.2015* 1.01.2014 -31.12.2014 1.10.2014 -31.12.2014*
Przychody z tytułu odsetek 2 313 205 576 771 2 583 219 620 379
Koszty z tytułu odsetek (947 958) (227 259) (1 129 100) (271 705)
Wynik z tytułu odsetek 1 365 247 349 512 1 454 119 348 674
Przychody z tytułu opłat i prowizji 696 280 168 912 695 321 164 086
Koszty z tytułu opłat i prowizji (100 107) (28 465) (83 648) (21 887)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 596 173 140 447 611 673 142 199
Przychody z tytułu dywidend 2 271 1 1 851 0
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 41 852 2 715 18 447 3 542
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 175 384 50 087 182 836 53 251
Pozostałe przychody operacyjne 58 274 7 027 39 440 9 817
Przychody operacyjne 2 239 201 549 789 2 308 366 557 483
Koszty działania (1 036 614) (261 985) (1 056 053) (263 566)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (239 833) (44 430) (265 041) (63 904)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (1 400) (790) (430) (79)
Amortyzacja (50 435) (13 395) (55 326) (15 508)
Pozostałe koszty operacyjne (222 027) (162 517) (92 811) (16 698)
Koszty operacyjne (1 550 309) (483 117) (1 469 661) (359 755)
Wynik na działalności operacyjnej 688 892 66 672 838 705 197 728
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych (1 385) 0 (246) (246)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 687 507 66 672 838 459 197 482
Podatek dochodowy (140 982) (13 629) (187 539) (39 810)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 53 043 650 920 157 672
W tym przypadający na:        
Właścicieli jednostki dominującej 546 525 53 043 650 920 157 672
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

         

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.10.2015 -31.12.2015* 1.01.2014 -31.12.2014 1.10.2014 -31.12.2014*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 53 043 650 920 157 672
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 161 159 299 765 25 250 (56 854)
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" (31 637) 14 746 69 491 4 994
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" 213 009 213 061 29 55
Rachunkowość zabezpieczeń (20 213) 71 958 (44 270) (61 903)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 769 769 (2 643) (2 643)
Zyski (straty) aktuarialne 769 769 (2 643) (2 643)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 161 928 300 534 22 607 (59 497)
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (30 621) (56 955) (4 798) 10 802
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (146) (146) 502 502
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 131 161 243 433 18 312 (48 193)
         
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 677 686 296 476 669 232 109 479
W tym przypadające na:          
Właścicieli jednostki dominującej 677 686 296 476 669 232 109 479
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta