Polityka wynagrodzeń

W 2015 obowiązywała w Banku Millennium „Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium” uwzględniająca rekomendacje ujęte między innymi w Zasadach Ładu Korporacyjnego obowiązujących w instytucjach nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i inkorporująca funkcjonującą dotychczas „Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium SA”.

Pracownicy

Wynagrodzenia pracowników Banku Millennium S.A. są kształtowane w szczególności w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, poziomu odpowiedzialności pracownika oraz na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym. Wynagrodzenia są okresowo weryfikowane w oparciu o ocenę wyników pracy i porównania rynkowe.

Wynagrodzenie stałe menadżerów zajmujących kluczowe stanowiska jest określane przez Komitet Personalny Zarządu Banku, dodatkowo z uwzględnieniem wpływu na profil ryzyka Banku.

Istotną częścią zarządzania wynagrodzeniami w Banku jest polityka wynagrodzeń określona dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r, która stanowi narzędzie wspierania systemu zarządzania Grupy Banku Millennium i zachęca do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Cel polityki jest realizowany poprzez odroczenie znaczącej części wynagrodzenia zmiennego osób pełniących funkcje kierownicze na okres trzech lat i ponownej ocenie skutków decyzji kierowniczych z perspektywy tego okresu. Ponadto 50% tego wynagrodzenia jest wypłacane w instrumentach finansowych, których wartość jest uzależniona od przyszłego kursu akcji Banku Millennium.

Indywidualne wynagrodzenie osób objętych tą polityką nie może przekroczyć przyjętego % poziomu referencyjnego (obecnie 100%) w odniesieniu do łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego - zgodnie z CRD IV. Ponadto pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (obecnie 2%).

Roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

  • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE);
  • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
  • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze podlegała w 2015 przeglądowi przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej.

Pozostali pracownicy Grupy Millennium byli w 2015 objęci systemami premiowymi dostosowanymi do specyfiki celów biznesowych stawianych przed poszczególnymi jednostkami. Wysokość puli premiowej ustalanej dla odpowiednich okresów rozliczeniowych w 2015 była uzależniona od osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych przez Bank i stopnia realizacji łącznego planu zysku netto Grupy Banku Millennium. Premie indywidualne były przyznawane w ramach puli premiowej na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych pracownikom celów.

Zgodnie z polityką wynagrodzeń Banku, wartość rocznych zmiennych wynagrodzeń pracownika nie może przekroczyć wysokości rocznej pensji zasadniczej.

Zarząd

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Stałą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi wynagrodzenie zasadnicze ustalone kwotowo dla każdego Członka Zarządu. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić nagroda roczna, która zależy od wyniku Banku w porównaniu do rocznego budżetu, wyniku na tle banków rówieśniczych oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu przez Komitet Personalny.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

  • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
  • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
  • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

  • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
  • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
  • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Pula premiowa przeznaczona na wypłaty premii Członków Zarządu nie może przekraczać wartości 100% łącznych rocznych wynagrodzeń zasadniczych oraz 2% skonsolidowanego zysku netto Grupy Millennium.

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych, a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną - w połowie w gotówce, a w połowie w instrumencie finansowym, którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium.

Łączna wartość wynagrodzenia za 2015 rok wszystkich członków Zarządu pełniących funkcje w tym roku wyniosła 16 525,25 tys. zł. Kwota ta zawiera wynagrodzenia, nagrodę roczną za 2012, 2013 i 2014 r. (w formie kasowej i akcji fantomowych) w wysokości 5 073,18 tys. zł oraz świadczenia dodatkowe w wysokości 1 857,23 tys. zł.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. została utworzona rezerwa na nagrodę roczną w wysokości 6 970,5 tys. zł.

Wynagrodzenia, nagrody i korzyści wypłacone Członkom Zarządu w 2015 roku (w tys. zł)

Imię i nazwisko Wynagrodzenia w 2015 i nagroda roczna za 2012, 2013 i 2015 Korzyści Razem (tys zł)
Joao Bras Jorge 3 057,34 1 187,33 4 244,67
Fernando Bicho 2 315,95 57,00 2 372,95
Wojciech Haase 1 933,15 146,62 2 079,77
Andrzej Gliński 1 752,61 25,07 1 777,68
Maria Campos 1 935,52 370,38 2 305,90
Michał Gajewski 888,07 0,22 888,29
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk * 1 395,84 65,70 1 461,54
Artur Klimczak ** 1 389,54 4,91 1 394,45
Razem 14 668,02 1 857,23 16 525,25

(*) dodatkowo wypłacono odszkodowanie , odprawę emerytalną , ekwiwalent za urlop , oraz po odejściu (21.05.2015 r.) z funkcji Członka Zarządu wypłacono w listopadzie 2015 nagrodę roczną za 2014 w formie przyznanych "akcji fantomowych "

(**) po odejściu (24.04.2015 r.) z funkcji Członka Zarządu w listopadzie 2015 wypłacono nagrodę roczną za 2014 w formie przyznanych "akcji fantomowych"

Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2015 będzie podejmowana przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W 2015 w Grupie Banku Millennium nie wprowadzono istotnych zmian do polityki wynagrodzeń.

Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej po dokonaniu przeglądu Polityki wynagradzania stwierdził, że sprzyja ona rozwojowi i bezpieczeństwu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce celom.