Zatrudnienie i koszty osobowe

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnych kosztów i poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników, a z osobami odchodzącymi prowadzone są wywiady – exit interviews. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie (w pełnych etatach) 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 5 574,9 5 769,9 -195,0
- w tym stanowiska kluczowe 136,0 132,0 4,0
Spółki zależne 335,8 338,3 -2,5
Grupa Banku 5 910,7 6 108,2 -197,5
   

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2015 roku osiągnęło wielkość 5 911 etatów, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2014 roku o 198 etatów (tj. o 3%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2015 roku 5 597 osób, a w pełnych etatach odpowiada to liczbie 5 575. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 336 osobo-etaty, w tym największe znaczenie miały trzy spółki: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium TFI.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach) 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 3 706,9 3 909,4 -202,5
Centrala 1 868,0 1 860,6 7,5
Razem Bank Millennium 5 574,9 5 769,9 -195,0
 

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w 413 placówkach Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2015 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe (w milionach złotych) 2015 2014 Zmiana (%)
Bank Millennium 507,1 507,6 -0,1%
Spółki zależne 39,8 39,4 1,1%
Razem Grupa Banku Millennium 546,9 547,0 -0,0%