Działalność realizowana przez spółki zależne

Usługi leasingowe

Millennium Leasing sp. z o.o. jest spółką zależną Banku oferującą usługi leasingowe. Działalność spółki obejmuje zarówno finansowanie ruchomości (głównie środków transportu oraz maszyn i urządzeń dla wszystkich branż gospodarki i usług), jak i nieruchomości. Wartość uruchomionych umów leasingu ogółem w roku 2015 wyniosła 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3% w stosunku do roku 2014. Millennium Leasing zajęła 6 pozycję w rankingu spółek leasingowych w Polsce pod względem wartości wszystkich przedmiotów, z 6,5% udziałem w rynku, według danych Związku Polskiego Leasingu. Większość Klientów leasingowych to klienci Banku: mikroprzedsiębiorcy i klienci korporacyjni. Millennium Leasing powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. O skali działalności Spółki świadczy podpisanie blisko 157 tysięcy umów leasingu z prawie 50 tysiącami Klientów na łączną kwotę 22,7 mld zł. Wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu, wg stanu na 31.12.2015 roku, wyniosła 4,62 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku o 14,1%. Aktualnie w portfelu spółki jest 13,7 tysięcy klientów. Sprzedaż usług leasingu jest prowadzona przez doradców leasingowych w 72 placówkach spółki w całej Polsce oraz przez doradców bankowych w oddziałach i sieci korporacyjnej Banku Millennium.

Działalność maklerska – Millennium DM

Działalność maklerska w Grupie jest prowadzona przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2015 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł 4.153 mln zł, co dało spółce udział w rynku wynoszący 1,0% według danych GPW. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Millennium DM obsługiwał ponad 60 tysięcy rachunków inwestycyjnych i działał jako animator rynku i animator emitenta dla 9 spółek notowanych na GPW oraz dla 3 obligacji korporacyjnych notowanych na BondSpot.

W 2015 roku Millennium DM jako współoferujący i lider konsorcjum detalicznego przeprowadził ofertę publiczną Lokum Deweloper S.A.. Współpracował także z Polimex-Mostostal S.A. przy wprowadzeniu do obrotu akcji powstałych w wyniku restrukturyzacji zadłużenia oraz w połączeniu akcji Spółki (re-split), dzięki czemu ponownie są one notowane na GPW w notowaniach ciągłych. W 2015 roku Millennium DM prowadził także skup akcji spółek: Emperia S.A. i Muza S.A oraz pośredniczył w publicznym wezwaniu na akcje Bioton S.A. ogłoszonym przez Novoteh Pharmaceutical Limited. Ponadto Millennium DM uczestniczył w kilku ofertach publicznych jako uczestnik konsorcjum detalicznego.

W 2015 roku Millennium DM uczestniczył także w konsorcjum organizującym budowanie przyspieszonej księgi popytu w transakcji sprzedaży przez BCP 15,41% akcji Banku Millennium na rzecz inwestorów instytucjonalnych. Funkcję wyłącznego globalnego koordynatora pełnił J.P. Morgan, a wraz z DM PKO BP pełnili rolę współprowadzących księgę popytu. Millennium DM pełnił zaś funkcję głównego współmenadżera. Przeprowadzona z sukcesem na kwotę 1,24 miliardów zł (304 milionów EUR), była to jedna z największych w ciągu ostatnich lat transakcji na polskim rynku kapitałowym.

Fundusze inwestycyjne – Millennium TFI

Rok 2015 pomimo ogromnego zróżnicowania wyników na rynkach akcji, jak i podwyższonej zmienności na rynkach papierów dłużnych, był dobrym rokiem dla rynku funduszy inwestycyjnych. Aktywa rynku funduszy inwestycyjnych wzrosły o 43 mld zł, co stanowi przyrost o 21% ich wartości sprzed roku. Do aktywniejszego korzystania z innych form oszczędzania, niż lokaty bankowe, zachęciła inwestorów urozmaicona oferta funduszy inwestycyjnych.

Millennium TFI nie wprowadziło w 2015 roku na rynek nowych produktów, skupiając się na zarządzaniu oferowanymi dotychczas funduszami, które spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów, czego dowodzi wzrost w ciągu roku ogólnej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Millennium o 9,5%. Wartość aktywów netto na koniec 2015 roku wyniosła 3,905 mln zł, w tym, co warte podkreślenia, znaczny wzrost, bo aż o 170 mln zł aktywów odnotował Subfundusz Absolute Return.

Potwierdzeniem dobrego roku dla Millennium TFI są również osiągnięte wyniki inwestycyjne Funduszy. Millennium FIO Dynamicznych Spółek nie tylko znacząco przekroczył stopę zwrotu z benchmarku, ale również doskonale wypadł na tle konkurencji. Jego roczna stopa zwrotu w wysokości 10,3% była jedną za najwyższych wśród polskich funduszy akcyjnych.

Pomimo dużych zmienności na rynkach kapitałowych w 2015 roku, wyniki subfunduszy dostępnych w ofercie Towarzystwa, inwestujących na rynkach globalnych, również były bardzo dobre, co zostało zauważone i podkreślone przez niezależną instytucję Analizy Online, specjalizującą się w ocenie funduszy inwestycyjnych. Drugą lokatę w grupie funduszy o strategii absolutnej stopy zwrotu osiągnął Subfundusz Absolute Return, którego roczna stopa zwrotu wyniosła 7,7%. Analizy Online wyróżniły w minionym roku wysoką notą Subfundusz Globalny Akcji, który na koniec 2015 roku uzyskał stopę zwrotu 7,0% i utrzymał się w czołówce funduszy z grupy globalnych akcji dostępnych na polskim rynku. Z dobrymi ocenami spotkał się również Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu, który zanotował atrakcyjną stopę zwrotu w porównaniu do podobnych funduszy, wynoszącą 3,5%.

W maju 2015 Towarzystwo udostępniło klientom nową stronę internetową opracowaną w najnowszej technologii pozwalającej na dogodne przeglądanie informacji na urządzeniach mobilnych.