Bankowość przedsiębiorstw

Bankowość Przedsiębiorstw Banku Millennium jest linią biznesową, która w sposób profesjonalny i kompleksowy obsługuje klientów o rocznych przychodach ze sprzedaży wynoszących powyżej 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego. Bank prowadzi długofalową, stabilną, partnerską współpracę z klientami korporacyjnymi, której fundamentami są wzajemne zaufanie, zaangażowanie i zrozumienie.

Obsługa klientów Bankowości Przedsiębiorstw prowadzona jest przez szeroko rozbudowaną sieć sprzedaży pokrywającą swym zasięgiem cały kraj. Do dyspozycji klientów są Doradcy Bankowi oraz Konsultanci pracujący w 35 Centrach Korporacyjnych, wspierani przez Doradców Produktowych będących specjalistami z zakresu leasingu, faktoringu, finansowania handlu, transakcji skarbowych i bankowości transakcyjnej.

Poza bezpośrednim kontaktem z pracownikami banku oraz dostępem do obsługi telefonicznej TeleMillennium, klienci mają możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi, takich jak:

  • system bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw (wraz z modułem „Finansowanie handlu”),
  • bankowość mobilna, czyli dostęp do rachunków i operacji bankowych za pomocą telefonii mobilnej.

Kompleksowa oferta produktowa w obszarze korporacyjnym pozwala budować zindywidualizowane propozycje współpracy oparte na diagnozie potrzeb klientów, znajomości jego realiów i branży którą reprezentuje. Wszyscy klienci rozpoczynający współpracę z Bankiem Millennium mają zapewnione pełne wsparcie w procesie uruchomienia obsługi bieżącej z zastosowaniem kanałów elektronicznych (rozliczenia bieżące, platforma FX, obsługa finansowania handlu oraz bankowość mobilna).

Kredyty

Rok 2015 był okresem stabilnego wzrostu wartości finansowania udzielanego przedsiębiorstwom przez Bank Millennium. Wolumen kredytów znajdujących się w portfelu Grupy Banku Millennium zwiększył się w tym okresie o 0,7 mld zł (tj. 5,4 % rok do roku) osiągając na koniec roku wartość 14,2 mld zł. Przyrost ten nastąpił pomimo ciągle utrzymującego się wśród przedsiębiorstw ograniczonego popytu na finansowanie kredytem bankowym, co wynika z dobrej sytuacji płynnościowej firm i możliwości pokrycia istotnej części potrzeb bieżących ze środków własnych.

Oferta produktów kredytowych w I kwartale 2015 roku została poszerzona o kredyt parasolowy - wspólny limit kredytowy dla kilku przedsiębiorstw, które tworzą grupę podmiotów powiązanych, co również związane jest z planem dalszego umacniania pozycji w finansowanie firm z segmentu mid corporate. Produkt, oferujący elastyczną formę zarządzania środkami, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów, co znajduje odzwierciedlenie w systematycznie rosnącym portfelu w ramach tego produktu.

Realizując założenia strategiczne na kolejne lata, w tym dotyczące zwiększenia portfela finansowania inwestycyjnego, Bank Millennium aktywnie włącza się w dystrybucję środków unijnych. Polska w perspektywie finansowej 2014-2020 otrzyma wsparcie w kwocie 82,5 mld EUR. Ze środków przyznanych Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020, na rozwój przedsiębiorczości przeznaczone jest aż ok. 17 mld EUR. Jest to szansa rozwojowa dla firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W celu rozwoju współpracy z klientami, Bank Millennium przygotował cykl śniadań biznesowych i seminariów w temacie pozyskiwania funduszy UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Elementem realizacji planu rozwojowego było także wprowadzenie w IV kwartale 2015 roku do oferty nowego produktu, realizowanego we współpracy z BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na mocy zawartej umowy Bank może oferować przedsiębiorcom z sektora MŚP kredyt na innowacje technologiczne przeznaczony na wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług. W ramach kredytu na innowacje technologiczne klienci mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie do 6 mln zł w formie premii technologicznej, która jest przyznawana przez BGK z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank Millennium.

W celu zwiększenia wygody klienta w kontaktach z Bankiem w procesie udzielania finansowania, w systemie bankowości internetowej Millenet wprowadzano nową funkcjonalność umożliwiającą dostarczanie elektronicznej wersji dokumentów. Nowy kanał dostarczania dokumentów został udostępniony wybranym klientom w postaci programu pilotażowego, który będzie trwał do końca I kwartału 2015.

Bank konsekwentnie rozwija portfel kredytów strukturyzowanych. W 2015 roku podpisano umowy o wartości blisko 1 mld zł. W okresie tym, Bank Millennium wziął udział w 6 syndykowanych finansowaniach oraz zrealizował kilka projektów nieruchomościowych. 

Finansowanie specjalistyczne - faktoring

W 2015 roku Bank Millennium zrealizował obrót faktoringowy w wysokości 13,5 mld zł. Odnotowana dynamika wzrostu wyniosła 11%. Taki wynik oznacza, że w 2015 roku Bank Millennium utrzymał 5 miejsce w rankingu instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, z 10% udziałem w tym rynku.

Tak dobry wynik to efekt systematycznego wzrostu liczby transakcji i wysokości limitów faktoringowych przy zachowaniu wysokiego stopnia ich wykorzystania. W 2015 roku portfel aktywów faktoringowych wzrósł o 21%, osiągając wartość 1,9 mld zł. Według stanu na koniec roku, wartość limitów faktoringowych przyznanych w transakcjach była o 27% wyższa niż na koniec 2014 roku.

W 2015 roku Bank zawarł z TU Euler Hermes S.A. Umowę ubezpieczenia wierzytelności handlowych, w oparciu o którą realizowane są transakcje faktoringu pełnego z ubezpieczeniem. TU Euler Hermes S.A. jest kolejnym (po Atradius Credit Insurance N.V. S.A.) Ubezpieczycielem, z którym Bank nawiązał współpracę. Zawarcie kolejnej Polisy ma na celu zwiększenie udziału transakcji faktoringu pełnego z ubezpieczeniem w całym portfelu transakcji faktoringowych.

Finansowanie handlu

W 2015 r. nastąpił wzrost liczby otwartych akredytyw dokumentowych o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem, co zwiększyło udział akredytyw w całym portfelu produktów finansowania handlu. Wzrosła również kwota przyznanych limitów na gwarancje i akredytywy o 7% i wyniosła 1,7 mld zł, przy jednoczesnym przyroście liczby limitów o 28%.

W rankingu „The 2015 World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks In Central & Eastern Europe”, Bank Millennium zwyciężył drugi raz z rzędu w kategorii finansowania handlu „The Best Trade Finance Services”. Nagrody przyznał niezależny magazyn finansowy Global Finance.

Wyróżnione usługi finansowania handlu, a wśród nich gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe, dostępne są online poprzez zaawansowany moduł finansowania handlu w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. Platforma obsługuje zarówno transakcje zlecane przez Klientów jak i te, w których są oni beneficjentami.

W 2015 roku Klienci korzystający z platformy elektronicznej dla produktów finansowania handlu stanowili 80% wszystkich klientów posiadających limity na gwarancje i akredytywy w Banku Millennium. Liczba wszystkich zleceń na gwarancje i akredytywy złożonych za pośrednictwem platformy osiągnęła poziom 80%.

Obsługa rozliczeń Klientów

Bank Millennium oferuje kompleksową ofertę produktów bankowości transakcyjnej wspartą wydajnym i ergonomicznym systemem bankowości internetowej. W komunikacji transakcyjnej z klientami aktywnie wykorzystywane są również kanały alternatywne host 2 host (market raportowy) oraz bankowość mobilna. Klienci korporacyjni mogą bez ograniczeń korzystać z wszystkich oddziałów Banku, a w zakresie obsługi gotówkowej również z sortowni firm współpracujących oraz modernizowanej sieci wrzutni.

W obszarze bankowości transakcyjnej Bank koncentruje się na rozwiązaniach zapewniających wysoką jakość obsługi klientów, uproszczeniu procesów zgodnie z metodologią Lean oraz sprawności operacyjnej w celu zwiększenia bazy klientów aktywnie korzystających z palety rozwiązań transakcyjnych.

2015 rok to kolejny okres dynamicznego wzrostu liczby przetwarzanych transakcji oraz produktów transakcyjnych wykorzystywanych przez klientów korporacyjnych. Liczba przelewów krajowych wzrosła o 19%, a liczba przelewów zagranicznych o 17%. W konsekwencji istotnie (o 20%) wzrosły wolumeny środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Konsekwentnie poprawia się również relacja środków na rachunkach bieżących do portfela depozytowego, która na koniec roku wyniosła 26,7% (wzrost z 22,7% na koniec 2014 roku).

W pierwszej połowie 2015 roku obserwowaliśmy dynamiczny wzrost wykorzystania kanału internetowego w sprzedaży kart płatniczych. Uruchomiony w II półroczu 2014 roku nowy moduł do zarządzania kartami płatniczymi jest aktywnie wykorzystywany przez klientów do zakupu kart debetowych, charge oraz pre-paid. Ponad 40% kart charge wydanych w 2015 r. zostało sprzedanych poprzez Millenet. Portfel kart płatniczych wzrósł o 12% głownie dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby kart pre-paid. Wart odnotowania jest 6% wzrost liczby kart charge, liczba kart debetowych nieznacznie spadła.

W pierwszym półroczu 2015 roku do oferty dodano karty przedpłacone Millennium MasterCard Prepaid Commercial w walutach USD i GBP jako uzupełnienie oferty kart w PLN i EUR. Uruchomiona w drugim półroczu usługa 3D Secure dla kart przedpłaconych zapewnia bezpieczeństwo rozliczeń w dynamicznie rosnącym rynku rozliczeń wirtualnych.

Ponadto konsekwentnie rozbudowujemy usługi płynnościowe poprzez rozwój rozwiązań typu cash pool oraz transakcji opartych na komunikatach MT101 zapewniając komfort i optymalizację zarządzania strukturami wielorachunkowymi oraz wielopodmiotowymi.

Wartym zauważenia jest aktywność bankowości transakcyjnej na rynku mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych w formule otwartej i zamkniętej. Na koniec 2015 roku liczba aktywnych mieszkaniowych rachunków powierniczych w portfelu rachunków przekroczyła 300 sztuk.

Depozyty

W 2015 roku Bank Millennium poprawił strukturę produktów depozytowych klientów firmowych zwiększając udział rachunków bieżących w całkowitym wolumenie depozytów o 4 p.p. Rok 2015 był kolejnym, w którym uważnie kontrolowane były koszty finansowania korporacyjnymi lokatami terminowymi, które spadły w ciągu roku nieznacznie o 3,5% między innymi z uwagi na utrzymującą się spadkową tendencję rynkowych stóp procentowych. Wolumen depozytów korporacyjnych na koniec 2015 roku wynosił 17,2 mld zł.

Bankowość elektroniczna

W 2015 roku Bank nadal rozwijał system Millenet dla Przedsiębiorstw będący podstawowym kanałem obsługi klientów korporacyjnych. Dzięki wdrożonym projektom, jak np. możliwość składania w systemie bankowości internetowej wniosków o karty płatnicze, coraz większy zakres czynności klienci mogą wykonywać elektronicznie. Pod koniec 2015 roku udostępniona została klientom możliwość elektronicznego przesyłania dokumentów wykorzystywanych w procesie obsługi kredytowej. Elektroniczna kopia oryginalnego dokumentu jest wczytywana do systemu bankowości internetowej, tam autoryzowana i w całkowicie bezpieczny sposób przekazywana do Banku. Naszym celem jest udostępnianie klientom dalszych funkcji, które - dzięki przeniesieniu istotnych procesów do bankowości elektronicznej - zapewnią im wygodę i oszczędność czasu.

W ubiegłym roku wprowadzono również szereg nowości w zakresie bezpieczeństwa transakcji. Kliencie mogą teraz wykorzystywać do autoryzacji nowoczesny token, który pozwala autoryzować operacje bez podłączania urządzenia do komputera i instalacji dodatkowego oprogramowania. Urządzenie działa z każdym systemem operacyjnym i przeglądarką. Klienci rozpoczęli również korzystać z nowego sposobu logowania, przy którym uwierzytelnianie jest potwierdzone kodem SMS.

W 2015 roku wzrastała także popularność aplikacji bankowości mobilnej, której liczba użytkowników w ciągu roku wzrosła niemal dwukrotnie. Funkcjonalność aplikacji jest stale rozwijana. W planach jest m.in. wprowadzenie w aplikacji operacji związanych z kupnem/sprzedażą walut.

Działalność międzynarodowa i finansowanie zewnętrzne

W ubiegłym roku nie uległy istotnej zmianie parametry funkcjonowania międzynarodowego rynku pożyczkowego, w tym zwłaszcza międzybankowych pożyczek konsorcjalnych (syndicated loans), stanowiących w przeszłości istotne źródło pozyskiwania przez Bank stabilnego finansowania w walutach obcych. Nie zostały zatem zawarte nowe porozumienia w tym obszarze. Kontynuowana była natomiast obsługa i zarządzanie dotychczasowymi i nowymi umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku obejmowały:

  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2015 roku. której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 50 mln EUR, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolSEFF Leasing (Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing). Środki z pożyczki udostępnione zostaną klientom Banku korzystającym z finansowania w formie leasingu (za pośrednictwem Millennium Leasing), z przeznaczeniem na realizację inwestycji umożliwiających podniesienie efektywności energetycznej wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz redukcję kosztów zużywanej energii. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2020 roku.
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2013 roku, której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie stanowiącej równowartość 75 mln EUR, przeznaczona na zwiększenie możliwości finansowania przez Bank Millennium klientów sektora SME w wybranych regionach kraju. Pożyczka uruchomiona została w CHF, w dwóch transzach, z ostatecznym terminem spłaty poszczególnych transz przypadającym w grudniu 2018 i grudniu 2019 roku.
  • umowę zawartą w grudniu 2012 r. z EBOiR, której przedmiotem jest pożyczka w kwocie 60 mln zł, przeznaczona na rozszerzenie finansowania projektów w ramach - uruchomionego dwa lata wcześniej - programu PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility), z ostatecznym terminem spłaty w grudniu 2016 roku.
  • umowę pożyczki (tzw. Global Loan) zawartą w grudniu 2010 roku z EBI, w kwocie 100 mln EUR, przeznaczoną na wsparcie działań banku w obszarze finansowania inwestycji realizowanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Równolegle do finansowania średnioterminowego pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, Bank Millennium w ostatnich kilku latach przeprowadził z sukcesem emisje długu denominowanego w PLN, na rynku krajowym. 22 czerwca 2015 r. Bank Millennium, wyemitował 3-letnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, w trybie oferty niepublicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Poprzednia emisja 3-letnich obligacji, przeprowadzona w identycznym trybie, miała miejsce w marcu 2014 r. i objęła wówczas kwotę 500 mln zł.

W ubiegłym roku Bank kontynuował przedsięwzięcia związane ze trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zawarcie kolejnych (oraz aktualizacja istniejących) umów ramowych ISDA z bankami krajowymi i międzynarodowymi, którym w większości towarzyszy, z założenia w pełni symetryczny po obu stronach, tzw. Credit Support Annex (Umowa Zabezpieczająca). Równocześnie Bank realizował działania związane ze stopniowym wchodzeniem w życie regulacji EMIR (European Market Infrastructure Regulation), i objęciem nimi działalności związanej realizacją transakcji dotyczących poszczególnych kategorii instrumentów pochodnych na rynku OTC.

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem jego działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących, między innymi, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia w znacznej mierze przyczynił się, trwający od ponad 25 lat, proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty z blisko tysiącem banków-korespondentów oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach świata, istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.