Wyniki w podziale na segmenty biznesowe

Poniżej zamieszczone są dane z rachunku zysków i strat dwóch głównych segmentów operacyjnych Grupy: bankowości detalicznej i bankowości przedsiębiorstw, pozwalające na porównanie wyników 2015 do 2014 r. Segment bankowości detalicznej obejmuje działalność skierowaną do Klientów masowych, zamożnych, przedsiębiorców indywidualnych oraz do małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Natomiast segment bankowości przedsiębiorstw obejmuje działalność skierowaną do średnich i dużych firm oraz do podmiotów sektora budżetowego.

Dochody segmentu detalicznego (mln zł) 2015 2014 Zmiana 2015/2014
Wynik z tytułu odsetek 1 069,8 1 138,5 -6,0%
Wynik z tytułu prowizji 448,5 475,9 -5,7%
Pozostałe przychody* 47,3 80,9 -41,5%
Przychody operacyjne ogółem 1 565,6 1 695,2 -7,6%
Koszty operacyjne ogółem** -823,2 -850,5 -3,2%
Odpisy z tytułu utraty wartości -198,0 -126,0 57,1%
Zysk przed opodatkowaniem 544,5 718,7 -24,2%

(*) w tym wynik z pozycji wymiany

(**) bez odpisów na utratę wartości

Przychody operacyjne ogółem segmentu detalicznego w roku 2015 wyniosły 1,565,6 mln zł i zmniejszyły się o 7,6% w ujęciu rocznym. W sektorze detalicznym szczególnie skumulowały się wszystkie opisane wcześniej w tekście niekorzystne czynniki (cięcia stóp procentowych, limity na opłaty interchange). W rezultacie Wynik z tytułu odsetek za rok 2015 zmniejszył się o 6% rok do roku a Wynik z tytułu prowizji spadł o 5,7% rok do roku. Dodatkowo zmniejszyły się pozostałe przychody, z powodu niższych przychodów z wymiany walutowej, gdyż Bank zaoferował kredytobiorcom walutowych kredytów hipotecznych znacznie bardziej korzystny kurs wymiany walut. Koszty operacyjne segmentu detalicznego zmniejszyły się w roku 2015 o 3,2% rocznie. Odpisy z tytułu utraty wartości zwiększyły się o 57,1% w ujęciu rocznym w wyniku zmiany struktury produktów kredytowych (mniejszy udział kredytów hipotecznych a większy gotówkowych) oraz bardziej restryktywnych kryteriów utraty wartości. W rezultacie wyżej opisanych tendencji zysk przed opodatkowaniem segmentu detalicznego zmniejszył się w roku 2015 o 24,2% rok do roku do poziomu 544,5 mln zł.

Dochody segmentu korporacyjnego (mln zł) 2015 2014 Zmiana 2015/2014
Wynik z tytułu odsetek 261,4 321,0 -18,6%
Wynik z tytułu prowizji 139,4 132,3 5,4%
Pozostałe przychody * 41,5 47,4 -12,5%
Przychody operacyjne ogółem 442,3 500,7 -11,7%
Koszty operacyjne ogółem ** -210,3 -207,2 1,5%
Odpisy z tytułu utraty wartości -41,8 -139,1 -69,9%
Zysk przed opodatkowaniem 190,1 154,4 23,1%

(*) w tym wynik z pozycji wymiany

(**) bez odpisów na utratę wartości

Przychody operacyjne ogółem segmentu korporacyjnego w roku 2015 osiągnęły wartość 442,3 mln zł i zmniejszyły się o 11,7% w ujęciu rocznym, głównie w następstwie spadku wyniku z tytułu odsetek o 18,6% rok do roku. Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 5,4% rok do roku. Koszty operacyjne zwiększyły się nieznacznie o 1,5% rok do roku. Poziom odpisów z tytułu utraty wartości kredytów dla przedsiębiorstw spadł wyraźnie w ciągu 2015 roku o 69,9%, co było skorelowane z poprawą jakości i dobrym pokryciem rezerwami należności zagrożonych segmentu. Wspomniane wyżej czynniki, w szczególności stabilne koszty i spadające odpisy, zaowocowały wzrostem zysku przed opodatkowaniem segmentu korporacyjnego o 23,1% do poziomu 190,1 mln zł.

Struktura

Całkowita wartość funduszy Klientów pozyskana przez Grupę Banku Millennium na dzień 31 grudnia 2015 wyniosła 59,894 mln zł. Fundusze Klientów segmentu detalicznego wyniosły 42,700 mln zł i stanowiły 71% całkowitych funduszy Klientów Grupy. Fundusze te obejmowały: depozyty (35.616 mln zł), obligacje dla Klientów indywidualnych (302 mln zł) oraz produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne własne i innych podmiotów, produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne itp. (6,782 mln zł). Depozyty przedsiębiorstw na dzień 31 grudnia 2015 wyniosły 17,194 mln zł i stanowiły 29% całkowitych funduszy Klientów Grupy.

Wartość ogółem kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 47,830 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 33,615 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości kredytów Grupy. Kredyty te obejmowały kredyty hipoteczne (27,955 mln zł) oraz pozostałe kredyty detaliczne, w tym pożyczki gotówkowe, kredyty w kartach kredytowych i kredyt w rachunku bieżącym. (5,661 mln zł). Kredyty dla przedsiębiorstw na dzień 31 grudnia 2015 osiągnęły 14,215 mln zł i stanowiły 30% kredytów Grupy ogółem. Kredyty te, oprócz różnych grup kredytów i limitów w rachunkach dla przedsiębiorstw, obejmowały również należności z tytułu leasingu (4,777 mln zł).