Rachunek zysków i strat Grupy Banku Millennium

Przychody operacyjne (mln zł) 2015 2014 Zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek* 1 418,7 1 465,0 -3,2%
Wynik z tytułu prowizji 596,2 611,7 -2,5%
Wynik z działalności podstawowej** 2 014,8 2 076,6 -3,0%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe *** 2,3 138,9 -98,3%
z czego obciążenia nadzwyczajne (140,3) - -
Przychody operacyjne ogółem 2 017,2 2 215,6 -9,0%
Przychody operacyjne ogółem bez obciążeń jednorazowych 2 157,5 2 215,6 -2,6%

(*) Dane pro-forma: wynik z tytułu odsetek obejmuje marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. Począwszy od 1 stycznia 2006 roku Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od dnia wspomnianej zmiany marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ zmiany rachunkowości zabezpieczeń nie obejmują całości portfela denominowanego w walutach obcych Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (53,4 mln zł w 2015 r. oraz 10,9 mln zł w 2014 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia. 

(**) Suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji. 

(***) Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z tytułu operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) za rok 2015 osiągnął kwotę 1,418,7 mln zł i obniżył się o 3,2% w stosunku do poprzedniego roku, ale w ujęciu kwartalnym widać trend rosnący w II połowie 2015 roku. Na wynik z tytułu odsetek niekorzystny wpływ miały dwie istotne obniżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej: w październiku 2014 r. i w marcu 2015 r.

Marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) osiągnęła poziom 2,20% w 2015 roku, czyli o 33 punkty bazowe niżej niż w roku 2014. W ujęciu kwartalnym widać powrót do wzrostu marży odsetkowej po osiągnięciu najniższego poziomu w II kw. 2015 roku.

Wynik z tytułu prowizji w roku 2015 wyniósł 596,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,5% r/r w wyniku niższych opłat interchange (o 54 mln zł – wskutek nowych przepisów dotyczących limitów opłat interchange z kart płatniczych w Polsce). Spadek opłat interchange został w istotnym stopniu zrekompensowany rosnącymi prowizjami od kredytów, ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych.

Wynik z działalności podstawowej, zdefiniowany jako suma wyniku z odsetek i wyniku z prowizji, osiągnął w roku 2015 kwotę 2,014,8 mln zł i zmniejszył się o 3,0% w porównaniu z poprzednim rokiem. Skala spadku dochodów podstawowych była stosunkowo łagodna, biorąc pod uwagę znaczny, negatywny wpływ zmian rynkowych (wspomniane wcześniej obniżki stóp i limity opłat interchange).

Pozostałe przychody pozaodsetkowe, zawierające wynik z pozycji wymiany, wynik z tytułu operacji finansowych oraz saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, zmniejszyły się znacząco do poziomu 2,3 mln zł z poziomu 138,9 mln zł w 2014 roku w wyniku niekorzystnego oddziaływania czterech obciążeń o charakterze nadzwyczajnym w IV kw. 2015 roku:

  • Płatności na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 102,5 mln zł (brutto) w celu pokrycia depozytów klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, będącego w upadłości,
  • Płatności na rzecz nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców hipotecznych w trudnej sytuacji (FWK) w wysokości 15,6 mln zł (niestanowiącej kosztu uzyskania przychodów),
  • Kary pieniężnej w wysokości 12,2 mln zł w konsekwencji zatwierdzenia przez sąd apelacyjny decyzji UOKiK w związku opłatami interchange (niestanowiącej kosztu uzyskania przychodów).
  • rezerwy na podatki i inne w wysokości 10 mln zł.

Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w 2015 roku wysokość 2 017,2 mln zł i zmniejszyły się o 9% r/r (obniżyłyby się o 2,6% bez uwzględnienia pozycji jednorazowych).

Koszty ogółem w roku 2015 wyniosły 1,087,0 mln zł, co oznacza spadek o 2,2% w stosunku do 2014 roku, pomimo wyższej obowiązkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Bez tej opłaty, koszty ogółem obniżyłyby się o -5,1% r/r. W 2015 roku główna roczna opłata Banku na BFG wzrosła do 65,5 mln zł z poziomu 35,6 mln zł w 2014 roku (wzrost o 84%).

 

Koszty operacyjne (mln zł) 2015 2014 Zmiana r/r
Koszty osobowe (546,9) (547,0) 0,0%
Pozostałe koszty administracyjne* (540,1) (564,4) -4,3%
 - w tym główna opłata na BFG** (65,5) (35,6) 83,9%
Koszty operacyjne ogółem (1 087,0) (1 111,4) -2,2%
Wskaźnik koszty/dochody 53,9% 50,2% +3,7 p.p.
Wskaźnik koszty/dochody (bez obciążeń jednorazowych) 50,4% 50,2% +0,2 p.p.

(*) w tym amortyzacja

(**) inne opłaty na BFG w wysokości 17.3 mln zł w 2015 r. (13.2 mln zł w 2014 r.) znajdują się w Pozostałych Kosztach Operacyjnych

Koszty osobowe w roku 2015 wyniosły 546,9 mln zł – na podobnym poziomie co w poprzednim roku. Całkowita liczba pracowników Grupy zmniejszyła się o 197 osób w porównaniu z końcem grudnia 2014 r. do poziomu 5,911 osób (w etatach) zgodnie z procesem optymalizacji sieci.

Strukturę zatrudnienia Grupy Banku Millennium prezentuje poniższa tabela:

Struktura zatrudnienia (w etatach) 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana r/r
Bank Millennium S.A. 5 575 5 770 -3,4%
Podmioty zależne 336 338 -0,6%
Grupa Banku Millennium ogółem 5 911 6 108 -3,2%
 

Więcej informacji o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeniach znajduje się w Rozdziale VIII niniejszego dokumentu.

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) bez opłat na rzecz BFG obniżyły się w roku 2015 o 10,2% r/r. Z uwzględnieniem regularnych opłat na rzecz BFG, koszty te wyniosły 540,1 mln zł i obniżyły się o 4,3% r/r. Na spadek złożyły się niższe koszty marketingu, oddziałów, usług zewnętrznych (np. doradczych, prawnych, itd.) i amortyzacji, które zniwelowały istotny wzrost opłat na rzecz BFG nałożonych na banki w 2015 roku. Główna opłata roczna na rzecz BFG wzrosła w 2015 roku do poziomu 65,5 mln zł (0,189% aktywów ważonych ryzykiem) z poziomu 35,6 mln zł (0,10%) w 2014 roku, co przełożyło się na dodatkowy koszt w wysokości 29,9 mln zł w roku 2015.

Wskaźnik koszty/dochody za rok 2015, bez obciążeń o charakterze nadzwyczajnym w IV kw. roku, wyniósł 50,4%, czyli pozostawał na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (50,2%), natomiast raportowany wskaźnik koszty/dochody osiągnął poziom 53,9%.

Odpisy netto ogółem na utratę wartości utworzone przez Grupę w roku 2015 wyniosły 241,2 mln zł i były o 9,1% niższe w porównaniu z 2014 rokiem z uwagi na dużo niższe odpisy na segment przedsiębiorstw i pozostałe

(43,2 mln zł w porównaniu z 139,4 mln zł w poprzednim roku), co z nawiązką kompensuje wyższy poziom odpisów w segmencie detalicznym (wzrost do 198,0 mln zł z 126,0 mln zł w roku 2014).

W ujęciu względnym koszt ryzyka (tzn. utworzone odpisy netto do średnich kredytów netto) w roku 2015 zmniejszył się do poziomu 52 punktów bazowych z 61 pb w roku 2014 (tzn. spadek o 9 pb w ujęciu rocznym). Koszt ryzyka w segmencie przedsiębiorstw obniżył się do niskiego poziomu 34 pb w roku 2015 (co było skorelowane z poprawą jakości i dobrym pokryciem kredytów z utratą wartości dla tego portfela – około 75%). Koszt ryzyka w segmencie detalicznym był w roku 2015 wyższy: 59 pb w porównaniu z 40 pb w roku 2014, z czego koszt ryzyka kredytów hipotecznych pozostawał na stabilnym poziomie: 17 pb w roku 2015.

Wynik przed opodatkowaniem za rok 2015 wyniósł 687,5 mln zł, i był o 18,0% niższy niż w poprzednim roku. Raportowany wynik netto za analizowany okres wyniósł 546,5 mln zł i był niższy o 16.0% niż w roku 2014. Gdyby pominąć jednorazowe obciążenia za IV kwartał, zysk netto za rok 2015 wyniósłby 667,4 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 2,5% r/r.

Zysk netto (mln zł) 2015 2014 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 2 017,2 2 215,6 -9,0%
Koszty operacyjne * (1 087,0) (1 111,4) -2,2%
Odpisy na utratę wartości (241,2) (265,5) -9,1%
Wynik przed opodatkowaniem ** 687,5 838,5 -18,0%
Podatek dochodowy (141,0) (187,5) -24,8%
Wynik netto 546,5 650,9 -16,0%
Wynik netto (bez pozycji jednorazowych) 667,4 650,9 +2,5%

(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych

(**) obejmuje udział w zysku podmiotów stowarzyszonych