Realizacja strategii oraz perspektywy rozwoju biznesu

2015 był pierwszym rokiem realizacji zaktualizowanej strategii, przyjętej przez Bank na lata 2015-17. Aktualna strategia skupia się na kreującym wartość wzroście organicznym i jest osadzona na czterech filarach:

  1. Przyśpieszenie pozyskiwania klientów detalicznych poprzez zwiększoną efektywność sieci oraz optymalizację fizycznej infrastruktury, kanały zdalne i akwizycję klientów zamożnych, przy utrzymaniu zyskowności tego segmentu dzięki koncentracji na produktach wysokomarżowych.
  2. Wyróżnianie się poprzez doświadczenia klienta, transformacja kanałów cyfrowych w wydajne platformy aktywizujące klienta: wielokanałowość, płatności mobilne oraz maksymalizacja wartości relacji z klientem dzięki stosowaniu zaawansowanych analiz biznesowych.
  3. Utrzymanie tempa wzrostu w segmencie przedsiębiorstw, przy jednoczesnym wzroście dochodowości, obniżeniu kosztów ryzyka, dalszym wzmocnieniu pozycji na rynku finansowania specjalistycznego.
  4. Zachowanie wyróżniającej się wydajności operacyjnej oraz ścisłej kontroli kosztów poprzez utrzymanie wiodącego na rynku wydajnego, zdigitalizowanego modelu operacyjnego oraz przygotowanie platformy IT na przyszłość tak, aby nadal zwiększać elastyczność i bezpieczeństwo.

W biznesie detalicznym, Bank jest na najlepszej drodze do osiągnięcia wzrostu liczby aktywnych klientów o 300 tys. netto, biorąc pod uwagę iż w 2015 r. udało się ich liczbę podnieść o 85 tys. W segmencie detalicznym klientów pozyskiwano głównie poprzez rachunek bieżący, oferowany w sieci oddziałów, ale także w kanałach cyfrowych. Rosnąca liczba rachunków oraz klientów detalicznych wspierała znaczący wzrost depozytów gospodarstw domowych, gdzie Bank osiągnął 5.6% udział w rynku na koniec roku, zmierzając do docelowego poziomu powyżej 6%, ustalonego w strategii na rok 2017.

W obszarze cyfryzacji, Bank kontynuuje szybki rozwój platformy internetowej, z koncentracją na podejściu wielokanałowym, zakładającym pełną integrację Millenetu, Bankowości mobilnej, TeleMillennium i Oddziałów Millennium. Zapewnia to klientowi najwyższy poziom obsługi i pozwala Bankowi na stosowanie zaawansowanych analiz biznesowych.

W bankowości przedsiębiorstw, Bank skupiał się na tradycyjnie dobrych wynikowo i zyskownych segmentach leasingu i faktoringu. Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw funkcjonowały w wymagających warunkach konkurencyjnych w zakresie zarówno wolumenów jak i marż, więc w tym przypadku docelowe wartości udziałów w rynku pozostają w sferze aspiracji na najbliższe lata. Z drugiej strony, Bankowi udało się wyraźnie zmniejszyć koszt ryzyka w obszarze przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami strategii.

W obszarze infrastruktury i operacyjnym, Bank utrzymał wysoki poziom wydajności oraz dyscyplinę kosztową, obniżając główne pozycje kosztów operacyjnych, pomimo wyższych wpłat obowiązkowych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bez kilku pozycji jednorazowych, które obciążają wszystkie banki w IV kw. 2015 r., Bank Millennium utrzymałby wskaźnik koszty/dochody na poziomie 50%, takim samym, jak rok temu, co jest osiągnięciem, zważywszy na szereg niekorzystnych czynników, oddziałujących na banki w Polsce w roku 2015.

Wreszcie Bank utrzymał komfortowy poziom buforów płynności i znacznie wzmocnił współczynniki kapitałowe (do poziomu 16,7% łącznego wskaźnika kapitałowego Grupy). Świadczy to o dobrych perspektywach w obliczu nowych buforów kapitałowych, wprowadzonych niedawno w Polsce. Jednakże, aby zrealizować przedmiotowe bufory, Bank musiał zapewnić utrzymanie całość zysku za rok 2015 w funduszach własnych, rezygnując drugi rok z rzędu z wypłaty dywidendy. Wyższe współczynniki kapitałowe odpowiadają też za fakt, że rentowność kapitałów własnych (ROE) spadła nieco w stosunku do 2014 r. do poziomu 11,1%, bez jednorazowych pozycji IV kwartału (lub do 9,1% dla raportowanego wskaźnika ROE).

Co do perspektyw, Bank Millennium kontynuuje swą obecną strategię wzrostu organicznego, koncentrując się na pozyskiwaniu klientów, cyfryzacji i wzrostowi jakości obsługi, a także na utrzymaniu wysokiej wydajności operacyjnej i efektywności. Zważywszy na nowe bufory kapitałowe, niedawno wprowadzone w Polsce, a także szereg innych czynników regulacyjnych/zewnętrznych, które już zostały zdecydowane (jak nowy podatek bankowy), lub mogłyby potencjalnie wpłynąć niekorzystnie na polskie banki, jest także bardzo ważne, by Bank nadal w sposób ostrożny zarządzał płynnością i kapitałem.