Informacja o ważnych umowach i wydarzeniach mających wpływ na działalność Grupy

  • W dniu 26 marca 2015 r. podmiot dominujący dla Banku, Banco Comercial Português (BCP) ogłosił sprzedaż 186.979.631 akcji Banku Millennium (15,41% kapitału spółki) w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB). Transakcję o wartości 1.243 mln zł (304 mln EUR) przeprowadzono w kilka godzin, a ostateczne rozliczenie zostało dokonane 30 marca. Po zakończeniu transakcji, BCP posiada 607.771.505 akcji Banku (50,1% kapitału akcyjnego). W trakcie transakcji ABB Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) nabył 2,6% akcji Banku.
  • W wyniku transakcji ABB przeprowadzonej w dniu 26 marca 2015 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) zwiększył stan posiadania akcji Banku do 72.994.101 sztuk, co dało 6,02% udziału w kapitale zakładowym Banku. Według raportu „Struktura roczna aktywów” na koniec roku 2015 r. Aviva OFE posiadał 6,46% kapitału zakładowego Banku.
  • W dniu 8 kwietnia 2015 r. Bank zawarł z Narodowym Bankiem Polskim umowę o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W myśl postanowień Umowy NBP będzie udzielał Bankowi kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych nominowanych w złotych polskich, zdeponowanych w systemie SKARBNET4 lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., bądź nominowanych w walutach obcych, na warunkach określonych Umową i ”Regulaminem refinansowania Banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez NBP”.
  • W dniu 22 października 2015 r. Rada Nadzorcza Banku ponownie wybrała firmę PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PwC) jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2016. Bank korzystał z usług PwC w zakresie doradztwa, w tym doradztwa podatkowego.
  • W dniu 23 października 2015 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,83 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 2,87 p.p.). Wskazane powyżej zalecenie powinno być przez Bank respektowane od daty jego otrzymania do odwołania - tzn. do czasu, kiedy KNF uzna, na podstawie analiz i oceny nadzorczej, że ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, będące powodem nałożenia na Bank dodatkowego wymogu kapitałowego, uległo istotnej zmianie. Oznacza to, że minimalne współczynniki kapitałowe Banku (i Grupy) uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowany przez KNF, wynoszą na 31 grudnia 2015 r.:

- Współczynnik kapitału Tier I (T1) = 9+2,87=11,87 %
- Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) = 12+3,83=15,83 %

Rzeczywiste współczynniki kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosły:

- Współczynnik kapitału Tier I (T1) = 16,35 %
- Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) = 16,72 %

  • Również w październiku 2015 r. KNF ogłosił dodatkowy bufor zabezpieczający kapitału w wysokości 1,25 p.p. dla wszystkich banków, wchodzący w życie od 1 stycznia 2016 r. Powyższe nowe bufory zabezpieczające mają zastosowanie w dodatku do poprzednio stosowanej bazy minimalnych współczynników odpowiednio 12% dla łącznego współczynnika i 9% dla Tier 1 obowiązujących w Polsce i mają zostać spełnione przez Bank (i Grupę) do końca czerwca 2016 r.
  • Zgodnie z uchwałą nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank dokonał w listopadzie 2015 obowiązkowej wpłaty w kwocie 102,5 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Powyższa kwota obciążyła wynik finansowy Banku za IV kwartał 2015 r.
  • Bank Millennium, będąc członkiem Visa Europe Ltd, znajduje się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 r. pomiędzy Visa Inc. a Visa Europe Ltd. Zgodnie z upublicznionymi przez Visa Inc. informacjami, na wartość transakcji składa się płatne na rzecz beneficjentów z góry 16,5 mld EUR, oraz potencjalne dodatkowe, uzależnione od wyniku finansowego, wypłaty w wysokości do 4,7 mld EUR, płatne po upływie czterech lat od daty zakończenia transakcji, dając łączną kwotę transakcji w wysokości do 21,2 mld EUR. Suma płatna z góry obejmuje zapłatę w gotówce w wysokości 11,5 mld EUR oraz akcje uprzywilejowane wymienne na akcje zwykłe Visa Inc. klasy A wyceniane na 5 mld EUR.

W dniu 23 grudnia 2015 r. Bank otrzymał od Visa Europe następujące wstępne szacunki kwoty płatności z tytułu transakcji, wyliczonych na podstawie udziału Banku w biznesie Visa w Europie:

- 55,5 mln EUR w gotówce,
- akcje wyceniane na 19 mln EUR (wg. kursów na dzień 18.10.2015).

Zgodnie z proponowanym harmonogramem, powyższe płatności zostaną rozliczone do dnia 30 czerwca 2016 r. Warunki i realizacja harmonogramu płatności są uzależnione od akceptacji ze strony organów regulujących poszczególne rynki europejskie.

Ostateczne potwierdzenie rzeczywistej wysokości kwot płatnych do 30 czerwca 2016 ma nastąpić 1 marca 2016.

Na podstawie otrzymanych informacji Bank dokonał ponownego oszacowania wartości godziwej akcji VISA w księgach Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku, a efekt został ujęty w innych całkowitych dochodach. Mając na uwadze, że Bank nadal czeka na ostateczne potwierdzenie kwot do otrzymania (ich wartość może ulec zmianie ze względu na koszty transakcji lub ewentualne obiekcje członków Visa Europe odnośnie ich uczestnictwa w rozliczeniu), jak również szeroki horyzont czasowy transakcji (czynnik niepewności i czynnik dyskontowania), Bank, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, rozpoznał w księgach na dzień 31 grudnia 2015 wycenę akcji VISA w kwocie 50 milionów EUR.

  • W grudniu 2015 r. Bank utworzył rezerwę w kwocie 15,6 mln zł na wpłatę środków na rzecz nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców hipotecznych, zgodnie z ustawą o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, uchwaloną przez Sejm w dniu 9 października 2015 r. Wyżej wspomniana rezerwa obciążyła wynik finansowy Banku za IV kw. 2015 r.