Wskaźniki rynkowe akcji i rating

Warszawska giełda zakończyła 2015 rok znaczącym pogorszeniem głównych indeksów: WIG spadł o 10%, a WIG20 spadł o 20%. Jedynie indeks dla małych i średnich spółek odnotował niewielki wzrost. Poza niesprzyjającymi globalnymi trendami, zwłaszcza na rynkach wschodzących, występowały też specyficznie polskie uwarunkowania, które negatywnie wpłynęły na notowania giełdowe. Wzrost ryzyka politycznego związanego z wydarzeniami po zmianie władzy w Polsce, hojne obietnice przedwyborcze i pierwsze decyzje nowego rządu, mocno naruszyły zaufanie inwestorów do polskiego rynku.

Szczególnie negatywne czynniki dotyczyły banków i całego sektora finansowego, w tym nowych buforów kapitałowych, wprowadzenia specjalnego nowego podatku od banków i ubezpieczycieli, płatności na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz nowych płatności na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych w trudnej sytuacji finansowej. Również pomysł dalszych działań regulacyjnych wobec banków udzielających w przeszłości kredytów hipotecznych w CHF (w tym możliwość przymusowego przeliczenia na PLN, co mogłoby spowodować wysokie straty banków) był ciągle powtarzany w ciągu 2015 roku.

Wszystkie te czynniki spowodowały ostrą korektę cen akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG Banki spadł o 23,5% w 2015 roku, a akcje Banku Millennium spadły o 33%.

W trakcie 2015 roku, średnie obroty dzienne akcji Banku Millennium wzrosły znacząco o 50% od początku roku. Głównym czynnikiem była zmiana struktury akcjonariatu po transakcji przyśpieszonej księgi popytu sprzedaży 15,4% akcji Banku przez głównego akcjonariusza Millennium BCP. W konsekwencji, akcje pozostające w wolnym obrocie wzrosły z 34,5% do 49,9%.

Wskaźniki rynkowe 30.12.2015* 30.12.2014* Zmiana (%) Roczna
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0,00%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. zł) 8 865 5 911 50,0%
Cena akcji Banku (zł) 5,56 8,30 -33,0%
Kapitalizacja rynku (mln zł) 6 745 10 069 -33,0%
WIG - indeks główny 46 467 51 416 -9,6%
WIG20 1 859 2 316 -19,7%
WIG Banki 6 087 7 961 -23,5%

(*) ostatni dzień notowań w 2014r. i 2015r.

W 2015 roku wprowadzono następujące zmiany odnośnie dwóch głównych ratingów Banku Millennium:

W dniu 21 maja 2015 roku agencja ratingowa Moody’s podniosła długoterminowy rating depozytów Banku do poziomu Ba1 z Ba2. Jednocześnie agencja Moody’s ogłosiła wprowadzenie nowego ratingu dla banków zwanego “Ocena Ryzyka Kontrahenta (CR)”. Ocena CR obejmuje opinię o tym, jak zobowiązania kontrahenta będą najprawdopodobniej potraktowane w sytuacji upadku banku. Bank Millennium uzyskał ocenę CR na poziomie Ba1 (cr)/ Not-Prime (cr).

W dniu 3 czerwca 2015 roku, agencja ratingowa Fitch zmieniła rating wsparcia z poziomu 3 na 4 i potwierdziła poziomy pozostałych ratingów nadanych Bankowi: BBB-/A-(pol)/F3/bbb- (perspektywa stabilna).

W dniu 26 czerwca 2015 roku agencja ratingowa Moody’s potwierdziła długo i krótkoterminowy rating depozytowy Banku na poziomie ‘Ba1/Not-Prime/perspektywa stabilna’ i podniosła ocenę indywidualną [Baseline Credit Assessment (BCA)] do ‘ba3’ z ‘b1’, a ocena CR do ‘Baa3(cr)/Prime-3(cr)’ z poziomu ‘Ba1(cr)/Not-Prime(cr)’.

Główne ratingi na dzień 31.12.2015r. FITCH MOODY’S
Długoterminowy rating depozytowy/IDR BBB- (perspektywa stabilna) Ba1 ( perspektywa stabilna )
Krajowy długoterminowy IDR A-(pol) ( perspektywa stabilna ) -
Krótkoterminowy rating depozytowy F-3 NP
Ocena indywidualna (Viability rating/ standalone BCA) bbb- ba3*
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment)   Baa3/Prime-3
Rating wsparcia 4

(*) W marcu 2015 roku, agencja Moody's zastąpiła dotychczasowy indywidualny rating BFSR (rating siły finansowej banku) ratingiem Podstawowa Ocena Kredytowa ‘Baseline Credit Assesment (BCA)’, który stanie się jedynym wskaźnikiem siły wewnętrznej emitenta i nie będzie dla niego określana perspektywa.