Podsumowanie wyników w 2015 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium (“Grupa”) w roku 2015 wyniósł 546,5 mln zł. Gdyby pominąć zdarzenia nadzwyczajne w IV kwartale, roczny zysk netto osiągnąłby 667,4 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 2,5% r/r w porównaniu z 650,9 mln zł zysku netto w roku 2014. Wskaźnik ROE (Zwrot ze średniego kapitału własnego) bez pozycji jednorazowych osiągnął 11,1%, natomiast raportowany ROE: 9,1%. Wskaźnik ROA (Zwrot ze średnich aktywów) bez pozycji jednorazowych osiągnął 1,0%, natomiast raportowany ROA osiągnął 0,8%.

Na wyniki w IV kw. 2015 r. w wysokości 53,0 mln zł ujemny wpływ miały następujące pozycje:

 • 102,5 mln zł dodatkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczonej na depozyty w znajdującym się w upadłości Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie,
 • 15,6 mln zł wkładu do nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK),
 • 12,2 mln zł kary wymierzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z związku z opłatami interchange,
 • 10 mln zł rezerw netto na podatki i inne.

Wspomniane powyżej jednorazowe obciążenia w połączeniu z trudniejszym otoczeniem sektora bankowego w Polsce w roku 2015, w tym niższymi stopami procentowymi oraz interwencjami regulacyjnymi w przypadku niektórych opłat, doprowadziły do zmniejszenia przychodów operacyjnych raportowanych przez Grupę. Równocześnie jednak Bank Millennium zdołał częściowo zrekompensować ten spadek, zwiększając pozostałe strumienie przychodów oraz redukując koszty operacyjne i odpisy na utratę wartości.

Pozostałe podstawowe dane finansowe i biznesowe za rok 2015 są następujące:

Zmniejszenie przychodów z działalności podstawowej oraz kosztów, stabilny wskaźnik koszty/dochody

 • Przychody z działalności podstawowej obniżyły się jedynie o 3% w ujęciu rocznym, pomimo niższych stóp procentowych i istotnej redukcji opłat dotyczących kart płatniczych. W IV kwartale wynik z odsetek kontynuował swoje stopniowe odbicie po osiągnięciu najniższego poziomu w II kwartale.
 • Koszty operacyjne bez rocznych opłat na rzecz BFG obniżyły się o 5,1% r/r, a o 2,2% r/r, gdyby uwzględnić te opłaty (które znacznie wzrosły - o 30 mln zł - w roku 2015).
 • Stabilny wskaźnik koszty/dochody bez jednorazowych obciążeń: 50,4% (53,9% po ich uwzględnieniu)

Wysoka jakość aktywów i niski koszt ryzyka

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości na niskim poziomie 4,6%, a w przypadku kredytów hipotecznych 2,1% (w tym wskaźnik kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni na poziomie 0,9%)
 • Koszt ryzyka na poziomie 52 punktów bazowych w stosunku do kredytów netto – o 9 punktów bazowych mniej niż w roku 2014.

Poprawa współczynników kapitałowych i płynności

 • Solidne i rosnące wskaźniki kapitałowe: łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 16,7% a współczynnik kapitału podstawowego CET1: 16,4% w kontekście nowych buforów kapitałowych wprowadzonych w Polsce.
 • Wskaźnik kredyty/depozyty poprawił się do 87,3%

Depozyty/rachunki/ liczba klientów

 • Przyspieszony wzrost depozytów detalicznych: +5,8 mld zł, (lub +20%) r/r oraz +2,7 mld zł (+8%) kw/kw
 • Ponad 280 tys. rachunków bieżących pozyskanych w roku 2015
 • 1.369 tys. aktywnych klientów na koniec roku (+85 tysięcy w roku 2015)
 • Wzrost wolumenu transakcji w bankowości przedsiębiorstw

Kredyty

 • Portfel pożyczek gotówkowych wzrósł o 19% rocznie, nowa sprzedaż osiągnęła 2,5 mld rocznie
 • Tradycyjnie znaczny wzrost roczny w portfelach leasingu i faktoringu (odpowiednio o +16% i +21%)

Sukcesy w zakresie podniesienia jakości usług

 • Pierwsze miejsce w trzech kategoriach („Bank dla Kowalskiego”, „Banki w Internecie” i „Bankowość Hipoteczna”) rankingu Przyjazny Bank “Newsweeka”; zawsze w pierwszej trójce w ciągu ostatnich pięciu lat rankingu.
 • Obecność w składzie indeksu WIG RESPECT obejmującego spółki o najwyższych standardach w zakresie ładu korporacyjnego, relacji inwestorskich, kwestii ekologicznych i społecznych.