Narzędzia strony

Tabele Finansowe

Wybrane dane finansowe

  w tys. PLN w tys. EUR
  okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 okres od 1.01.2014 do 31.12.2014
Przychody z tytułu odsetek 2 313 205 2 583 219 552 764 616 623
Przychody z tytułu opłat i prowizji 696 280 695 321 166 383 165 975
Przychody operacyjne 2 239 201 2 308 366 535 080 551 015
Wynik działalności operacyjnej 688 892 838 705 164 618 200 202
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 687 507 838 459 164 287 200 143
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 650 920 130 598 155 377
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 677 686 669 232 161 940 159 748
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 413 224 (477 552) 1 054 584 (113 993)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 313 903) (1 549 021) (552 930) (369 757)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (646 630) 672 262 (154 519) 160 471
Przepływy pieniężne netto, razem 1 452 691 (1 354 311) 347 135 (323 279)
Aktywa razem 66 235 256 60 740 482 15 542 709 14 250 635
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 443 921 2 037 269 338 829 477 974
Zobowiązania wobec klientów 52 810 389 47 591 244 12 392 441 11 165 625
Kapitał własny 6 443 165 5 765 479 1 511 948 1 352 669
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 284 669 284 616
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,31 4,75 1,25 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,31 4,75 1,25 1,12
Współczynnik wypłacalności 16,72% 15,23% 16,72% 15,23%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,45 0,54 0,11 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,45 0,54 0,11 0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,22 - 0,05

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.10.2015 -31.12.2015* 1.01.2014 -31.12.2014 1.10.2014 -31.12.2014*
Przychody z tytułu odsetek 2 313 205 576 771 2 583 219 620 379
Koszty z tytułu odsetek (947 958) (227 259) (1 129 100) (271 705)
Wynik z tytułu odsetek 1 365 247 349 512 1 454 119 348 674
Przychody z tytułu opłat i prowizji 696 280 168 912 695 321 164 086
Koszty z tytułu opłat i prowizji (100 107) (28 465) (83 648) (21 887)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 596 173 140 447 611 673 142 199
Przychody z tytułu dywidend 2 271 1 1 851 0
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 41 852 2 715 18 447 3 542
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 175 384 50 087 182 836 53 251
Pozostałe przychody operacyjne 58 274 7 027 39 440 9 817
Przychody operacyjne 2 239 201 549 789 2 308 366 557 483
Koszty działania (1 036 614) (261 985) (1 056 053) (263 566)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (239 833) (44 430) (265 041) (63 904)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (1 400) (790) (430) (79)
Amortyzacja (50 435) (13 395) (55 326) (15 508)
Pozostałe koszty operacyjne (222 027) (162 517) (92 811) (16 698)
Koszty operacyjne (1 550 309) (483 117) (1 469 661) (359 755)
Wynik na działalności operacyjnej 688 892 66 672 838 705 197 728
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych (1 385) 0 (246) (246)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 687 507 66 672 838 459 197 482
Podatek dochodowy (140 982) (13 629) (187 539) (39 810)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 53 043 650 920 157 672
W tym przypadający na:        
Właścicieli jednostki dominującej 546 525 53 043 650 920 157 672
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.10.2015 -31.12.2015* 1.01.2014 -31.12.2014 1.10.2014 -31.12.2014*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525 53 043 650 920 157 672
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 161 159 299 765 25 250 (56 854)
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" (31 637) 14 746 69 491 4 994
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" 213 009 213 061 29 55
Rachunkowość zabezpieczeń (20 213) 71 958 (44 270) (61 903)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 769 769 (2 643) (2 643)
Zyski (straty) aktuarialne 769 769 (2 643) (2 643)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 161 928 300 534 22 607 (59 497)
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (30 621) (56 955) (4 798) 10 802
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (146) (146) 502 502
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 131 161 243 433 18 312 (48 193)
         
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 677 686 296 476 669 232 109 479
W tym przypadające na:          
Właścicieli jednostki dominującej 677 686 296 476 669 232 109 479
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowany Bilans - Aktywa

w tysiącach zł Nota 31.12.2015 31.12.2014
Kasa, środki w Banku Centralnym 14 1 946 384 2 612 242
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 15 2 348 754 2 384 744
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 16 768 650 1 417 276
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 70 833 18 999
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 18 46 369 381 44 142 699
Inwestycyjne aktywa finansowe 19 13 874 320 9 249 537
- dostępne do sprzedaży   13 874 320 9 249 537
- utrzymywane do terminu zapadalności   0 0
Inwestycje w jednostki podporządkowane 19 1 378 2 762
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) 20 0 155 642
Rzeczowe aktywa trwałe 21 156 341 153 449
Wartości niematerialne 22 61 858 59 119
Aktywa trwałe do zbycia 23 15 682 5 646
Należność z tytułu podatku dochodowego   41 880 77 776
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 237 612 196 276
Pozostałe aktywa 25 342 183 264 315
Aktywa razem   66 235 256 60 740 482

Skonsolidowany Bilans - Zobowiązania i Kapitał własny

w tysiącach zł Nota 31.12.2015 31.12.2014
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 26 1 443 921 2 037 269
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 27 344 689 629 790
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 2 132 053 1 390 225
Zobowiązania wobec klientów 28 52 810 389 47 591 244
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 29 0 59 765
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1 134 250 1 739 461
Rezerwy 31 30 848 98 574
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 32 0 0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   270 8 080
Pozostałe zobowiązania 33 1 256 040 780 856
Zobowiązania podporządkowane 34 639 631 639 739
Zobowiązania razem   59 792 091 54 975 003
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał zakładowy 35 1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 35 1 147 502 1 147 502
Kapitał z aktualizacji wyceny 35 18 250 (112 911)
Zyski zatrzymane 35 4 064 296 3 517 771
Kapitał własny razem   6 443 165 5 765 479
Kapitał właścicieli jednostki dominującej   6 443 165 5 765 479
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące   0 0
       
Zobowiązania i kapitał własny razem   66 235 256 60 740 482

Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych 2015

   wynik niepodzielonypozostałe kapitały
01.01.2015 - 31.12.2015 w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własnyKapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane
Kapitał własny na początek okresu 5 765 479 1 213 117 1 147 502 (112 911) 779 703 2 738 068
Całkowite dochody za rok 2015 (netto) 677 686 0 0 131 161 546 525 0
wynik finansowy 546 525 0 0 0 546 525 0
wycena papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" (25 626) 0 0 (25 626) 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela "dostępne do sprzedaży" 172 536 0 0 172 536 0 0
rachunkowość zabezpieczeń (16 373) 0 0 (16 373) 0 0
zyski straty aktuarialne 623 0 0 623 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (646 299) 646 299
Kapitał własny na koniec okresu 6 443 165 1 213 117 1 147 502 18 250 679 929 3 384 367

Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych 2014

   wynik niepodzielonypozostałe kapitały
01.01.2014 - 31.12.2014 w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własnyKapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane
Kapitał własny na początek okresu 5 363 133 1 213 117 1 147 502 (131 223) 664 338 2 469 399
Całkowite dochody za rok 2014 (netto) 669 232 0 0 18 312 650 920 0
wynik finansowy 650 920 0 0 0 650 920 0
wycena papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" 56 288 0 0 56 288 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela "dostępne do sprzedaży" 24 0 0 24 0 0
rachunkowość zabezpieczeń (35 859) 0 0 (35 859) 0 0
zyski straty aktuarialne (2 141) 0 0 (2 141) 0 0
Wypłata dywidendy (266 886) 0 0 0 (266 886) 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (268 669) 268 669
Kapitał własny na koniec okresu 5 765 479 1 213 117 1 147 502 (112 911) 779 703 2 738 068

A. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Operacyjnej

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.01.2014 -31.12.2014
Zysk (strata) po opodatkowaniu 546 525 650 920
Korekty razem: 3 866 699 (1 128 472)
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących 0 0
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych 1 385 246
Amortyzacja 50 435 55 326
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 14 312 41 956
Przychody z tytułu dywidend (2 271) (1 851)
Rezerwy (64 756) 31 958
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (45 203) (29 047)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 576 578 (420 230)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 21 379 (819 519)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (2 244 322) (2 382 222)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 155 642 86 419
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 456 727 514 572
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (546 232) (242 784)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 5 219 145 2 286 123
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (59 765) (55 036)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (34 034) (11 405)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 183 665 187 557
Podatek dochodowy zapłacony (224 026) (219 688)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 389 777 (164 949)
Pozostałe pozycje 18 263 14 102
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 413 224 (477 552)

B. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Inwestycyjnej

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.01.2014 -31.12.2014
Wpływy z działalności inwestycyjnej 219 269 873 275 999 757
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 5 033 16 907
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 219 262 569 275 980 999
Pozostałe wpływy inwestycyjne 2 271 1 851
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (221 583 776) (277 548 778)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (57 439) (52 611)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (221 526 337) (277 496 167)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 313 903) (1 549 021)

C. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Finansowej

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

w tysiącach zł 1.01.2015 -31.12.2015 1.01.2014 -31.12.2014
Wpływy z działalności finansowej 1 069 986 1 842 407
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 108 488 211 328
Emisja dłużnych papierów wartościowych 961 498 1 631 079
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (1 716 616) (1 170 145)
Spłata kredytów długoterminowych (159 237) (290 200)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (1 532 681) (581 565)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 (266 886)
Pozostałe wydatki finansowe (24 698) (31 494)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (646 630) 672 262
     
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) 1 452 691 (1 354 311)
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 5 398 464 6 752 775
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 6 851 155 5 398 464