Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego

CRR art. 453.a

Grupa nie stosuje saldowania ekspozycji bilansowych i pozabilansowych.

CRR art. 453.b

Zasady i procedury dotyczące zabezpieczeń i zarządzania nimi.

W obszarze zarządzania zabezpieczeniami, Grupa stosuje podejście, zgodnie z którym zabezpieczenie służy zapewnieniu Grupie spłaty kapitału, odsetek, prowizji i opłat na wypadek, gdyby klient nie dokonał spłaty w kwotach i terminach określonych w umowie. Zawsze jednak podstawowym źródłem spłaty należności są dochody kredytobiorcy lub/i kredytowane przedsięwzięcie. W związku z tym zabezpieczenie powinno być adekwatne do ryzyka kredytowego ponoszonego przez Bank, przy uwzględnieniu specyfiki danej transakcji kredytowej.

Prawne zabezpieczenie obowiązuje do czasu spłaty wszystkich wierzytelności Grupy, wynikających z zabezpieczanej transakcji kredytowej. Termin ważności lub zapadalności zabezpieczenia nie powinien być wcześniejszy niż termin całkowitej spłaty zabezpieczanej transakcji kredytowej.

Zabezpieczenie w postaci nieruchomości (aktualizacja wartości)

W zakresie wyceny zabezpieczeń kredytowych, w odniesieniu do największego portfela kredytowego - kredytów detalicznych mieszkaniowych, w każdym przypadku w procesie rozpatrywania wniosków kredytowych wymagana jest wycena nieruchomości na zabezpieczenie kredytu, dokonana przez biegłego rzeczoznawcę.

Grupa monitoruje zabezpieczenia pod kątem:

  • aktualizacji wartości bazowej zabezpieczenia,
  • spełnienia warunków umownych zabezpieczenia,
  • istnienia zabezpieczenia (wizja lokalna).

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczenia hipotecznego może być dokonana w jednej z poniższych form:

  • ocena wartości nieruchomości, rozumiana jako oszacowanie przez Grupę aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie transakcji kredytowej, dokonane w oparciu o stosowane przez Bank metody lub na podstawie analizy rynku nieruchomości na dzień dokonania oceny,
  • wycena przez rzeczoznawcę.

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczeń finansowych

W przypadku zabezpieczeń finansowych następujących rodzajów ‘Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będące w sprzedaży przez podmioty grupy Banku, zarządzane przez Millennium TFI’ oraz ‘Akcje notowane na WGPW’, ich wartość bazowa jest aktualizowana z częstotliwością dzienną.

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczeń rzeczowych

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczenia rzeczowego jest dokonywana poprzez ocenę wartości zabezpieczenia rzeczowego. Ocena wartości zabezpieczenia rzeczowego wykonywana jest raz w roku.

Ocena wartości zabezpieczenia rzeczowego polega na zastosowaniu do początkowej wartości zabezpieczenia z wyceny wskaźników umorzeniowych uzależnionych od wieku i rodzaju zabezpieczenia rzeczowego. Stosowanie umorzenia rozpoczyna się od roku następnego po roku produkcji. Dla każdego przedmiotu zabezpieczenia ustala się zakładany okres eksploatacji, po upływie którego przyjmuje się zerową wartość zabezpieczenia.

CRR art. 453.c

Poniższa tabela zawiera typy, rodzaje i formy prawne zabezpieczeń akceptowanych przez Bank. Proces przyjmowania zabezpieczeń jest regulowany przez specjalnie desygnowane procedury. Dopuszczalne jest przyjmowanie innych rodzajów zabezpieczeń po spełnieniu określonych wymagań.

Typy i rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez Grupę

TypRodzajForma prawna
Finansowe                    Lokata terminowa w Banku w zł/walucie obcej z gwarancją 100% kapitału     Przewłaszczenie
Lokata Superduet w zł/walucie obcej z gwarancją 100% kapitału w części dotyczącej lokaty Dla lokaty:
  • Przewłaszczenie
Dla jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego:
  • Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Program inwestycyjny Prestige w zł/walucie obcej Przelew wierzytelności.
Polisa gwarancyjna Przelew wierzytelności
Umowa ubezpieczenia Megazysk Przelew wierzytelności
Lokata terminowa w innym banku w zł/walucie obcej z gwarancją 100% kapitału  Przelew wierzytelności
Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych    Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Akcje notowane na WGPW wchodzące w skład WIG 20, zdeponowane w Millennium Dom Maklerski   Przewłaszczenie
Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Bony skarbowe zdeponowane w Banku     Przewłaszczenie
Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Zdematerializowane obligacje Skarbu Państwa dopuszczone do obrotu zorganizowanego zdeponowane w Banku lub Millennium Dom Maklerski   Przewłaszczenie
Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Zdematerializowane obligacje Skarbu Państwa niedopuszczone do obrotu zorganizowanego zdeponowane w Banku lub Millennium Dom Maklerski  Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Hipoteczne  Nieruchomości mieszkalne (domy wielorodzinne, domy jednorodzinne, mieszkania, siedlisko w przypadku gruntów rolnych ) Hipoteka   oraz   Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo) – w przypadku zabezpieczenia na częściach składowych nieruchomości [np. urządzenia, sprzęt specjalistyczny, maszyny, linie technologiczne trwale związane z gruntem lub budynkiem, których demontaż naruszy konstrukcję budynku lub w istotny sposób obniży wartość demontowanego zabezpieczenia (np. instalacje mediów, windy)] 
Nieruchomości komercyjne (biura, magazyny, sklepy ,lokale usługowe, hotele)
Rzeczowe            Pojazdy, w tym samochody, sprzęt budowlany na podwoziu samochodowym, inne pojazdy (np. naczepy i przyczepy oraz ciągniki siodłowe)  Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Zastaw rejestrowy na zabezpieczenie przyszłe i Przewłaszczenie (warunkowo)
Flota, złożona z samochodów Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Samodzielny sprzęt specjalistyczny i maszyny  Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Przewłaszczenie
Linie technologiczne  Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Przewłaszczenie
Zbiór środków trwałych, złożony z samodzielnego sprzętu specjalistycznego, maszyn Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Zapasy  Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Przewłaszczenie
Należności  Należności z kontraktów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta oraz wynajmu Cesja wierzytelności z kontraktów
Należności ze stałej współpracy z określonymi kontrahentami Cesja wierzytelności wynikających ze stałej współpracy z określonymi kontrahentami
Gwarancje i poręczenia   Gwarancja bankowa Gwarancja bankowa
Poręczenie  Poręczenie według prawa cywilnego
Poręczenie wekslowe

CRR art. 453.d

Grupa nie wykorzystuje gwarancji i kredytowych instrumentów pochodnych jako instrumenty zabezpieczania ryzyka w procesie wyliczania wymogów kapitałowych.

CRR art. 453.e

Grupa obserwuje koncentrację związaną z ograniczaniem ryzyka kredytowego w odniesieniu do zabezpieczenia kredytów w postaci hipoteki na nieruchomości ustanowionej na rzecz Banku. Kredyty zabezpieczone na nieruchomości stanowiły na koniec 2015 r. ok. 59% łącznego portfela kredytowego, w tym kredyty w zł 20% portfela (ok. 9,3 mld zł), a kredyty denominowane w CHF 39% (ok. 18,6 mld zł). Głównym czynnikiem ryzyka związanego z tym zabezpieczeniem są:

  1. wzrost kursu wymiany CHF/zł,
  2. spadek wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty.

Obydwa powyższe czynniki ryzyka przyczyniają się do wzrostu przeciętnego wskaźnika LtV (stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia), wynikającego stąd wzrostu wartości kredytów, gdzie wartość LtV jest większa niż 100% oraz pogorszenia adekwatności kapitałowej.

Pierwszy czynnik ryzyka podwyższa wskaźnik DtI (stosunek wartości zadłużenia z tytułu kredytów do dochodów klienta). Prowadzi to także do pogorszenia wskaźników płynności.

Grupa identyfikuje, mierzy, monitoruje i kontroluje w sposób ciągły powyższe czynniki ryzyka. Stosowana jest konserwatywna strategia płynności, która przewiduje utrzymanie buforów aktywów płynnych na nieoczekiwane zmiany kursowe. Plan kapitałowy, przewiduje utrzymanie adekwatności kapitałowej na satysfakcjonującym poziomie w ciągu najbliższych lat. Obydwa plany – płynności i kapitałowy - uwzględniają testy warunków skrajnych przewidujące istotną aprecjację kursy wymiany CHF/zł. Poziom kredytów zagrożonych jest regularnie monitorowany, a w sytuacji potencjalnych problemów ze spłata zadłużenia nawiązywany jest kontakt, w celu zastosowania rozwiązania odpowiedniego do możliwości danego klienta. Jakość portfela kredytów zabezpieczonych na nieruchomości utrzymuje się na wysokim poziomie.

CRR art. 453.f, 453.g

Nie dotyczy

CRR art. 454

Nie dotyczy

CRR art. 455

Nie dotyczy