Zezwolenie właściwego organu na stosowanie metody IRB

Według stanu na 31.12.2015 r. Grupa Banco Comercial Portugues (dominujący właściciel Banku Millennium SA) uzyskała niżej opisane zezwolenia właściwego organu dotyczące stosowania przez Grupę i Bank Millennium SA metody IRB (dalej: „decyzje IRB”). Obydwa zezwolenia zostały wydane przez Banco de Portugal (nadzorca konsolidujący Grupy Banco Comercial Portugues), we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (nadzorca lokalny). 

Zezwolenie wydane pod koniec 2012 roku na stosowanie zaawansowanej metody IRB w odniesieniu do dwóch portfeli kredytowych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) oraz wobec odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Ta pierwsza decyzja dotycząca IRB zawierała ograniczenie (tzw. floor nadzorczy), zgodnie z którym minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfeli objętych decyzją musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy obowiązywał do momentu stwierdzenia przez właściwy organ spełnienia warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie wydane pod koniec 2014 roku dotyczyło m.in.:

  1. zmniejszenia korekty nadzorczej (tzw. floor nadzorczy) dla portfeli RRE i QRRE z 80% do 70% wartości odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy jest obliczany oddzielnie dla obydwu portfeli i następnie dopasowywany w sytuacji występowania różnic między stratami oczekiwanymi a odpisami na szczególne i ogólne ryzyko kredytowe w ten sposób, aby wpływ tego floora na współczynniki kapitałowe był taki, jak uwzględnienie jedynie 70% wymogów kapitałowych obliczanych metodą standardową. Zgodnie ze stanowiskiem właściwych władz nadzorczych (Europejski Bank Centralny i Komisja Nadzoru Finansowego) przedstawionym w grudniu 2015 roku, walidacja nadzorcza w zakresie zniesienia floora nadzorczego będzie kontynuowana w 2016 roku.
  2. uzależnienia rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy pozostałych ekspozycji detalicznych, od spełnienia określonych warunków, w terminie do 30.06.2015 r. Zgodnie ze stanowiskiem właściwych władz nadzorczych (Europejski Bank Centralny i Komisja Nadzoru Finansowego) przedstawionym w grudniu 2015 roku, walidacja nadzorcza w zakresie udzielenia zezwolenia na stosowanie metody IRB w odniesieniu do tego portfela będzie kontynuowana w 2016 roku.
  3. uzależnienia rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorstw (w tym kredytowanie specjalistyczne), od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o stosowanie metody IRB nie powinien być złożony wcześniej niż w dniu 31.12.2016 r.
  4. uzależnienia zezwolenia na wprowadzenie zmian w zakresie modeli dotyczących portfeli RRE i QRRE od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o zgodę na zmianę w metodzie IRB w tym zakresie powinien być złożony do dnia 30.06.2015 r. Zgodnie ze stanowiskiem właściwych władz nadzorczych (Europejski Bank Centralny i Komisja Nadzoru Finansowego) przedstawionym w grudniu 2015 roku, walidacja nadzorcza w zakresie wprowadzenia zmian w modelach RRE i QRRE będzie kontynuowana w 2016 roku.