Narzędzia strony

Dźwignia finansowa

Bank dokonał wyliczenia wskaźnika dźwigni na poziomie skonsolidowanym, według stanu na 31.12.2015 r. w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10.10.2014 r. w odniesieniu do wskaźnika dźwigni.

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2015 r. w Grupie wynosiła 9,15%.

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1.

Podział miary ekspozycji całkowitej używanej we wskaźniku dźwigni i wartości wskaźnika dźwigni na 31.12.2015 r przedstawia poniższa tabela:

Podział miary ekspozycji całkowitej i wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2015 r., dane w tys. zł i w % (*)

Wartość i podział ekspozycji całkowitej zgodnie używanej we wskaźniku dźwigni, zgodny ze sprawozdaniem COREP Wartość
Ekspozycja z tytułu transakcji finansowania papierów wartościowych zgodnie z art. 220 CRR 0
Instrumenty pochodne: wartość rynkowa  684 704
Niewykorzystane zobowiązania kredytowe, które można w każdej chwili bezwarunkowo anulować bez wypowiedzenia   672 665
Inne aktywa   64 922 602
Pozycje pozabilansowe o średnim/niskim ryzyku związane z finansowaniem handlu 105 745
Pozycje pozabilansowe o średnim ryzyku związane z finansowaniem handlu i pozycje pozabilansowe związane z oficjalnie wspieranym finansowaniem eksportu  313 961
Inne pozycje pozabilansowe 38 418
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 9,15%
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 9,13%

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

W poniższej tabeli zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika dźwigni w 2015 r. jego poziom znajduje się na zadawalającym poziomie, przy niewielkich zmianach, nie jest więc uzasadniony opis czynników wpływających na zmiany jego wielkości.

Wartość wskaźnika dźwigni w kwartałach 2015 r. (w %)

Wskaźnik dźwigni 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 7,82% 7,88%   9,01%   9,15%
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 7,91%   8,01%   8,73%   9,13%