Narzędzia strony

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 227 964 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej dla akcji kwotowanych na aktywnym rynku przedstawia poniższa tabela:

Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym, dane w tys. zł.

Klasyfikacja bilansowaMetoda wycenyWartość bilansowaEfekt wyceny na aktywnym rynku kwotowanym ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Inwestycja w jednostki podporządkowane Praw własności 1 378 -
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Wartość godziwa; dla akcji i udziałów niekwotowanych na aktywnym rynku 226 334 213 075
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Wartość godziwa; wyliczana na bazie kwotowań aktywnego rynku 252 243

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2015 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco:

1. Visa Europe Ltd.; wartość bilansowa 213 075 tys. zł. - zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

Bank Millennium, będąc członkiem Visa Europe Ltd, znajduje się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 r. pomiędzy Visa Inc. a Visa Europe Ltd. Zgodnie z upublicznionymi przez Visa Inc. informacjami na wartość transakcji składa się płatne na rzecz beneficjentów z góry 16,5 mld EUR, oraz potencjalne dodatkowe, uzależnione od wyniku finansowego, wypłaty w wysokości do 4,7 mld EUR, płatne po upływie czterech lat od daty zakończenia transakcji, dając łączną kwotę transakcji w wysokości do 21,2 mld EUR. Suma płatna z góry obejmuje zapłatę w gotówce w wysokości 11,5 mld EUR oraz akcje uprzywilejowane wymienne na akcje zwykłe Visa Inc. klasy A wyceniane na 5 mld EUR.

Bank otrzymał od Visa Europe następujące wstępne szacunki kwoty płatności z tytułu transakcji, wyliczonych na podstawie udziału Banku w biznesie Visa w Europie:

  • 55,5 mln EUR w gotówce,
  • akcje wyceniane na 19 mln EUR (wg. kursów na dzień 18.10.2015).

Zgodnie z proponowanym harmonogramem powyższe płatności zostaną rozliczone do dnia 30 czerwca 2016.

Warunki i realizacja harmonogramu płatności są uzależnione od akceptacji ze strony organów regulujących poszczególne rynki europejskie.

Ostateczne potwierdzenie rzeczywistej wysokości kwot płatnych do 30 czerwca 2016 ma nastąpić 1 marca 2016.

Na podstawie otrzymanych informacji Bank dokonał ponownego oszacowania wartości godziwej akcji VISA w księgach Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku, a efekt został ujęty w innych całkowitych dochodach. Mając na uwadze, że Bank nadal czeka na ostateczne potwierdzenie kwot do otrzymania (ich wartość może ulec zmianie ze względu na koszty transakcji lub ewentualne obiekcje członków Visa Europe odnośnie ich uczestnictwa w rozliczeniu), jak również szeroki horyzont czasowy transakcji (czynnik niepewności i czynnik dyskontowania), Bank kierując się zasadą ostrożnej wyceny rozpoznał w księgach na dzień 31 grudnia 2015 wycenę akcji VISA w kwocie 50 milionów EUR. 

2. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 12 332 tys. zł. - celem zaangażowania kapitałowego jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku,

3. Lubuskie Fabryki Mebli S.A.; wartość bilansowa 1 378 tys. zł.- celem pierwotnym zaangażowania kapitałowego w LFM SA było uzyskanie zysków kapitałowych.

4. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 400 tys. zł - zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

5. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 313 tys. zł - zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

6. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 252 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

W analizowanym okresie (rok 2015) Grupa:

- nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani metod wyceny dla akcji i udziałów,

- nie zrealizowała zysków ani strat na sprzedaży akcji i udziałów sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży,

- w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2015 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji z portfela dostępne do sprzedaży ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny w wysokości 69 036 tys. zł.