Narzędzia strony

Aktywa obciążone

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów obciążonych Grupy. Dla celów niniejszych ujawnień dany składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla potrzeb finansowania).

Według stanu na 31 grudnia 2015 Grupa zabezpieczała aktywami zobowiązania z następujących tytułów:

  • kredyt lombardowy,
  • umowa pożyczki,
  • transakcje na kontraktach terminowych na obligacje,
  • transakcje na instrumentach pochodnych,
  • Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych,
  • Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW CCP

Aktywa obciążone, dane w tys. zł na 31 grudnia 2015

Aktywa Grupy Wartość bilansowa aktywów obciążonych Wartość godziwa obciążonych papierów wartościowych Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych Wartość godziwa nieobciążonych papierów wartościowych
Aktywa razem 2 671 669   63 563 587  
Kredyty na żądanie     1 698 582  
Instrumenty kapitałowe     228 268 228 268
Dłużne papiery wartościowe 689 983 689 983 13 366 323 13 366 323
Pozostałe kredyty i pożyczki 1 981 686   46 451 744  
Inne aktywa     1 818 670  
 

Dodatkowo Bank był zobowiązany do utrzymywania w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. na rachunku bieżącym Banku w NBP średniego salda o wartości 1 891 624 tys. zł.