Narzędzia strony

Bufory kapitałowe, wskaźniki globalnego znaczenia systemowego

Grupa i Bank są adresatami wydanego w październiku 2015 roku zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,83 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z udzielonych walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Wymóg ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 2.87 p.p.). Podobne zalecenie otrzymało również kilka innych banków istotnie zaangażowanych w walutowe kredyty hipoteczne dla gospodarstw domowych. Grupa i Bank planuje osiągnięcie wymaganych poziomów określonych przez KNF do końca czerwca 2016 r. Jednocześnie Grupa i Bank – tak jak inne banki w Polsce – jest zobowiązana do utrzymywania bufora zabezpieczającego w wysokości 1,25 p.p. od początku 2016 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem KNF, powyższe wymogi (bufor indywidualny na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych i bufor zabezpieczający) są dodawane do zalecanych przez KNF w 2015 roku minimalnych poziomów łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 12% oraz współczynnika Tier 1 na poziomie 9%. Zalecane w 2015 roku przez KNF poziomy współczynników kapitałowych były istotnie wyższe niż wymagane przez Rozporządzenie CRR (odpowiednio 8% TCR oraz 6% współczynnik Tier 1).

Oznacza to, że minimalne wskaźniki kapitałowe Banku (i Grupy), uwzględniając dodatkowe wymogi kapitałowe nałożone przez KNF, wynosiły na 31.12.2015 r.:

Współczynnik Tier 1 (T1)= 9% + 2,87% = 11,87%

Współczynnik kapitałowy (TCR)= 12% + 3,83% = 15,83%.