Narzędzia strony

Wymogi kapitałowe na ryzyko operacyjne i straty z tego tytułu

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one ok. 11% sumy wymogów kapitałowych (bez ograniczenia nadzorczego) na 31.12.2015 r.

Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego

Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2015 roku.

Zdarzenia ryzyka operacyjnego, w podziale na kategorie zdarzeń i wielkość straty

Kategoria zdarzenia Liczba zdarzeń Strata netto Strata brutto
  szt. mln zł mln zł
Oszustwo zewnętrzne 74 0,3 7,7
Szkody w rzeczowych aktywach trwałych 56 0,1 0,4
Pozostałe 4 0,3 0,4
RAZEM 134 0,7 8,5
 

Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.

Bank w 2015 roku nie odnotował istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.

Strukturę wymogów kapitałowych na inne, poza ryzykiem kredytowym, rodzaje ryzyka, przedstawia poniższa tabela.

Struktura wymogów kapitałowych na ryzyko pozycji, dużych ekspozycji przekraczających limity, ryzyko walutowe, rozliczenia, cen towarów, operacyjne według stanu na 31.12.2015 roku (w tys. zł)

Wymogi kapitałowe na ryzyko rynkowe, rozliczenia, dostawy, limitu dużych zaangażowań przekraczających limity, operacyjne Wartość
Wymogi kapitałowe na ryzyko rynkowe, w tym: 29 103
- Ryzyko walutowe 0
- Ryzyko cen towarów 0
- Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych 0
- Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych 21
- Ryzyko ogólne stóp procentowych 29 082
Wymóg kapitałowy na ryzyko rozliczenia 0
Wymóg kapitałowy na ryzyko dostawy 0
Wymóg kapitałowy z tytułu dużych ekspozycji przekraczających limity koncentracji 0
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego 271 126