Narzędzia strony

Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym

Tabela nr 4 Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym (w tys. złotych)

Pozycja Nota sprawozdania finansowego Wartość w sprawozdaniu finansowym     Pozycja w Tabeli nr 3
Zobowiązania podporządkowane 34 639 631 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 35 1 213 117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zestawienie kapitałów własnych strona 10 1 147 502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 35 18 250 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 35 4 064 296 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.2.2.1
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym 7 082 796  
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -94 661 1.1.1.2.2.2
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -61 858 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -380 741 1.1.1.13
Korekta o 60% niezrealizowanych zysków -121 823 1.1.1.26
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -9 105 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych -387 444 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -406 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 182 172 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne 6 208 930 1